Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ

Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OP TP 

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, SR
Konajúci:Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO:00 151 513
DIČ:2020845057
 
Názov projektu : „Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ“
 
Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj
 
Výška poskytnutého NFP: 132 560,- EUR
 

Stručný opis projektu 

Projekt je zameraný na špecifické vzdelávanie oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ, zvyšovanie ich odbornej kvalifikácie a zdokonaľovanie ich odborných vedomostí a praktických zručností.
 
Hlavnou aktivitou projektu sú vzdelávacie aktivity. Merateľnými ukazovateľmi sú počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest a počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov.
 
Výstupy týchto aktivít prinesú kvalitatívne zlepšenie výkonu pracovných činností oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a výkonu kontroly.
23249