Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vzdelávanie zamestnancov úradu v oblasti diplomatického a spoločenského protokolu

Poslednou oblasťou vzdelávania zamestnancov úradu bolo vzdelávanie v oblasti diplomatického a spoločenského protokolu. Kurzy prebiehali formou seminárov, v rámci ktorých si zamestnanci prehĺbili vedomosti v oblasti diplomatického protokolu, spoločenského správania sa, etikety, rokovania a komunikácie. Školenia boli zamerané aj na protokolárne formality.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk
7601