Vznikla Rada pre štátnu službu

22.01.2018

2. januára 2018 svoju činnosť začala Rada pre štátnu službu, ktorá bola zriadená na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby.

Rada pre štátnu službu má päť členov, ktorých volí Národná rada Slovenskej republiky na funkčné obdobie sedem rokov, na obdobie rokov 2018 - 2024 boli zvolení predseda rady JUDr. Pavol Tkáč a členovia rady Mgr. Anna Ištoková, doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc., Mgr. Ctibor Košťál a Ing. Ľuboš Pastor.

Pôsobnosť Rady je stanovená vyššie uvedeným zákonom, jej úlohou je okrem iného vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca, vyjadrovanie sa k výsledku kontroly dodržiavania zákona, ďalej vypracúvanie správy o stave a vývoji štátnej služby, návrhu Etického kódexu štátneho zamestnanca, odborných štúdií k aplikovaniu princípov štátnej služby a ustanovení obsiahnutých v uvedenom kódexe. Vybavuje tiež písomné podnety občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, ktorému môže odporučiť prijatie nápravného opatrenia a prešetruje výpoveď štátneho zamestnanca najvyššieho služobného úradu.
23164