Úvodná stránka


Odbor európskych záležitostí je jedným z dvoch odborov v rámci sekcie pre európsku politiku a vedomostnú spoločnosť Úradu vlády SR, ktorá bezprostredne podlieha podpredsedovi vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.
Odbor koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy v oblasti európskych záležitostí so zameraním na presadzovanie dôsledného systémového prístupu pri uplatňovaní Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
V spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pripravuje kľúčové dokumenty, ktoré komplexne pokrývajú oblasť záležitostí EÚ, vypracováva koncepčné a strategické materiály určené na rokovania vlády SR a národné dokumenty požadované inštitúciami Európskej únie. Ďalej spracováva, monitoruje a vyhodnocuje plnenie úloh ústredných orgánov štátnej správy vyplývajúcich z Plánu práce vlády SR a uznesení vlády SR v oblastiach, ktoré sa týkajú záležitostí členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, monitoruje plnenie úloh ústredných orgánov štátnej správy v oblasti implementácie práva ES/EÚ a zabezpečuje spoluprácu s Európskou úniou vo veciach týkajúcich sa implementácie práva ES/EÚ.
V súlade so štatútom zabezpečuje odbor európskych záležitostí činnosť Ministerskej rady vlády SR pre záležitosti EÚ a Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj ako aj jej poradného Konzultačného výboru a plní funkciu sekretariátov uvedených poradných orgánov vlády SR.
Okrem týchto činností odbor európskych záležitostí poskytuje informácie, ktoré sa týkajú záležitostí Európskej únie ústredným orgánom štátnej správy a ďalším subjektom, pripravuje podklady na rokovanie spoločných orgánov Slovenskej republiky a Európskej únie, vypracúva správy o záväzkoch vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, spolukoordinuje prípravu stratégii Slovenskej republiky v oblasti personálnej politiky vo vzťahu k inštitúciám EÚ.
Pracovníci odboru sa zúčastňujú zasadnutí Komisií pre záležitosti EÚ (COREPER I a COREPER II) a na zasadnutiach rezortných koordinačných skupín, pracovných skupín a zabezpečujú vypracovávanie prejavov a podkladov na konferencie, tlačové vystúpenia a iné podujatia pre podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, vypracovávajú stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie vlády SR a poradných orgánov vlády SR, sledujú problematické otázky, navrhujú riešenia problémov. V rámci výkonu svojej činnosti odbor spolupracuje s inštitúciami Európskej únie, Delegáciou Európskej komisie v Slovenskej republike a ďalšími slovenskými a zahraničnými inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti záležitostí EÚ, s partnerskými inštitúciami nových členských krajín EÚ a kandidátskych štátov