Územná samospráva


Uznesením vlády SR číslo 232/2011 zo 6. apríla 2011:
- v bode D.5 vláda SR uložila vedúcemu Úradu vlády SR vytvoriť stálu pracovnú skupinu v spolupráci s ministerstvami, Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska, ktorá pripraví návrh zmien zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a predložiť výsledky na rokovanie vlády, do konca mája 2011
- v bode D.4 vláda SR uložila ministrovi financií posúdiť súčasný stav a pripraviť návrh zmien financovania samosprávy vo väzbe na úpravu kompetencií, do konca júna 2011