01.12.2011

Tlačová správa - Kontrola realizácie prác na vodozádržných a revitalizačných opatreniach

Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martin Kováč zorganizoval na stredu 29. novembra 2011 obhliadku vybraných lokalít v obciach zaradených do 1. realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011. Obhliadka vybraných lokalít sa uskutočnila v obciach Oščadnica a Snežnica na Kysuciach a v meste Hlohovec.

Na obhliadku boli pozvaní zástupcovia rôznych štátnych inštitúcií, ústavov SAV, niektorých univerzít s krajinnoekologickým, resp. environmentálnym zameraním, mimovládnych organizácií a zástupcovia médií. Cieľom tohto podujatia bolo prezentovať rôzne druhy zrealizovaných vodozádržných a revitalizačných opatrení v konkrétnych terénnych podmienkach a vyvolať diskusiu o prínose týchto opatrení v oblasti prevencie pred povodňami, ochrany krajiny pred vysušovaním a vodnou eróziou pôdy.

Obhliadky vybraných lokalít sa zúčastnili zástupcovia regionálnych lesných úradov, Národného lesníckeho centra, SVP, š.p., štátnej ochrany prírody, Krajských úradov životného prostredia v Žiline a Trnave, zástupcovia súkromných firiem a neziskových organizácií zameraných na ochranu životného prostredia a projektanti zaoberajúci sa preventívnymi protipovodňovými opatreniami a revitalizáciou krajiny.

V diskusii si zúčastnení vymenili názory na účelnosť a opodstatnenosť vybudovaných vodozádržných zariadení, pričom v kysuckých lokalitách išlo zväčša o opatrenia v lesných stržiach, na bezmenných vodných tokoch v lesnej krajine a lesných cestách a zvážniciach. V prípade mesta Hlohovec, ktoré je situované v nížinnej poľnohospodársky využívanej krajine bola prezentovaná sieť rôznych vodozádržných opatrení v eróznej ryhe vytvorenej v tesnej blízkosti mesta, napĺňanej vodou z prívalových dažďov splavovaním z okolitých poľnohospodárskych pozemkov a vrstevnicové vsakovacie priekopy. V diskusii zúčastnení konštatovali, že opatrenia prevencie pred povodňami účinne pomáhajú obciam znižovať povodňové škody a výskyt povodňových situácii.