20.01.2012

Príspevok do zborníka

Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Ing. Martin Kováč 6. decembra 2011 vystúpil na dvoch konferenciách – na odbornej konferencii, ktorú organizovala Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied v Nitre a na konferencii s medzinárodnou účasťou – „Manažment povodí a povodňových rizík“ v Častej – Papierničke, kde prezentoval výsledky PRK dosiahnuté v prvom roku realizácie programu (roku 2011).