01.02.2012

Regionálna vodná konferencia v Kružlovej

Vo štvrtok 26. januára 2012 sa na Obecnom úrade v Kružlovej (okres Snina) uskutočnila druhá zo série regionálnych konferencií o revitalizácii krajiny a integrovanom manažmente povodí.
Konferenciu moderoval výkonný manažér programu – Ing. Michal Kravčík, CSc.
Prvá konferencia sa uskutočnila v Choňkovciach (okres Sobrance) 19. januára 2012.

Cieľom regionálnych konferencií je prezentovať dosiahnuté výsledky a skúsenosti starostov, zhotoviteľov i ľudí, ktorí získali prácu vďaka projektom. Výsledky prezentované na regionálnych fórach revitalizácie krajiny sa stanú námetom pre posilňovanie systémových opatrení, aby Slovensko v 21. storočí nebolo ohrozované extrémnymi povodňami či suchom, aby sme mali zdravú klímu i dostatok vody v ekosystémoch krajiny pre človeka, prírodu i krajinu. Zámerom je tiež, aby sa Slovensko stalo inšpiráciou pre iné krajiny Európy i sveta, ako chrániť svoje prírodné zdroje a zabezpečovať prosperitu v regiónoch prostredníctvom udržateľného manažmentu vody v krajine.

Na regionálne konferencie boli pozvaní zástupcovia obcí, stavebných úradov, odborných inštitúcií a organizácií miestnej štátnej správy (obvodné úrady životného prostredia, pozemkové, lesné úrady, úrady práce a sociálnych vecí), ďalej správcovia lesov, polí, lúk i vodných tokov (farmári, lesníci, vodohospodári) a občianski aktivisti.

fotogaleria Prezrieť fotogalériu