TS: Životné prostredie: Komisia žiada o ráznejšie riešenie problému degradácie pôdy

 Európska komisia – Tlačová správa
 

Životné prostredie:Komisia žiada o ráznejšie riešenie problému degradácie pôdy


Brusel 13. februára 2012. V rámci EÚ je degradácia pôdy znepokojivým fenoménom.V rokoch 1990 až 2006 dochádzalo denne k trvalému úbytku aspoň 275 hektárov pôdy v dôsledku straty priepustnosti pôdy (pokrytie úrodnej pôdy nepriepustným materiálom) – čo predstavuje 1 000 km² ročne, resp. plochu rozlohy Cypru každých desať rokov. Odhaduje sa, že erózia spôsobená vodou postihuje 1,3 km² pôdy v Európe, čo zodpovedá 2,5-násobku rozlohy Francúzska. Degradácia pôdy negatívne ovplyvňuje našu schopnosť produkovať potraviny, predchádzať suchám a záplavám, zastaviť stratu biodiverzity a riešiť otázky zmeny klímy. To sú niektoré z hlavných zistení dvoch nových správ o politických a vedeckých aspektoch problematiky pôdy v Európe, ktoré predložila Európska komisia.
Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Obe správy zdôrazňujú, že pokiaľ máme zabezpečiť dodávky kvalitných potravín a čistej podzemnej vody, zdraviu prospešné rekreačné priestory a nižšie emisie skleníkových plynov, je nutné venovať pozornosť zachovaniu európskej pôdy.  Pôdne zdroje treba využívať udržateľnejším spôsobom.Najlepší spôsob dosiahnutia tohto cieľa by mohol predstavovať spoločný celoeurópsky prístup.Komisia predložila legislatívne návrhy a dúfam, že nové správy pomôžu Rade a Parlamentu, aby začali konať.“
V správach sa zdôrazňuje potreba konať v záujme zamedzenia prebiehajúceho znehodnocovania pôdy v Európe. Za posledných desať rokov sa zvýšil výskyt erózie, straty priepustnosti pôdy a acidifikácie a je málo pravdepodobné, že sa tento trend zastaví, pokiaľ nepristúpime k riešeniu otázok zvýšeného využívania pôdy, neúčinného využívania prírodných zdrojov a potreby zachovávať organické látky v pôde.  Z politickej správy vyplýva, že ani päť rokov po prijatí tematickej stratégie na ochranu pôdy sa kvalita pôdy v Európe systematicky nemonitoruje ani neochraňuje.To znamená, že existujúce opatrenia nestačia na zabezpečenie adekvátnej miery ochrany všetkej pôdy v Európe.
Pri príprave opatrení na úrovni EÚ Komisia podporovala iniciatívy na zvýšenie informovanosti o problematike pôdy, výskumné a monitorovacie projekty (napríklad LUCAS) a prieskum Eurostatu zameraný na pôdnu pokrývku, využívanie pôdy a agroenvironmentálne ukazovatele.Komisia okrem toho pokračovala v začleňovaní otázky ochrany pôdy do ostatných politík EÚ vrátane poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci kohéznej politiky na roky 2007 až 2013 sa na obnovu priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy pridelilo približne 3,1 miliardy EUR. Najviac finančných prostriedkov pridelili Maďarsko (475 mil. EUR), Česká republika (371 mil. EUR) a Nemecko (332 mil. EUR).

Okrem pokračujúcich opatrení zameraných na riešenie degradácie pôdy Komisia zamýšľa podporovať výskum a monitorovanie pôdy, finalizovať usmernenia o strate priepustnosti pôdy a hlbšie začleniť otázky pôdy do nadchádzajúceho preskúmania smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Komisia navyše navrhne, aby sa ako súčasť záväzku Európskej únie v oblasti zmeny klímy na rok 2020 vykazovali emisie z využívania pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF) a aby sa na medzinárodnej úrovni podporovali iniciatívy v oblasti pôdy.
Vedecká správa „Stav pôdy v Európe“, ktorú zverejnilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou, poskytuje komplexný prehľad nášho súčasného chápania pôdnych zdrojov a procesov ich degradácie.Správa na záver uvádza, že na prehĺbenie našich vedomostí a zvýšenie informovanosti verejnosti o dôležitosti pôdy je potrebný ďalší výskum a lepší zber údajov.
Ďalšie kroky
Politickú správu by mali pripomienkovať Európsky parlament a Rada.
Súvislosti
V roku 2006 prijala Komisia rámcovú smernicu o pôde, ktorá sa zaoberá ochranou pôdy vrátane jej cezhraničných aspektov. Cieľom smernice je zabezpečiť produktivitu pôdy (najmä v oblasti produkcie potravín), obmedziť riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie, poskytnúť príležitosti na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, ako aj podporovať obchodné príležitosti na rekultiváciu pôdy. Smernica je ešte stále predmetom diskusií v Rade a Európskom parlamente, ale po svojom prijatí prispeje k riešeniu niektorých kritických otázok, na ktoré správa poukazuje.
Ďalšie informácie:
Politická správa: http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm
Vedecká správa: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540
Pozri aj:
MEMO/06/341o tematickej stratégii na ochranu pôdy
http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
 
 
Kontaktné osoby :
     Joe Hennon  (+32 2 295 35 93)
     Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)