Činnosť úradu


 Aktuálne:


Oznam:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity používa od 29. novembra 2012 novú internetovú stránku www.minv.sk/?romskekomunity-uvod. Pôvodná internetová stránka www.romovia.vlada.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.


 16. 11. 2012 - Autori Rómskej reformy minister vnútra SR Robert Kaliňák, predseda hnutia Oľano Igor Matovič, poslanec NR SR a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a štátny tajomník MV SR Marián Saloň predstavili ďalšiu časť Rómskej reformy týkajúcu sa vymožiteľnosti práva. Minister vnútra SR Robert Kaliňák uviedol, že štát by mal viac pomáhať tým, ktorí sa správajú zodpovedne k svojej rodine, obci a štátu. Poslanec NR SR a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Polák uviedol:"V súvislosti s vymožiteľnosťou práva je dôležité, aby sa dôkladne uplatňovala v praxi antidiskriminačná legislatíva. Nie je možné, aby bol niekto diskriminovaný na základe etnicity, inakosti, a aby občan tejto krajiny nebol prijatý do zamestnania na základe národnostnej alebo etnickej príslušnosti." Opatrenia týkajúce sa vymožiteľnosti práva nájdete tu

 


 

22.10.2012 - Na pôde ministerstva vnútra SR v Bratislave sa uskutočnila 22. 10. 2012 tlačová konferencia na tému Rómska reforma v oblasti vzdelávania. Tlačovej konferencie sa zúčastnili: minister vnútra SR Robert Kaliňák, predseda hnutia OľaNO Igor Matovič, poslanec NR SR a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a štátny tajomník ministerstva vnútra SR Marián Saloň, ktorí predstavili prvých 14 bodov Rómskej reformy pod názvom Správna cesta, ktoré sa týkali oblasti vzdelávania. Hlavným mottom vzdelávania je podľa ministra vnútra SR R. Kaliňák: „Všetky deti patria do školy.“ Opatrenia Rómskej reformy v oblasti vzdelávania boli rozdelené do 4 hlavných oblastí:
1. predškolská výchova
2. ZŠ a celodenné vzdelávanie
3. inkluzívne vzdelávanie
4. špeciálne školy

Ako uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák:“Vzdelávanie je kľúčová oblasť a je potrebné začať realizovať opatrenia v tejto oblasti na to, aby deti vychádzali zo školského systému ako úspešné, zaradili sa na trh práce a neboli len poberateľmi dávok v hmotnej núdzi.“

Jednotlivé opatrenia týkajúce sa oblasti vzdelávania nájdete v prílohe Vzdelávanie – deti patria do školy. 


 

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, OZ Lačho Drom, Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, Rádio Expres a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sú vyhlasovateľmi súťaže Gypsy Spirit 2012. Zámerom projektu Gypsy Spirit je prispieť k vytvoreniu pozitívneho obrazu rómskej komunity na Slovensku a podporiť zlepšenie jej životnej situácie. nominácie 4. ročníka Gypsy  Spirit 2012 sú už známe. Nájdete ich v tlačovej správe


 

 26. 09. 2012 - Vláda SR na svojej 26. schôdzi odvolala z funkcie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Miroslava Polláka dňom 30. septembra 2012 a do funkcie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dňom 1. októbra 2012 vymenovala poslanca Národnej rady SR Petra Polláka, ktorý spoločne s ministrom vnútra SR predstavil 10 pilierov Rómskej reformy.   


 

    1. 09. 2012 - Pôsobnosť splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity prechádza od 1. septembra 2012 na Ministerstvo vnútra SR. Vláda SR o tom rozhodla 27. júna 2012. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity má postavenie poradného orgánu vlády SR. Splnomocnenec plní úlohy zamerané na riešenie záležitosti rómskych komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti.  


 

 Situácia v mestskej časti Košice - Luník IX je potrebné riešiť prostredníctvom systémových opatrení, a nielen riešením mimoriadnych havarijných situácií. Stanovisko splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v súvislosti s riešením situácie v mestskej časti Luník IX a odstávkou pitnej vody v tejto lokalite zo 6. augusta 2012 nájdete tu.    


 

     2. august je Pamätným dňom rómskeho holokaustu. vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nájdete tu.


 

     Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výzvy ROP, op. 2.1b 

Odbor koordinácie HP MRK si dovoľuje upozorniť všetkých prijímateľov podpory LSKxP, že sa presúva termín začiatku 2. hodnotiaceho kola v rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 na 1. októbra 2012.

OK HP MRK, 18.07. 2012


 

 Pozastavenie vyhodnocovania projektov predložených v rámci Výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2012

Vzhľadom na prebiehajúci delimitačný proces Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z  Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR a schválenú zmenu Štatútu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorým bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity od 01. septembra 2012 delimitovaný  na Ministerstvo vnútra SR, došlo k pozastaveniu vyhodnocovania projektov predložených v rámci Výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2012.

Termín vyhodnotenia projektov bude zverejnený po delimitácii Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na našej webovej stránke.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nepodporuje rozširovanie rómskych osád a výstavbu neštandardných ľudských obydlí, pretože nevedú k zlepšeniu ich životného postavenia a neposkytujú vhodné podmienky na ďalší ich rozvoj. Stanovisko splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k návrhu zákona poslancov SDKÚ o búraní novovzniknutých čiernych stavieb nájdete tu.

S finančnou podporou Úradu vlády SR vydala Prešovská univerzita v Prešove - Ústav rómskych štúdií publikáciu (Ne)legálne osady s podtitulom Možnosti samospráv a mechanizmy vysporiadania pozemkov v prostredí rómskych osídlení a Podarilo sa s podtitulom Príklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov.  

V Hurbanove sa 16.06.2012 odohrala tragédia, pri ktorej policajt usmrtil troch členov rómskej rodiny. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák považuje tento čin za neospravedlniteľný a neodpustiteľný. Stanovisko splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nájdete tu.  
    Vláda Slovenskej republiky schválila 11. 1. 2012 uznesením č. 1/2012 Stratégiu Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Stratégia vznikla na základe Oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov označené ako Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie Rómov do roku 2020. Stratégia reaguje na potrebu riešiť výzvy spojené so sociálnym a spoločenským začleňovaním rómskych komunít i na úrovni Európskej únie. Princípy stratégie by sa mali stať základom politík s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu cieľovej skupiny pre obdobie do roku 2020, ako aj pre programové obdobie na roky 2014 - 2020 pre použitie štrukturálnych fondov.
Na internete sa dlhodobo šíria nepravdivé a skresľujúce informácie o  poberaní sociálnych dávok šesťčlennou rómskou rodinou, ktoré utvrdzujú občanov Slovenskej republiky v tzv. "rómskom parazitizme" a klamlivo informujú o výške dávok rómskou rodinou. Odpoveď na otázku, v čom je citovaná správa zavádzajúca nájdete na internetovej stránke www.rasizmus.sk.  

  Vláda Slovenskej republiky 10. augusta 2011 schválila na svojej 55. schôdzi Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 - 2015Revised National Action Plan of the Decade of Roma inclusion 2005 - 2015 for the years 2011 - 2015 v rámci plánu práce vlády SR. V priebehu realizácie dekády sa ukázalo, že Národný akčný plán prijatý uznesením vlády SR č. 28/2005 je skôr v polohe zámerov ako presne definovaných úloh, vrátane špecifikovaných merateľných kritérií pokroku. Preto si Slovenská republika v rámci rotujúceho predsedníctva dekády (1. júl 2009 - 30. jún 2010) stanovila ako jednu zo svojich priorít revíziu národného akčného plánu. Akčné plány sú rozpracované pre štyri prioritné oblasti - vzdelávanie, bývanie, zdravie a zamestnanosť. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na revízii národného akčného plánu dekády spolupracoval s príslušnými rezortami, mimovládnymi organizáciami, odborníkmi a aktivistami. Pri revízii využíval expertízu Rozvojového programu OSN - UNDP a organizačné kapacity Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.    


                                                      Mediálne výstupy

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 20. 6. 2011 poskytol rozhovor o zbúraní obydlí Na Demetri v Košiciach denníku Sme

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 21. 1. 2011 informoval o činnosti úradu v Slovenskom rozhlase.

Riaditeľ odboru koordinácie HP MRK Peter Pollák poskytol rozhovor pre Eurokompas č. 4/2010 (str.17-18)  


                                                             Návrhy a názory

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity si váži návrhy a názory občanov a organizácií na  riešenie záležitosti rómskej problematiky. Svoje návrhy a nápady môžete posielať na e-mailovú adresu infonazory@vlada.gov.sk
 
  
deti - úvodná stránka deti REF
 
 
  
Rómsky vzdelavací fond Modelové projekty Programy