Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019-2020


Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Mgr. Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu: „Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019-2020“
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 736 480,43 EUR

Stručný opis projektu

Programové obdobie 2014-2020 predstavuje pre Slovenskú republiku príležitosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže rovnako ako v uplynulých rokoch použiť na zlepšenie kvality života obyvateľov jednotlivých regiónov v mnohých oblastiach. Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje komunikačnú stratégiu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov. Projekt "Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019-2020" vedie k zvýšeniu informovanosti obyvateľov Slovenska o európskych štrukturálnych a investičných fondoch prostredníctvom realizácie čiastkových informačných aktivít projektu:
Aktivity projektu prispejú k zvýšenej informovanosti obyvateľstva, čo prispieva k vytváraniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov aj v ďalšom období.
27541