Základné práva poškodeného v trestnom konaní

Poškodeným(§ 46 Trestného poriadku) je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.
Najvýznamnejším právom poškodeného v súvislosti s korupčnými a nimi súvisiacimi trestnými činmi je právo na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom. Nárok na náhradu škody si poškodený môže uplatniť priamo v trestnom konaní za podmienky, že o tomto nároku už nebolo rozhodnuté v občianskom súdnom alebo inom príslušnom konaní. Musí tak urobiť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania.

Ďalšími významnými právami poškodeného sú najmä:

  • právo robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy a vyjadriť sa k vykonaným dôkazom,
  • nazerať do spisov a preštudovať ich,
  • zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu,
  • právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom,
  • právo uplatňovať konkrétne návrhy na účely uzavretia zmieru alebo dohody s páchateľom; tieto návrhy môže uplatňovať aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka, ďalej právo byť písomne informovaný o svojich právach, právo byť o nich poučený a mať plnú možnosť ich uplatniť.
8988