Zámery výziev

    

Transformačné a inovačné konzorciá

    
Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Výskum, vývoj a inovácie zverejňuje zámer výzvy na budovanie Transformačných a inovačných konzorcií. Naším cieľom je poskytnúť informácie pre potenciálnych záujemcov o podanie žiadosti v tejto výzve a tiež im umožniť v dostatočnom predstihu zostaviť konzorciá a pripravovať žiadosti. Druhým cieľom je umožnenie odkonzultovania zámeru výzvy s odbornou verejnosťou.

Transformačné a inovačné konzorciá
Často kladené otázky (FAQ) k zámeru výzvy

Úrad vlády SR neposkytuje konzultácie ku konkrétnym projektovým zámerom. Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti budú všetky otázky zverejnené formou Často kladených otázok (FAQs).
    

Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív

    
Úrad vládySR ako vykonávateľ Komponentu 10– Lákanie a udržanie talentov, Investície2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív, zverejňuje zámer výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou. Našou snahou je pripraviť výzvu v najlepšej kvalite a preto umožniť odkonzultovanie zámeru výzvy s odbornou verejnosťou. 

V prípade otázok ohľadom výzvy sa na nás môžete obrátiť e-mailom na: diaspora@vlada.gov.sk
Samotnú výzvu plánujeme zverejniť v decembri 2022, pričom bude mať priebežné uzávierky.

Oznam:
Vykonávateľ oznamuje, že vyhlásenie výzvy bude posunuté na 1. polrok 2023.


Zámer výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou
Často kladené otázky (FAQ) k zámeru výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Úrad vlády SR neposkytuje konzultácie ku konkrétnym zámerom. Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti budú všetky otázky zverejnené formou Často kladených otázok (FAQs). 
29504