Zamestnanie v štátnej službe? Všetky informácie o voľných pozíciách a elektronické podanie žiadosti na jednom mieste!

27.06.2017

Prihlásiť sa na vyhlásené výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta je od 1. júna 2017 jednoduchšie a rýchlejšie. Uchádzači o štátnu službu sa môžu prihlasovať na vyhlásené výberové konaniauž aj elektronicky cez modul „Výberové konania“ na portáli https://open.slovensko.sk/. Na tomto portáli sa nachádzajú všetky výberové konania, ktoré sú aktuálne vyhlásené, ako aj tie, pri ktorých už bolo ukončené prihlasovanie, alebo boli zrealizované. Na danom portáli sa budú zverejňovať aj výsledky jednotlivých výberových konaní. Zavedenie tohto systému prispeje k väčšej transparentnosti pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a zjednoduší sa proces prihlasovania sa na výberové konanie.
 
Dňa 1. júna 2017 nadobudol účinnosť nový zákon o štátnej službe, ktorý zavádza Centrálny informačný systém štátnej služby, súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti s registrom výberových konaní vyvinula Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v spolupráci s Úradom vlády SR modul s názvom Výberové konania.  Od 1. júna 2017 sa v tomto module zobrazujú všetky výberové konania, ktoré boli služobnými úradmi vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckých miest podľa zákona o štátnej službe. Tento modul zároveň umožňuje príslušným služobným úradom elektronickú administráciu celého procesu výberového konania. Uchádzačom o štátnu službu umožňuje prihlásiť sa na nimi zvolené vyhlásené výberové konanie v elektronickej podobe vyplnením a podaním elektronického formulára žiadosti o zaradenie do výberového konania a pripojením všetkých ďalších požadovaných dokumentov uvedených vo Vyhlásení výberového konania. Podpísanie elektronického formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om) sa nevyžaduje.
 
Uchádzač o štátnu službu sa môže prihlásiť buď po autentifikácii tak, že sa prihlási na portál https://open.slovensko.sk/  prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID kartou) alebo bez autentifikácie tak, že sa na portál neprihlási, t. j. zostane v tzv. anonymnom režime.
 
Prínosy:
·         úspora času uchádzačov o štátnu službu a zamestnancov služobných úradov
·         zvýšenie efektívnosti na strane služobných úradov
·         aplikácia princípu jedenkrát a dosť
·         zvýšenie transparentnosti v oblasti štátnej služby

Jednotlivé funkcionality  Centrálneho informačného systému štátnej služby budú nabiehať postupne, plne funkčný bude v roku 2020 v súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
 
Úrad vlády SR – Odbor štátnej služby
www.vlada.gov.sk
 
22452