Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Zástupcovia Švajčiarskej konfederácie sú s implementáciou projektov spokojní

25.04.2014

Dňa 25.04.2014 sa v Účelovom zariadení Úradu vlády SR v Košiciach uskutočnilo už v poradí 6. Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie vedených pánom Hugom Bruggmannom, generálnym riaditeľom sekcie pre rozšírenú EÚ a kohéziu Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti Švajčiarskej konfederácie, Úradu vlády SR v pozícii Národného kontaktného bodu a Platobného orgánu Programu.
V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce bude konečným prijímateľom v Slovenskej republike vyplatené 59 miliónov EUR. Na túto sumu prispieva Švajčiarska konfederácia na základe Rámcovej dohody medzi Švajčiarskou konfederáciou a Slovenskou republikou z roku 2007 príspevkom takmer 66,9 milióna CHF.
Zúčastnené strany konštatovali, že dynamika implementácie projektov financovaných z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa v období od ostatného výročného stretnutia v roku 2013 zvýšila, keď celková výška platieb predložených v rámci programu dosiahla 11,1 milióna EUR vrátane príspevkov vyplatených zo Štipendijného fondu. Pán Bruggmann uviedol, že Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce napreduje dobre a verí, že všetky projekty budú dokončené načas a s dosiahnutím vytýčených cieľov. Generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak konštatoval, že to by nebolo možné bez ústretového a konštruktívneho prístupu zo strany švajčiarskych organizácií.
Výsledky projektov definované v príslušných zmluvách medzi Švajčiarskou konfederáciou a Slovenskou republikou a medzi Úradom vlády SR a konečnými prijímateľmi sú dosiahnuteľné v časovom priestore vymedzenom pre realizáciu Programu do polovice roku 2017.
Súčasťou sprievodného programu Výročného stretnutia bola v dňoch 23.-24.4.2014 návšteva slávnostného zahájenia stavieb 4 projektov na východnom Slovensku. Tri projekty realizované v obciach Gemerská Poloma, Dlhé nad Cirochou, Tušiciach, Tušickej Novej Vsi a Horovciach s celkovým príspevkom 10,8 milióna EUR z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce podporia vybudovanie či dobudovanie verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd pre viac ako 6 000 obyvateľov týchto obcí. Projekt realizovaný obcou Zemplínske Hámre je zameraný na rozvoj regiónu mobilizáciou potenciálu cestovného ruchu vybudovaním obecného múzea o Vihorlatských vrchoch. Počas návštevy uvedených projektov pán Bruggamnn skonštatoval, že projekty sú úspešne riadené kompetentnými a veci odovzdanými slovenskými partnermi. Starostovia všetkých navštívených obcí potvrdili, že prístup uplatňovaný pri realizácii projektov v rámci tohto Programu zo strany Úradu vlády SR a švajčiarskych parterov je flexibilný a umožňujúci adekvátne kroky pre dosiahnutie vytýčených cieľov smerujúcich okrem iného k ekonomickému a sociálnemu rozvoju dotknutých regiónov. Svorne oceňujú vysoký profesionálny prístup tak na strane úradu vlády, ako aj na strane zástupcov Švajčiarskej konfederácie počas jednotlivých etáp prípravy a začiatku realizácie projektov.
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR
Zástupcovia Švajčiarskej konfederácie sú s implementáciou projektov spokojní

Späť na fotogalériu
 

14796