Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Záujemcovia o dotácie na šport majú otvorenú aktuálnu výzvu Úradu vlády SR na dva mesiace

15.01.2019

Dnes, v  utorok 15. januára 2019, vyhlásil Úrad vlády SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 a zverejnil ju spolu s ďalšími relevantnými dokumentmi - prílohami na svojom webovom sídle:  https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/

Cieľom dotačného programu je podpora rozvoja športu, najmä projektov určených na výstavbu multifunkčných ihrísk, na výstavbu detských ihrísk, ale aj na údržbu týchto ihrísk, iných športovísk a športovej infraštruktúry, ako aj na nákup športovej výbavy – to všetkoso zameraním predovšetkým na deti a mládež.

Objem disponibilných finančných prostriedkov pre program Podpora rozvoja športu na rok 2019 je 5 000 000  eur, pričom na výstavbu multifunkčných ihrísk je stanovená suma 1 900 000, detských ihrísk 1 300 000 eur, na údržbu športovísk 1 170 000 eur a na nákup športovej výbavy 630 000 eur.  Alokácie sú vo výzve presne definované aj pre jednotlivé kraje Slovenska, pričom najvyššie alokácie majú Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj.

Každá žiadosť musí byť zaregistrovaná v elektronickom dotačnom systéme. Žiadateľ po zaregistrovaní sa do elektronického dotačného systému podáva žiadosť o poskytnutie dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami buď písomne, podpísanú vlastnoručným podpisom a vygenerovanú po zaregistrovaní sa do elektronického dotačného systému, alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk), podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.

Termín predkladania žiadostí je do 15. marca 2019.

Jednotlivé žiadosti vyhodnocujú komisie, ktoré posudzujú každú žiadosť jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa  (=anonymne) formou bodového hodnotenia podľa presne stanovených kritérií.  O odporučení či neodporučení projektu na podporu a v akej výške rozhodujú jej členovia hlasovaním.

Podrobnejšie o podmienkach výzvy je možné sa dočítať v záväznej metodike, charakteristike programu a ostatných prílohách výzvy, ktoré sú tiež zverejnené uvedenom webovom sídle Úradu vlády SR.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.sport.vlada.gov.sk
 
26181