18.09.2002

Záznam z 1. rokovania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 18. septembra 2002

Rokovanie otvoril a viedol, v zasadacej miestnosti č. 103 Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave, predseda Bezpečnostnej rady SR (ďalej len BR SR), pán Mikuláš DZURINDA.

V úvode rokovania p. DZURINDA odovzdal menovací dekrét člena BR SR pánovi Mitrovi a vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu rokovania.

Návrhy k programu rokovania neboli vznesené. Predložený návrh programu rokovania 1. schôdze BR SR bol schválený.

Jednotlivé body programu prerokovala BR SR s týmito závermi:


K bodu : 1 NÁVRH ROKOVACIEHO PORIADKU, ŠTATÚTU BR SR A ÚLOH KANCELÁRIE BR SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Návrhy dokumentov predložil a uviedol vedúci Úradu vlády SR, pán Tóth za prítomnosti vedúceho tímu, genmjr. Jána ĎUROVE, ktorý pripravoval predmetné návrhy. Pripomenul, že materiály predkladá na základe uložených úloh 46. schôdzou Rady obrany štátu zo dňa 29. apríla 2002.

Číslo predloženého materiálu: ÚV-277-2/2002-BR

Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 1.K bodu : 2 NÁVRH NA VYTVORENIE NOVÝCH SYSTEMIZOVANÝCH MIEST PRACOVNÍKOV KANCELÁRIE BR SR

Návrh predložil a uviedol vedúci Úradu vlády SR, pán Tóth za prítomnosti genmjr. Jána ĎUROVE. Pripomenul, že materiál predkladá na základe uložených úloh 46. schôdzou Rady obrany štátu zo dňa 29. apríla 2002.

Číslo predloženého materiálu: ÚV-277-3/2002-BR

Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 2.V závere rokovania p. DZURINDA poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil o 10.40 hod.

Z rokovania bol vyhotovený zvukový záznam na PC - zvukovom záznamníku, ktorý je uložený v Kancelárii BR SR.

KBR SR