14.06.2005

Záznam z 10. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 14. júna 2005

Zasadnutie otvoril a viedol predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Mikuláš Dzurinda.
Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Pavol Rusko z dôvodu zahraničnej služobnej cesty a minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac.
Na základe žiadostí ministra obrany SR pána Lišku a ministra vnútra SR pána Palka boli z programu rokovania vypustené bod 6 Analýza činnosti ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku a návrh ďalšieho rozvoja a bod 9 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
Na 10. zasadnutí Bezpečnostnej rady SR bolo prerokovaných celkom 16 materiálov s nasledujúcimi závermi:K bodu 1.: Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2004
Materiál uviedol predseda Bezpečnostnej rady SR.
Podpredseda Bezpečnostnej rady SR požiadal o vecnú úpravu navrhovaného opatrenia v oblasti ochrany utajovaných skutočností, ktorú členovia Bezpečnostnej rady SR akceptovali.
Bezpečnostná rada SR so Správou o bezpečnosti SR za rok 2004 dopracovanej v zmysle pripomienky podpredsedu Bezpečnostnej rady SR súhlasila uznesením č. 75. Dopracovaný materiál odporučila vláde SR schváliť.K bodu 2.: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.
Materiál uviedol minister obrany SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z. súhlasila uznesením č. 76 a odporučila vláde SR návrh zákona schváliť.K bodu 3.: Návrh zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
Materiál uviedol minister obrany SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu súhlasila uznesením č. 77 a odporučila vláde SR návrh zákona schváliť.K bodu 4.: Návrh zákona o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál uviedol minister obrany SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom zákona o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasila uznesením č. 78 a odporučila vláde SR návrh zákona schváliť.


K bodu 5.: Programový plán rezortu ministerstva obrany na roky 2006 až 2011
Materiál uviedol minister obrany SR. K materiálu neboli vznesené vecné pripomienky.
Bezpečnostná rada SR s Programovým plánom rezortu ministerstva obrany na roky 2006 až 2011 a s návrhom medzirezortného programu podpora obrany na roky 2006 až 2011 súhlasila uznesením č. 79 a odporučila vláde SR materiál schváliť.Bod 6. Analýza činnosti ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku a návrh ďalšieho rozvoja bol na žiadosť ministra obrany SR z programu rokovania vypustený.K bodu 7.: Zosúladenie príspevkov SR do budovania vojenských spôsobilostí NATO a EÚ
Materiál uviedol minister obrany SR.
Náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR požiadal vyškrtnúť z návrhu uznesenia vlády SR úlohu v bode B.1, ktorá bola zapísaná omylom.
Bezpečnostná rada SR s materiálom Zosúladenie príspevkov SR do budovania vojenských spôsobilostí NATO a EÚ súhlasila po úprave návrhu uznesenia vlády SR v zmysle pripomienky náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR, uznesením č. 80 a odporučila vláde SR materiál schváliť.K bodu 8.: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Materiál uviedol minister vnútra SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov súhlasila uznesením č. 81 a odporučila vláde SR návrh zákona schváliť.Bod 9.: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov bol na žiadosť ministra vnútra SR z programu rokovania vypustený.K bodu 10.: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Materiál uviedol minister vnútra SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov súhlasila uznesením č. 82 a odporučila vláde SR návrh zákona schváliť.K bodu 11.: Správa o stave budovania koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému na krajských úradoch v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme
Materiál uviedol minister vnútra SR.
Podpredseda vlády a minister financií SR navrhol pri novelizácii zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, súvisiacu s využitím finančných prostriedkov získaných z povinného odvodu z výberu zmluvného povinného poistenia motorových vozidiel za predchádzajúci rok, zachovať súčasnú pozíciu Ministerstva financií SR. Ďalej podpredseda vlády a minister financií SR upozornil, že prevádzkové náklady na koordinačné strediská integrovaného záchranného systému by sa nemali hradiť len z povinného odvodu z výberu zmluvného povinného poistenia motorových vozidiel, ale aj z rozpočtov dotknutých rozpočtových kapitol z dôvodu, že do uvedených stredísk vysielajú svojich zamestnancov existujúce inštitúcie.
Minister vnútra SR súhlasil s pripomienkami podpredsedu vlády a ministra financií SR a budú zohľadnené pri novelizácii zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
Bezpečnostná rada SR Správu o stave budovania koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému na krajských úradoch v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme vzala na vedomie uznesením č. 83.K bodu 12.: Vyhodnotenie účinnosti smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany a Správa z previerky funkčnosti systému vyrozumenia teritória Slovenskej republiky
Materiál uviedol minister vnútra SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Vyhodnotenie účinnosti smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany a Správu z previerky funkčnosti systému vyrozumenia teritória Slovenskej republiky vzala na vedomie uznesením č. 84.K bodu 13.: Návrh Správy o stave boja proti terorizmu v SR za rok 2004
Materiál uviedol minister vnútra SR. K materiálu neboli vznesené vecné pripomienky.
Bezpečnostná rada SR návrh Správy o stave boja proti terorizmu v SR za rok 2004 vzala na vedomie uznesením č. 85 a odporučila vláde SR materiál schváliť.K bodu 14.: Návrh na ukončenie činnosti medzirezortnej skupiny na posúdenie najvhodnejšieho riešenia zabezpečenia systémov odpočúvania telefónnych hovorov pred zneužitím a na koordináciu technických a zmluvných otázok realizácie u telekomunikačných operátorov za jednotlivé štátne orgány
Materiál uviedol minister vnútra SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Návrh na ukončenie činnosti medzirezortnej skupiny na posúdenie najvhodnejšieho riešenia zabezpečenia systémov odpočúvania telefónnych hovorov pred zneužitím a na koordináciu technických a zmluvných otázok realizácie u telekomunikačných operátorov za jednotlivé štátne orgány schválila uznesením č. 86.K bodu 15.: Správa o príprave SR na cvičenia krízového manažmentu NATO a EÚ v roku 2006
Materiál uviedol minister zahraničných vecí SR. Na záver úvodného vystúpenia odporučil materiál vziať na vedomie s tým, že otázka gestorstva nad cvičeniami bude doriešená operatívne, najneskôr do konca roka 2005.
Podpredseda vlády a minister financií SR navrhol formálne upraviť predkladaciu správu k materiálu na rokovanie vlády SR.
Minister zahraničných vecí SR súhlasil s navrhovanou úpravou materiálu.
Bezpečnostná rada SR Správu o príprave SR na cvičenia krízového manažmentu NATO a EÚ v roku 2006, upravenú v zmysle pripomienky podpredsedu vlády a ministra financií SR vzala na vedomie uznesením č. 87 a odporučila vláde SR upravený materiál schváliť.K bodu 16.: Návrh na zrušenie Koncepcie zabezpečenia technickej ochrany a obnovy železníc v období brannej pohotovosti štátu
Materiál uviedol minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR.
Minister zahraničných vecí SR navrhol predložiť materiál na rokovanie vlády SR z dôvodu, že úlohy, ktoré vyplynuli z uznesenia Rady obrany štátu môže zrušiť len vláda SR.
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií súhlasil s predložením materiálu na rokovanie vlády SR.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom na zrušenie Koncepcie zabezpečenia technickej ochrany a obnovy železníc v období brannej pohotovosti štátu súhlasila uznesením č. 88 a uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií predložiť materiál na rokovanie vlády SR.

K bodu 17.: Návrh terminologického slovníka krízového riadenia a zásady jeho používania, Pôsobnosť a úlohy medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR
Materiál uviedla riaditeľka Kancelárie Bezpečnostnej rady SR.
V rámci diskusie členovia Bezpečnostnej rady SR upozornili na ďalšie pojmy z oblasti krízového riadenia, ktoré materiál neobsahuje.
Riaditeľka Kancelárie Bezpečnostnej rady SR vysvetlila, že materiál je otvorený a nové pojmy po posúdení medzirezortnou terminologickou komisiou budú do terminologického slovníka dopracúvané.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom terminologického slovníka krízového riadenia a zásadami jeho používania súhlasila uznesením č. 89 a odporučila vláde SR materiál schváliť. Zároveň Bezpečnostná rada SR uvedeným uznesením schválila Pôsobnosť a úlohy medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR.
K bodu 18.: Rôzne: Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR
Materiál uviedla riaditeľka Kancelárie Bezpečnostnej rady SR. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Bezpečnostná rada SR Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR schválila uznesením č. 90.Ďalej minister zahraničných vecí SR navrhol prerokovať Bezpečnostnú stratégiu SR a Obrannú stratégiu SR vo vláde SR bez predchádzajúceho prerokovania v Bezpečnostnej rade SR.
Na základe odporúčania členov Bezpečnostnej rady SR a riaditeľky Kancelárie Bezpečnostnej rady SR predseda Bezpečnostnej rady SR rozhodol oba strategické dokumenty predložiť na rokovanie výborov Bezpečnostnej rady SR a následne zvolať zasadnutie Bezpečnostnej rady SR pred rokovaním vlády SR.
Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR SR