13.07.2005

Záznam z 11. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 13. júla 2005

Zasadnutie otvoril a viedol predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Mikuláš Dzurinda.
Z rokovania boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR p. Lipšic, podpredseda vlády a minister financií SR p. Mikloš, minister vnútra SR p. Palko, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR p. generálporučík Bulík z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty a podpredseda vlády a minister hospodárstva SR p. Rusko z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
Navrhnutý program zasadnutia bol schválený bez zmeny.
Na 11. zasadnutí Bezpečnostnej rady SR boli prerokované 3 materiály s nasledujúcimi závermi:
K bodu 1.: Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky
Materiál uviedol minister zahraničných vecí SR. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že ide o zásadný, strategický a verejný dokument v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Dokument definuje záujmy Slovenskej republiky v tejto oblasti, charakterizuje medzinárodné prostredie, v ktorom sa Slovenská republika nachádza a vytyčuje úlohy, ktoré by stratégia mala zabezpečiť pre bezpečnosť občana a bezpečnosť štátu.
V závere úvodného vystúpenia navrhol, v zmysle požiadavky riaditeľa Národného bezpečnostného úradu zo 7. zasadnutia výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb, upraviť čl. 39 tak, že medzi ďalšie nástroje bezpečnostnej politiky bude doplnená inštitúcia zodpovedná za ochranu utajovaných skutočností.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky súhlasila po dopracovaní čl. 39 v zmysle návrhu ministra zahraničných vecí SR uznesením č. 91 a odporučila vláde SR dopracovaný návrh dokumentu schváliť.K bodu 2.: Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky
Materiál uviedol minister obrany SR. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že úzko nadväzuje na Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky a po prvý krát v histórii Slovenskej republiky je vypracovaná ako obranná stratégia členského štátu NATO. Spracovatelia sa sústredili predovšetkým na zaručenie obrany štátu spočívajúceho na využívaní vlastných síl a možností kolektívnej obrany, aktívnu účasť na upevňovaní mieru a stability vo svete a predchádzaní konfliktom a urovnávaniu krízových situácií.
K uvedenému návrhu dokumentu neboli vznesené pripomienky.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom Obrannej stratégie Slovenskej republiky súhlasila uznesením č. 92 a odporučila vláde SR predložený návrh dokumentu schváliť.K bodu 3.: Návrh Stratégie poštovej bezpečnosti
Materiál uviedol minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že jeho hlavným cieľom je komplexne riešenie poštovej bezpečnosti, t. j. určenie potenciálnych hrozieb, ich definovanie, návrhy a realizácia opatrení na včasné odhalenie hrozieb a ich zamedzenie.
K predloženému materiálu neboli vznesené vecné pripomienky.
Bezpečnostná rada SR s Návrhom Stratégie poštovej bezpečnosti súhlasila uznesením č. 93 a odporučila vláde SR predložený materiál schváliť.K bodu 4.: Rôzne

Predseda Bezpečnostnej rady SR informoval prítomných o zasadnutí výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb, ktorého zasadnutie predchádzalo zasadnutiu Bezpečnostnej rady SR nasledovne:
- výbor sa okrem prerokovania návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a návrhu Obrannej stratégie Slovenskej republiky zaoberal udalosťami v Londýne dňa 7. 7. 2005. Z rokovania vyplynulo, že spravodajské služby ani Policajný zbor nemajú informácie o tom, že by bola priama hrozba teroristického útoku voči Slovenskej republike;
- riaditeľ Národného bezpečnostného úradu navrhol rozšíriť okruh ľudí, ktorí by mali istý stupeň bezpečnostnej previerky o ľudí starajúcich sa o vodné zdroje, o dopravnú infraštruktúru a podobne. Predseda Bezpečnostnej rady SR návrh privítal a vyzval riaditeľa Národného bezpečnostného úradu a ostatných členov výboru, aby predložili novelu príslušného zákona, ktorý by určoval preverenie príslušných funkcionárov.
- vo výbore bola zvýraznená potreba objektívneho informovania médií, bez zbytočného vyvolávania emócií medzi obyvateľstvom. Na druhej strane bolo predsedom Bezpečnostnej rady SR zdôraznené, že v prípade vzniku problémov v oblasti bezpečnosti je potrebné navrhnúť zvolanie Bezpečnostnej rady SR príslušným členom Bezpečnostnej rady SR v ktoromkoľvek čase a predovšetkým okamžite musia začať konať vecne príslušné orgány.
Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

KBR SR