22.11.2005

Záznam z 13. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 22. novembra 2005

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Mikuláš Dzurinda.
Z rokovania sa ospravedlnili minister zahraničných vecí SR p. Eduard Kukan a minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR p. Pavol Prokopovič.
Na návrh ministra obrany SR bol z programu zasadnutia vypustený bod 1 „Návrh na zmenu Koncepcie bezpečnostného systému SR“. Materiál bude predložený na zasadnutie Bezpečnostnej rady SR v 1. štvrťroku 2006. Na návrh ministra zdravotníctva SR bol do programu zasadnutia doplnený bod 11 „Návrh zmeny a doplnení Štatútu Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky“.
Na 13. zasadnutí Bezpečnostnej rady SR bolo prerokovaných celkom 20 materiálov s nasledujúcimi závermi:K bodu 1. Návrh na zmenu Koncepcie bezpečnostného systému SR - bod vypustený z programu zasadnutia.


K bodu 2. Plánovacie dokumenty v oblasti obrany SR - predložil minister obrany SR
2a) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 95, ktorým vzala na vedomie materiál „Návrh Dlhodobého plánu rozvoja ministerstva obrany s výhľadom do roku 2015“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
2b) Bezpečnostná rada SR súhlasila s návrhom podpredsedu vlády a ministra financií SR doplniť poznámku na strane 16 v kapitole 4 ods. 4.1. v znení: „V plánovaných limitoch ľudských zdrojov pre jednotlivé roky sú zahrnutí zamestnanci rozpočtových aj príspevkových organizácií rezortu ministerstva obrany.“
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 96, ktorým súhlasila s upraveným materiálom „Návrh smerníc pre obranné plánovanie na roky 2007 – 2012“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
2c) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 97, ktorým vzala na vedomie materiál „Prehľad požiadaviek na zabezpečenie materiálových potrieb ozbrojených síl SR pre krízové situácie“.
2d) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 98, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na určenie počtu funkcií na dočasné vyčlenenie 14 profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR na plnenie úloh pri príprave na obranu SR na úseku koordinácie vojenskej letovej prevádzky s civilnou letovou prevádzkou v štátnom podniku Letové prevádzkové služby SR“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.


K bodu 3. Návrhy na vyslanie a na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl SR v operáciách mimo územia SR – predložili minister obrany SR, minister zahraničných vecí SR a podpredseda vlády a minister financií SR
3a) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 99, ktorým vzala na vedomie materiál „Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do operácie EUFOR-ALTHEA v Bosne a Hercegovine“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
3b) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 100, ktorým vzala na vedomie materiál „Návrh na vyslanie čaty logistickej podpory ozbrojených síl SR do misie KFOR“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
3c) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 101, ktorým vzala na vedomie materiál „Návrh príspevku SR do akcie Európskej únie na podporu misie Africkej únie (AÚ) AMIS II v Sudáne/Darfúre“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
3d) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 102, ktorým vzala na vedomie materiál „Návrh na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl SR v operácii Trvalá sloboda a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do operácie ISAF v Afganistane“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.


K bodu 4. Návrh smernice pre civilné núdzové plánovanie v SR – predložil minister vnútra SR
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 103, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh smernice pre civilné núdzové plánovanie v SR“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.


K bodu 5. Návrh na stanovenie počtov lôžok v rozšírenom lôžkovom fonde SR – predložil minister zdravotníctva SR
Bezpečnostná rada SR súhlasila s návrhom podpredsedu vlády a ministra financií SR vypustiť bod B.5. z návrhu uznesenia vlády SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 104, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na stanovenie počtu lôžok v rozšírenom lôžkovom fonde SR“, odporučila vláde SR jeho schválenie a prijatie upraveného uznesenia vlády SR.


K bodu 6. Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti štátu – predložil vedúci Úradu vlády SR
6a) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 105, ktorým vzala na vedomie materiál „Správa z kontroly hospodárenia, ochraňovania a účelnosti vytvorených mobilizačných rezerv“.
6b) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 106, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2006“


K bodu 7. Tvorba štátnych hmotných rezerv – predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
7a) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 107, ktorým vzala na vedomie materiál „Návrh nového systému tvorby štátnych hmotných rezerv s prispôsobením výšky zásob a ich komoditného zloženia podmienkam v európskom bezpečnostnom prostredí a platným predpisom“ a odporučila vláde SR jeho schválenie. Ďalej vláde SR odporučila prehodnotenie uznesenia vlády SR č. 1021 zo 4. septembra 2002 k dlhodobému plánu rozvoja obrannej infraštruktúry SR na roky 2003 - 2010.
7b) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 108, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh určujúci limity a jednotlivé položky zásob komodít hmotných rezerv s výhľadom do roku 2008“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
7c) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 109, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh Metodického usmernenia na realizáciu opatrení na riešenie stavu ropnej núdze v zmysle zákona č. 170/2001 Z. z.“.
7d) Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 110, ktorým vzala na vedomie materiál „Informácia o priebežnom doplňovaní pohotovostných zásob štátu“.


K bodu 8. Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2006 – predložila riaditeľka Kancelárie Bezpečnostnej rady SR
Bezpečnostná rada SR pri prerokúvaní materiálu „Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2006“ súhlasila s odporúčaním výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie neprerokúvať v tomto výbore materiály:
- na str. 3 por. číslo 11 „Návrh koncepcie ochrany utajovaných skutočností“;
- na str. 6 por. číslo 14 „Správa o priebehu a výsledkoch posudzovacieho zasadnutia k Národnej správe SR spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoreným palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom s návrhmi na ďalšie opatrenia“;
- na str. 8 por. číslo 7 „Správa o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu SR a návrh na jeho aktualizáciu“;
Bezpečnostná rada SR súhlasila s odporúčaním výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb - na str. 9 por. číslo 2 „Koncepcia kritickej infraštruktúry v SR a spôsob jej ochrany a obrany“ zmeniť predkladateľa materiálu z ministra obrany SR na podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 111, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2006“ po zapracovaní uvedených pripomienok a odporučila vláde SR jeho schválenie.


K bodu 9. Návrh smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR – predložila riaditeľka Kancelárie Bezpečnostnej rady SR
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 112, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.


K bodu 10. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku – predložila riaditeľka Kancelárie Bezpečnostnej rady SR
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 113, ktorým schválila predložený materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku“.


K bodu 11. Návrh zmeny a doplnení Štatútu Pandemickej komisie vlády SR (iniciatívny materiál) – predložil minister zdravotníctva SR
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 114, ktorým súhlasila s materiálom ministra zdravotníctva SR „Návrh zmeny a doplnení Štatútu Pandemickej komisie vlády SR“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.


K bodu 12. Rôzne
Bezpečnostná rada SR vzala na vedomie ústne informácie
- ministra vnútra SR o prijatých opatreniach v boji proti terorizmu,
- riaditeľa SIS o bezpečnostných rizikách v oblasti telekomunikačnej prevádzky,
- predsedu vlády SR k listu veľvyslanca Stálej delegácii SR pri NATO,
- podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR o zvláštnom prírodnom úkaze nad Jadrovou elektrárňou Jaslovské Bohunice.


Pán Dzurinda poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR SR