01.06.2007

Záznam z 18. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 23. mája 2007

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico.
Privítal náčelníka vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pána Jaroslava Muríňa a konštatoval, že zo zasadnutia bol ospravedlnený minister zahraničných vecí SR pán Ján KUBIŠ.
Navrhovaný program 18. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR bol na základe žiadosti ministra obrany SR doplnený o body:
16. Návrh na zmenu uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 115 z 11. októbra 2006 v znení uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 128 z 29. januára 2007,
17. Vyhodnotenie pôsobenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2006 s návrhom predpokladanej účasti v rokoch 2007 – 2008,
18. Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov irackých ozbrojených síl na území Slovenskej republiky za účelom uskutočnenia výcviku.
19. Rôzne – bod bol doplnený ministrom obrany SR a riaditeľom SIS o:
a) Návrh systémového riešenia na vysielanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich pri orgánoch NATO/EÚ, národných podporných prvkov pri vojenských veliteľstvách NATO a vo vojenských štruktúrach NATO/EÚ do operácií medzinárodného krízového manažmentu, ústna informácia
b) Informáciu o činnosti vojakov v Kandaháre a ich vybavenosti,
c) Informáciu o zverejnení niektorých telefónnych čísiel z prostredia SIS a o ďalšom postupe SIS v uvedenej oblasti.
Takto doplnený program 18. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR bol schválený a Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala všetky jeho body.1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Minister zdravotníctva SR informoval prítomných, že v dňoch 30-31.5. 2007 v Košiciach a v obci Dvorníky–Včeláre sa uskutoční seminár a cvičenie pod názvom „Zádiel 2007“, kde budú prerokované a prakticky ukázané činnosti pri likvidácii možného ohniska vtáčej chrípky, vykonávanie dezinfekcie osôb, techniky a terénu a činnosť integrovaného záchranného systému.


2) Národný plán riadenia ochrany štátnych hraníc Slovenskej republiky
Podpredseda vlády a minister vnútra SR uviedol materiál. K materiálu nebola v rozprave vznesená žiadna pripomienka
BR SR prijala uznesenie č. 156, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


3) Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovaného Komplexného programu boja so zločinnosťou
Podpredseda vlády a minister vnútra SR uviedol materiál. K materiálu nebola v rozprave vznesená žiadna pripomienka
BR SR prijala uznesenie č. 157, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


4) Správa o plnení úloh zo smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike
Podpredseda vlády a minister vnútra SR uviedol materiál. K materiálu nebola v rozprave vznesená žiadna pripomienka
BR SR prijala uznesenie č. 158, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


5) Správa o plnení programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam do roku 2007
Podpredseda vlády a minister vnútra SR uviedol materiál. K materiálu nebola v rozprave vznesená žiadna pripomienka
BR SR prijala uznesenie č. 159, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


6) Návrh postupu pri implementácii systému reakcie NATO na krízy (NCRS) v podmienkach Slovenskej republiky
Minister obrany SR uviedol materiál. K materiálu nebola v rozprave vznesená žiadna pripomienka
BR SR prijala uznesenie č. 160, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


7) Analýza postupu krízového štábu pri riešení mimoriadnej udalosti v Novákoch
Minister obrany SR uviedol materiál.
V rozprave sa k materiálu vyjadrili riaditeľ NBÚ, minister zdravotníctva SR, predseda BR SR a riaditeľ úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
BR SR prijala uznesenie č. 161, ktorým predložený materiál vzala na vedomie.


8) Návrh zámeru dobudovania Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť ako výcvikového strediska pre výcvik špeciálnych jednotiek
Minister obrany SR uviedol materiál.
V rozprave sa k materiálu vyjadrili minister financií SR, minister zdravotníctva SR a riaditeľ SIS.
BR SR prijala uznesenie č. 162, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


9) Správa o priebehu a následkoch povodní v Slovenskej republike za obdobie máj – december 2006
Materiál uviedol minister životného prostredia SR. K materiálu nebola v rozprave vznesená žiadna pripomienka
BR SR prijala uznesenie č. 163, ktorým predložený materiál vzala na vedomie a odporučila vláde SR jeho schválenie.


10) Alternatívne zásobovanie ropou Slovenskej republiky pri vzniku krízového stavu
Predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR uviedol materiál. K materiálu nebola v rozprave vznesená žiadna pripomienka
BR SR prijala uznesenie č. 164, ktorým predložený materiál vzala na vedomie a odporučila vláde SR materiál vziať na vedomie.


11) Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2007, schváleného uznesením vlády SR č. 119/2007
Predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR uviedol materiál. K materiálu nebola v rozprave vznesená žiadna pripomienka
BR SR prijala uznesenie č. 165, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR zrušiť úlohu č. 4 v apríli 2007 z bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 119/2007


12) Návrh koncepcie ochrany utajovaných skutočností
Materiál uviedol riaditeľ Národného bezpečnostného úradu.
Materiál bol bezpečnostnej rade odporučený jej výborom pre koordináciu spravodajských služieb.
BR SR prijala uznesenie č. 166, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


13) Organizácia prípravy Slovenskej republiky na cvičenia krízového manažmentu NATO, plánované v rokoch 2007 a 2008
Za neprítomného ministra zahraničných vecí SR uviedol materiál spolupredkladateľ materiálu minister obrany SR.
V rozprave sa k materiálu vyjadril podpredseda vlády SR a minister vnútra SR.
BR SR prijala uznesenie č. 167, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


14) Návrh opatrení na vypracovávanie správy o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2006
Riaditeľ Kancelárie Bezpečnostnej rady SR, v zastúpení pán Zadžora, uviedol predložený materiál
V rozprave sa k materiálu vyjadrili minister obrany SR a náčelník vojenskej kancelárie prezidenta SR, ktorý odporučil, aby predmetnú metodiku schválila BR SR a aby tento návrh bol zapracovaný do navrhovaného uznesenia BR SR.
BR SR prijala uznesenie č. 168 s navrhovaným dodatkom, ktorým predložený materiál schválila.


15) Informácia o bezpečnostnej situácii okolo energetického zariadenia v Mochovciach (materiál je Vyhradený)
Materiál uviedol minister hospodárstva SR, ktorý na prerokovanie materiálu prizval predsedníčku Úradu jadrového dozoru SR.
V rozprave sa k materiálu vyjadrili predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR, riaditeľ NBÚ a predseda BR SR
BR SR predloženú informáciu vzala na vedomie.


16) Návrh na zmenu uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 115 z 11. októbra 2006 v znení uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 128 z 29. januára 2007
Materiál uviedol minister obrany SR. K materiálu nebola v rozprave vznesená žiadna pripomienka.
BR SR prijala uznesenie č. 169, ktorým predložený materiál schválila.


17) Vyhodnotenie pôsobenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2006 s návrhom predpokladanej účasti v rokoch 2007 – 2008
Materiál uviedol minister obrany SR. K materiálu nebola v rozprave vznesená žiadna pripomienka.
BR SR prijala uznesenie č. 170, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


18) Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov irackých ozbrojených síl na území Slovenskej republiky za účelom uskutočnenia výcviku
Materiál uviedol minister obrany SR. K materiálu nebola v rozprave vznesená žiadna pripomienka.
BR SR prijala uznesenie č. 171, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


19) Rôzne – ústne informácie

a) Návrh systémového riešenia na vysielanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich pri orgánoch NATO/EÚ, národných podporných prvkov pri vojenských veliteľstvách NATO a vo vojenských štruktúrach NATO/EÚ do operácií medzinárodného krízového manažmentu
Materiál uviedol minister obrany SR.
Informoval členov BR SR na skutočnosť, že na medzirezortnom pripomienkovom konaní je predložený návrh predmetného materiálu. Zdôraznil, že materiál stanovuje opatrenia rezortu obrany čím upresňuje spôsob vysielania vojsk a jednotlivcov do zahraničných misií, do vojenských veliteľstiev a štábov NATO/EÚ tak, že sa neuskutoční skôr kým o tom nebude informovaná vláda SR.
BR SR predloženú informáciu vzala na vedomie.


b) Informácia o činnosti vojakov v Kandaháre
Minister obrany SR spolu s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl SR informoval členov BR SR o bezpečnostnej situácii v Kandaháre.
BR SR prednesenú informáciu vzala na vedomie.


c) Informácia o zverejnení niektorých telefónnych čísiel z prostredia SIS a o ďalšom postupe SIS v uvedenej oblasti
Riaditeľ SIS na margo zverejnenia niektorých telefónnych čísiel z prostredia SIS informoval členov BR SR, že chyba sa nestala v SIS, ale v civilnej sfére, a zdôraznil, že z tohto budú vyvodené dôsledky.
BR SR prednesenú informáciu vzala na vedomie.


Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR SR