03.07.2007

Záznam z 19. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 27. júna 2007

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico.
Konštatoval, že zo zasadnutia bol ospravedlnený riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán František BLANÁRIK.
Navrhovaný program 19. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR bol na základe žiadosti zastupujúceho riaditeľa Kancelárie Bezpečnostnej rady SR doplnený o bod:
 Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku, člena Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie.
Takto doplnený program 19. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR bol schválený a Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jeho jednotlivé body s týmito závermi:1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete

Členovia bezpečnostnej rady sa navzájom informovali o aktuálnych otázkach bezpečnosti.

Bezpecnostná rada vzala informácie na vedomie.2) Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2006
Materiál nepredkladá iba akúsi inventúru plnenia úloh predchádzajúcej vlády a začiatky plnenia úloh vlády súčasnej a stav napĺňania dlhodobých úloh, ale ukazuje reálnu štartovaciu úroveň, od ktorej sa začína napĺňať programové vyhlásenie súčasnej vlády SR.
Výbor BR SR pre obranné plánovanie prerokoval predložený materiál a odporučil BR SR s ním súhlasiť.
BR SR prijala uznesenie č. 172, ktorým súhlasila s prerokovaným materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


3) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál do zákona dopĺňa ustanovenia o výkone mimoriadnej služby v období krízovej situácie pre personálnych vojakov, zálohy a odvedených registrovaných občanov.
Výbor BR SR pre obranné plánovanie prerokoval predložený materiál a odporučil BR SR s ním súhlasiť.
BR SR prijala uznesenie č. 173, ktorým súhlasila s prerokovaným materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


4) Návrh zákona o Slovenskej informačnej službe, Vojenskom obrannom spravodajstve a Vojenskej spravodajskej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o spravodajských službách)
K prerokovaniu návrhu zákona boli prizvaní zástupca SIS pán KULÍK a zástupca MO SR pán VIKTORÍN
Navrhované ustanovenia novely zákona vychádzajú zo společensko-politických a bezpečnostných pomerov súčasnej doby, ktoré sa od doby prijatia t. č. platného zákona výrazne zmenili. Jedná sa o vymedzenie nového pracovného prostredia a pracovných podmienok pre plnenie úloh jestvujúcimi spravodajskými službami.
Výbor BR SR pre koordináciu spravodajských služieb prerokoval predložený materiál a odporučil BR SR s ním súhlasiť.
BR SR prijala uznesenie č. 174, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.


5) Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku, člena Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie
BR SR prijala uznesenie č. 175, ktorým predložený materiál schválila.


6) Rôzne

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

K BR SR