05.02.2003

Záznam z 2. rokovania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 5. februára 2003

Rokovanie otvoril a viedol, v zasadacej miestnosti č. 103 Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave, predseda Bezpečnostnej rady SR (ďalej len BR SR), pán Mikuláš DZURINDA. V úvode rokovania privítal novovymenovaných členov BR SR a informoval prítomných, že rokovaní sa budú trvalo zúčastňovať NGŠ OS SR, riaditeľ SIS a predseda SŠHR SR. Ďalej predstavil svojho poradcu pre otázky bezpečnosti.

Následne vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu rokovania. Návrhy k programu rokovania neboli vznesené. Predložený návrh programu rokovania 2. schôdze BR SR bol schválený.

Jednotlivé body programu prerokovala BR SR s týmito závermi:


K bodu : 1

SPRÁVA O STAVE BOJA PROTI TERORIZMU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Návrh dokumentu predložil a uviedol minister vnútra SR, pán Palko. Pripomenul, že materiál predkladá na základe uznesenia vlády č.1137/2001. K materiálu neboli vznesené závažnejšie pripomienky. Správa k tejto problematike je prvýkrát predložená na rokovanie vlády SR a Národnej rady SR.

Číslo predloženého materiálu: ÚV-V-1-1/2003-KBR

Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 3.


K bodu : 2

NÁVRH ZÁKLADNÝCH OPATRENÍ NA VYPRACOVANIE MATERIÁLU PLÁN REALIZÁCIE KONCEPCIE BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU SR PODĽA MODELU Č. 1

Návrh predložil a uviedol podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR, pán Lipšic. Pripomenul, že materiál predkladá na základe uznesenia vlády č. 1098/2002 a má vytvoriť organizačné a odborné zabezpečenie predmetného plánu.

Číslo predloženého materiálu: ÚV-1-2/2003-KBR

Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 4.


K bodu : 3

NÁVRH ROKOVACIEHO PORIADKU BEZPEČNOSTNEJ RADY KRAJA

Návrh predložil a uviedol vedúci Úradu vlády SR, pán Hudec. Iniciatívny materiál predložil na základe Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s MV SR a prednostov krajských úradov.

Cieľom uvedeného dokumentu je vytvoriť základné podmienky pre činnosť bezpečnostných rád krajov, ako i určenie noriem pre ich rokovania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Číslo predloženého materiálu: ÚV-1-3/2003-KBR

Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 5., v ktorom odporučila vláde SR materiál p r i j a ť.


K bodu : 4

NÁVRH PREHODNOTENIA ÚLOH Z UZNESENÍ RADY OBRANY ŠTÁTU Z OBDOBIA ROKOV 1993-2002

Návrh predložil a uviedol vedúci Úradu vlády SR, pán Hudec. Pripomenul, že materiál predkladá na základe uložených úloh 46. schôdzou Rady obrany štátu.

Cieľom materiálu je vypracovať prehľad o naďalej platných úlohách z uznesení ROŠ a tým zachovať kontinuitu plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a obrany štátu aj po nadobudnutí účinnosti Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Materiál bol predložený ako bezrozporový. Po vznesení pripomienky podpredsedu vlády pána Nemcsicsa k návrhu na zrušenie Dočasnej smernice pre uvádzanie Slovenskej republiky do brannej pohotovosti, bol materiál predkladateľom stiahnutý z rokovania Rady.

Číslo predloženého materiálu: ÚV-V-1-4/2003-KBR


K bodu : 5

NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ RADY SR NA ROK 2003

Návrh predložil a uviedol vedúci Úradu vlády SR, pán Hudec. Návrh plánu bol vypracovaný z podkladov zaslaných od jednotlivých rezortov a materiálov, ktoré vyplynuli z Plánu práce vlády SR na rok 2003 a riešia otázky bezpečnosti SR.

V rozprave vzniesol minister obrany, pán ŠIMKO, pozmeňujúce návrhy, ktoré boli v plnom rozsahu akceptované. Ďalšie návrhy neboli vznesené.

Číslo predloženého materiálu: ÚV-1-5/2003-BR

Upravený plán na rok 2003 bol p r i j a t ý (uznesenie č. 6).


K bodu : 6

NÁVRH NORIEM ...

Návrh predložil a uviedol minister obrany SR, pán Šimko. Materiál je DÔVERNÝ.

Číslo predloženého materiálu: ÚV-D-1-6/2003-BR

Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 7. (nezverejňuje sa).


K bodu : 7

NÁVRH NA RIEŠENIE PROBLÉMOV SIS V OBLASTI OCHRANY UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Návrh iniciatívne predložil riaditeľ SIS SR, pán gen. JUDr. Mitro. Uviedol, že materiál predkladá s cieľom vytvoriť podmienky na ochranu utajovaných skutočností. Vzrástol počet žiadostí na previerky osôb, preto navrhol personálne a objektové riešenie. Z rozpravy vyplynulo, že materiál nebol pripomienkovaný najmä MF SR a FNM. Rozprava bola prerušená. Materiál je potrebné dopracovať a predložiť do vlády SR.

Číslo predloženého materiálu: ÚV-1-7/2003-BR


K bodu : 8

RÔZNE

Informácia pána DZURINDU o žiadosti justičnej polície na zbavenie mlčanlivosti pána Vladimíra MEČIARA, bývalého predsedu ROŠ, aby mohol byť vypočutý ako svedok vo veci obstarávania technológie utajeného telefónneho spojenia. Pán Dzurinda dá súhlas príslušným orgánom na vypočutie pána Vladimíra Mečiara v predmetnej veci.

V závere rokovania pán DZURINDA poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil o 15.10 hod.

KBR SR