01.10.2007

Záznam z 20. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 15. augusta 2007

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico.
Konštatoval, že zo zasadnutia boli ospravedlnení náčelník generálneho štábu ozbrojených síl SR pán Ľubomír BULÍK z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty a predseda výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie, pán Ján REPA, z dôvodu dovolenky.
Privítal na zasadnutí podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti SR pána Štefana HRABINA a súhlasil s požiadavkami prítomných členov BR SR na zavolanie ďalších prizvaných odborníkov od rezortov.
Navrhovaný program 20. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR bol schválený a Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jeho jediný bod s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------------------------

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Návrh predložil a uviedol minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Zdôraznil, že cieľom návrhu je do vnútroštátneho poriadku SR implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/24/ES, ktorá sa zaradila do regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Novela zákona vo svojom obsahu zahŕňa implementáciu uvedenej smernice spočívajúcej v upresnení pravidiel pre uchovávanie údajov spracúvaných v elektronických komunikačných sieťach a následné poskytovanie týchto údajov pre oprávnené orgány štátu na účely vyšetrovania a stíhania úmyselných trestných činov.
V diskusii vystúpili: predseda Bezpečnostnej rady, podpredseda Bezpečnostnej rady a minister vnútra, minister spravodlivosti, minister zahraničných vecí, minister obrany, riaditeľ SIS a p. Bernát z MS SR.

Predseda Bezpečnostnej rady SR prerušil rokovanie k tomuto bodu.

Na nasledujúcom zasadaní Bezpečnostnej rady SR bola prerušená BR SR ukončená bez schválenia uznesenia.

Kancelária BR SR