02.10.2007

Záznam z 21. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 19. septembra 2007

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico.
Konštatoval, že z úvodu zasadnutia bol ospravedlnený pán minister zahraničných vecí z dôvodu účasti na rokovaní orgánov Národnej rady SR, a že Bezpečnostná rada je uznášaniaschopná.
Predseda BR SR formálne ukončil prerušené 20. rokovanie BR SR, ktoré sa zaoberalo „Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov“. Vláda schválila tento návrh zákona tak, že všetky rozporné body, ktoré boli aj predmetom zasadnutia BR SR, neboli zaradené do tohto návrhu, pretože išlo o návrhy nad rámec pôvodného úmyslu predkladateľa.
Na základe žiadosti podpredsedu vlády a ministra vnútra bola do programu doplnená ústna Informácia o stave plnenia uznesenia BR SR č. 169 k spracovaniu materiálu „Zámer výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010“.
Na základe žiadosti ministra hospodárstva bol z návrhu programu 21. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR stiahnutý materiál „Návrh podpory výskumu a vývoja na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu na roky 2008 – 2010“.
Takto upravený program 21. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR bol schválený a Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jeho jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Žiadny z predkladateľov neoznámil požiadavku utajovať prednesené informácie.
Riaditeľ SIS konštatoval, že v oblasti boja s terorizmom neboli zaznamenané aktivity, ktoré by viedli k označeniu „priameho nebezpečenstva“. Ďalej povedal, že nelegálna migrácia nevybočila z bežného rámca.
Podpredseda vlády a minister vnútra informoval o plnení úlohy, ktorá súvisí s vypracovaním materiálu „Zámer výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010“. Skonštatoval, že medzirezortná pracovná skupina bola vytvorená v zmysle prijatého uznesenia č. 169/2007 BR SR. Bol sformulovaný návrh základných východísk prípravy zámeru výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému a priebežne sa identifikovali hlavné problémy súčasného bezpečnostného systému, dopracoval sa harmonogram činnosti tejto pracovnej skupiny
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Správa o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu za rok 2006
Materiál predložil a uviedol podpredseda vlády a minister vnútra. Predkladaný materiál obsahoval odpočet plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu. Na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol predložený bez rozporov.
BR SR prijala uznesenie č. 176, ktorým súhlasila s materiálom „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu za rok 2006“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Aktualizácia akčného plánu smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike na základe opatrení Ministerskej smernice NATO na roky 2007 až 2008
Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra. Konštatoval, že materiál bol vypracovaný v súlade so schválenou ministerskou smernicou NATO pre civilné núdzové plánovanie na roky 2007 až 2008. Na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol predložený bez rozporov.
BR SR schválila uznesenie č. 177, ktorým súhlasila s materiálom „Aktualizácia akčného plánu smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike na základe opatrení Ministerskej smernice NATO na roky 2007 až 2008“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Informácia o plnení úlohy z § 3 ods. 7 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
Materiál predložil a uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR. Cieľom materiálu bolo informovať o plnení úlohy v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a jej zabezpečení v podmienkach Správy rezerv v roku 2007.
BR SR schválila uznesenie č. 178, ktorým materiál „Informácia o plnení úlohy z § 3 ods. 7 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Správa z kontroly zriadenia, pôsobnosti a plnenia zákonmi stanovených úloh útvarmi krízového riadenia. Plnenie záväzkov v oblasti krízového manažmentu a civilného núdzového plánovania v súvislosti s členstvom SR v organizácii Severoatlantickej zmluvy
Materiál uviedol vedúci Úradu vlády SR v jeho zastúpení p. Farkaš. Cieľom Správy bolo oboznámiť Bezpečnostnú radu s výsledkami kontroly a odporučiť ďalší postup v predmetnej oblasti.
BR SR schválila uznesenie č. 179, ktorým súhlasila s materiálom „Správa z kontroly zriadenia, pôsobnosti a plnenia zákonmi stanovených úloh útvarmi krízového riadenia. Plnenie záväzkov v oblasti krízového manažmentu a civilného núdzového plánovania v súvislosti s členstvom SR v organizácii Severoatlantickej zmluvy“ a uložila úlohy podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra, ministrovi financií, odporučila podpredsedovi Bezpečnostnej rady SR využiť poznatky z kontrol pri realizácii uznesenia BR SR č. 169, vedúceho Úradu vlády SR požiadala o vykonanie kontroly stavu zabezpečenia predmetných úloh orgánmi krízového riadenia s dôrazom na orgány miestnej štátnej správy a obce .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Aktualizácia uznesení vlády SR č. 504/2005 a č. 943/2000 k zosúladeniu príspevkov Slovenskej republiky do budovania vojenských spôsobilostí NATO a EÚ
Materiál uviedol minister obrany SR. Hlavným poslaním materiálu bolo aktualizovať predmetné uznesenia vlády SR v zmysle zosúladenia príspevkov k budovaniu vojenských spôsobilosti NATO a EÚ.
BR SR schválila uznesenie č. 180, ktorým materiál „Aktualizácia uznesení vlády SR č. 504/2005 a č. 943/2000 k zosúladeniu príspevkov Slovenskej republiky do budovania vojenských spôsobilostí NATO a EÚ“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Návrh súboru preventívnych opatrení Železničnej polície na zvýšenie ochrany kritickej infraštruktúry v železničnej doprave a preprave na roky 2008 - 2011
Materiál uviedol minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Cieľom predkladaného materiálu bolo poukázať na vývoj bezpečnostnej situácie v obvode železničných dráh a dať návrh opatrení, ktorých realizáciou budú vytvorené podmienky na zvýšenie úrovne ochrany železničnej infraštruktúry v podmienkach SR.
BR SR schválila uznesenie č. 181, ktorým schválila materiál „Návrh súboru preventívnych opatrení Železničnej polície na zvýšenie ochrany kritickej infraštruktúry v železničnej doprave a preprave na roky 2008 – 2011“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu k 30. 6. 2007
Materiál uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR. Poskytol Bezpečnostnej rade SR informáciu o realizácii projektu Pohotovostných zásob štátu pre reakciu na živelné pohromy a na priemyselné havárie so stavom k 30. 6. 2007..
BR SR schválila uznesenie č. 182, ktorým materiál „Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu k 30. 6. 2007“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9) Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu a člena Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku, predsedu a členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a členov výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. Podnetom na vypracovanie predmetného návrhu boli personálne zmeny v rezortoch.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 183, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu a člena Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku, predsedu a členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a členov výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10) Štúdia k vybudovaniu národnej chrbticovej siete určenej na prenos utajovaných informácií
Materiál uviedol riaditeľ Národného bezpečnostného úradu. Zámerom predkladaného materiálu bolo vytvoriť počiatočné podmienky pre postupnú realizáciu komplexného riešenia prenosu utajovaných informácií v SR s prepojením na komunikačné a informačné systémy NATO a EÚ.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 184, ktorým súhlasila s materiálom „Štúdia k vybudovaniu národnej chrbticovej siete určenej na prenos utajovaných informácií“ a uložila predkladateľovi v súlade s prednesenými pripomienkami dopracovať materiál a predložiť ju na rokovanie vlády SR.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I. Správa o plnení Národného akčného plánu boja proti terorizmu (REV 1) za rok 2006 a návrh aktualizácie Národného akčného plánu boja proti terorizmu (REV 2) Stupeň utajenia: Dôverné
Materiál uviedol podpredseda vlády a minister vnútra SR. Materiál obsahoval odpočet plnenia úloh z Národného akčného plánu boja proti terorizmu a trendy smerovania v boji proti terorizmu.
BR SR schválila uznesenie č. 185, ktorým materiál „Správa o plnení Národného akčného plánu boja proti terorizmu (REV 1) za rok 2006 a návrh aktualizácie Národného akčného plánu boja proti terorizmu (REV 2)“ vzala na vedomie a odporučila vláde jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

II. Návrh podpory výskumu a vývoja na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu na roky 2008 - 2010 Stupeň utajenia: Vyhradené
Materiál bol predkladateľom stiahnutý z programu rokovania a bude opätovne predložený na rokovanie Bezpečnostnej rady do 31. októbra 2007.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

III. Programový plán rezortu ministerstva obrany na roky 2008 až 2010 Stupeň utajenia: Vyhradené
Materiál uviedol minister obrany SR. Materiál predstavuje základný plánovací dokument v systéme obranného plánovania a je základom na vypracovanie návrhu programového rozpočtu rozpočtovej kapitoly MO SR na roky 2008 až 2010.
BR SR schválila uznesenie č. 186, ktorým súhlasila s materiálom „Programový plán rezortu ministerstva obrany na roky 2008 až 2010“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IV. Stanovisko Slovenskej republiky k návrhom Cieľov síl 2008 Stupeň utajenia: Vyhradené
Materiál uviedol minister obrany SR. Materiál reaguje na zaslané návrhy NATO k stanoveniu cieľov síl na rok 2008.
BR SR schválila uznesenie č. 187, ktorým materiál „Stanovisko Slovenskej republiky k návrhom Cieľov síl 2008“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rôzne
V predmetnom bode rokovania neboli podané návrhy a pripomienky.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Kancelária BR SR