13.11.2007

Záznam z 23. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 7. novembra 2007

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico.
Konštatoval, že zo zasadnutia boli ospravedlnení: minister zahraničných vecí, minister hospodárstva a minister zdravotníctva, z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Navrhnutý program 23. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR bol schválený a Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jeho jednotlivé body s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia bezpečnostnej rady sa navzájom informovali o aktuálnych otázkach bezpečnosti.
Bezpečnostná rada vzala informácie na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2006
Materiál predložil a uviedol tajomník bezpečnostnej rady. Zdôraznil, že v tejto podobe je predkladaný prvýkrát. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2006 bola vypracovaná z podkladov, ktoré vypracovali a predložili príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie vybrané orgány štátu. Obsah a hodnotenie sa spája s hodnotením bezpečnostnej situácie krajov, ktoré vypracovali bezpečnostné rady krajov v zmysle schválenej obsahovej štruktúry materiálu. Správa hodnotí vnútorné a vonkajšie aspekty bezpečnostnej situácie, realizáciu bezpečnostných záujmov SR v jej zahraničnej a obrannej politike, stav ochrany verejného poriadku, ústavného zriadenia, integrity a hospodárskych záujmov štátu, sociálnu a ekonomickú stabilitu a ochranu životného prostredia. V záverečnej časti odporúča opatrenia na elimináciu pomenovaných problémov v jednotlivých oblastiach. Návrh opatrení prispeje k skvalitneniu realizácie úloh v oblasti zachovania bezpečnosti občana a štátu. Materiál bol prerokovaný vo všetkých výboroch Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky s odporúčaním prerokovať v Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky.
Materiál bol predložený na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky bez rozporov, všetky pripomienky rezortov boli zapracované.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 190, ktorým materiál „Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2006“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR jeho schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Návrh na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda v Iraku
Materiál predložil minister obrany. Konštatoval, že materiál predstavuje formálne ukončenie pôsobenia našich vojakov v Iraku a tým aj splnenie programového vyhlásenia vlády SR k otázke Iraku. Jedná sa o stiahnutie posledných dvoch príslušníkov, ktorí sú na veliteľstve v Bagdade. Pôsobenie by mali ukončiť 17. decembra 2007z dôvodu veľkého rizika ich práce v extrémnych podmienkach.
Materiál bol predložený na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bez rozporov.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR schválila uznesenie č. 191, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda v Iraku“ a odporučila vláde SR s ním súhlasiť.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utajovaný materiál

4) Návrh noriem zásob používaného materiálu v ozbrojených silách Slovenskej republiky na zabezpečenie bojovej činnosti.
Stupeň utajenia: Vyhradené
Materiál predložil a uviedol minister obrany SR. Konštatoval, že názov materiálu vystihuje jeho podstatu a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR sa predkladá v súlade s požiadavkami NATO a EÚ.
Materiál bol predložený na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky bez rozporov, všetky pripomienky rezortov boli zapracované.
V rozprave sa k materiálu nikto nevyjadril.
BR SR schválila uznesenie č. 192, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh noriem zásob používaného materiálu v ozbrojených silách Slovenskej republiky na zabezpečenie bojovej činnosti“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rôzne
Minister obrany požiadal o posunutie termínu predloženia materiálu „Návrh podpory výskumu a vývoja na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu na roky 2008 – 2010“ do konca roka 2007 z dôvodu lepšieho vyšpecifikovania niektorých projektov na podporu predmetného výskumu a vývoja.
Bezpečnostná rada súhlasila s posunutím termínu predloženia materiálu „Návrh podpory výskumu a vývoja na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu na roky 2008 – 2010“ na december 2007.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Kancelária BR