05.03.2008

Záznam z 25. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 27. februára 2008

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico. Konštatoval, že zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR sa ospravedlnil minister zdravotníctva p. Ivan VALENTOVIČ z dôvodu zahraničnej dovolenky, a že Bezpečnostná rada je uznášaniaschopná. Pri schvaľovaní programu 25. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR požiadal podpredseda vlády a minister vnútra o vypustenie bodu č. 2 z programu rokovania z dôvodu doplnenia materiálu. Takto upravený program rokovania bol schválený. Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete (ústne informácie)
Členovia bezpečnostnej rady sa navzájom informovali o aktuálnych otázkach bezpečnosti. Bezpečnostná rada vzala informácie na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Program boja so zločinnosťou
Materiál bol stiahnutý z rokovania na podnet podpredsedu vlády a ministra vnútra.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Národný program pre ochranu kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Materiál predložil a uviedol podpredseda vlády a minister vnútra. Konštatoval, že materiál bol spracovaný na základe práce medzirezortnej pracovnej skupiny a na základe podkladov jednotlivých rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Jednotlivé rezorty a ostatné ústredné orgány štátnej správy spresnili jednotlivé sektory a podsektory národnej infraštruktúry, zhodnotili súčasný stav a identifikovali najdôležitejšiu infraštruktúru spolu so stanovením programových krokov pre jej skvalitnenie. V rámci pripomienkového konania boli akceptované všetky pripomienky a materiál sa predkladá bez rozporov. V rozprave poukázal riaditeľ NBÚ na skutočnosť, že v materiáli v bode 4.3. sa rieši ochrana utajovaných skutočností na základe platného zákona, ale aj s návrhom že ochrana utajovaných skutočností bude riešená v pripravovanom zákone o kritickej infraštruktúre. Navrhol aby v materiáli bola mylná veta vypustená a zároveň navrhol, aby aj NBÚ bol zaradený medzi zainteresované subjekty kritickej infraštruktúry. Predkladateľ akceptoval návrhy riaditeľa NBÚ, s tým že budú zapracované v texte. BR SR prijala uznesenie č. 205, ktorým súhlasila s materiálom „Národný program pre ochranu kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh na zmenu štatútu ústredného krízového štábu
Materiál predložil a uviedol podpredseda vlády a minister vnútra. Uviedol, že materiál bol spracovaný na základe zmeny štruktúry jednotlivých krízových štábov v pôsobnosti MV SR, ako dôsledok zrušenia krajských úradov, ale aj iných inštitúcií v v rámci reorganizácia štátnej správy. V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril. BR SR schválila uznesenie č. 206, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na zmenu štatútu ústredného krízového štábu“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku, členov výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. Konštatoval, že materiál bol spracovaný na základe podkladov podpredsedu vlády a ministra vnútra a predsedu správy štátnych hmotných rezerv. Zdôraznil, že u navrhovaných kandidátov nie sú v súčasnosti známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s ich vymenovaním. V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril. BR SR prijala uznesenie č. 207, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku, členov výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Návrh stratégie energetickej bezpečnosti SR
Materiál predložil minister hospodárstva SR. Pán minister uviedol, že cieľom Stratégie energetickej bezpečnosti je dosiahnuť konkurencieschopnú energetiku, zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť. Materiál analyzuje možné spôsoby zvýšenia energetickej bezpečnosti. V prílohách opisuje právne predpisy, ktoré upravujú odvetvia energetiky, význam štatistiky a informovania verejnosti, spôsob riešenia mimoriadnych udalostí. V ďalších prílohách navrhuje opatrenia pre energetickú bezpečnosť, možnosti financovania a zoznam členov komisií, ktorí sa podieľali na vypracovaní materiálu. Materiál bol predmetom verejného pripomienkovania, následne aj medzirezortného pripomienkového konania. Doručené pripomienky boli zapracované, alebo zohľadnené v materiáli. Poukázal na skutočnosť, že Rakúska strana žiada o posúdenie tohto materiálu ich ministerstvom hospodárstva. V rozprave minister zahraničných vecí vyjadril podporu k prerokovanému materiálu, k jeho strategickému smerovaniu a navrhol užšiu spoluprácu MZV a MH pri riešení požiadavky rakúskej strany. Minister financií sa spýtal na zdroje financovania energetickej bezpečnosti. Minister hospodárstva odpovedal, že tam, kde ide cez SR tranzitný energo - nosič, tak Slovensko nemôže ísť do sólo projektu. MH SR predpokladá kombinované financovanie, t. z. zo štátneho rozpočtu a súkromných zdrojov. BR SR schválila uznesenie č. 208, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh stratégie energetickej bezpečnosti“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Návrh smerníc o budovaní stálych osobitných zariadení na objektoch pozemných komunikácií a na objektoch železničných dopravných ciest
Materiál predložil minister obrany. Uviedol, že materiál je predkladaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 105 zo dňa 7. februára 2007 k návrhu Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015. Jednou z požiadaviek obsiahnutých v tomto pláne, na plnení ktorej sa podieľajú vecne príslušné ministerstvá a ďalšie ústredné orgány s celoštátnou pôsobnosťou, je udržovať funkčnosť vybraných stálych osobitných zariadení na komunikáciách so zámerom ich udržiavania vo východnej časti Slovenskej republiky a výstavbu nových stálych osobitných zariadení uplatňovať iba výnimočne tiež vo východnej časti Slovenskej republiky. Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a na rokovanie BR SR sa predkladá bez rozporov. V rozprave minister dopravy požiadal o doplnenie čl. 2 ods. 5 kde sa hovorí o verejnom obstarávateľovi. Je potrebné doplniť aj obstarávateľa, nakoľko zákon o verejnom obstarávaní pozná aj termín obstarávateľ. Predkladateľ materiálu súhlasil zapracovať pripomienku do návrhu materiálu. BR SR schválila uznesenie č. 209, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh smerníc o budovaní stálych osobitných zariadení na objektoch pozemných komunikácií a na objektoch železničných dopravných ciest“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Informácia o návrhu mechanizmu pre identifikáciu ekonomických príležitostí pre slovenský obranný priemysel v zahraničí a pre aktívnu podporu vládnych predstaviteľov SR slovenskému obrannému priemyslu pri súťažení o zahraničné zákazky
Materiál uviedol minister obrany. Uviedol, že materiál bol spracovaný v súčinnosti s Ministerstvom hospodárstva SR a Združením obranného priemyslu SR, za participácie Ministerstva zahraničných vecí SR. V úvodných kapitolách materiálu je stručne vo všeobecnej rovine poukázané na význam a úlohy domáceho obranného priemyslu vo vyzbrojovaní a ekonomike štátu, rámcovo zhodnotený doterajší proces reštrukturalizácie slovenského obranného priemyslu a jeho súčasná štruktúra. V kapitole 5 je uvedený prehľad cieľov, nástrojov a opatrení proexportnej politiky štátu doplnený o špecifiká exportu obranného priemyslu týkajúce sa najmä nutnej diskrétnosti, ako aj reštrikcií v súvislosti s povinnosťou štátu kontrolovať jeho export. V oblasti kontroly obchodovania s vojenským materiálom sú zákonom uložené nezastupiteľné povinnosti, ktoré majú najmä MH SR a MZV SR. Predseda vlády prerušil rokovania o tomto bode programu a požiadal prítomných aby sa pripravili na serióznu diskusiu k tomuto bodu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9) Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v rámci projektu Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov
Materiál uviedol minister obrany. Uviedol, že kurz je určený pre nižších príslušníkov štábu členov NATO a partnerstva PFP. Je predpoklad, že do kurzu bude vyslaných do 65 účastníkov zahraničných ozbrojených síl v priebehu každého roka. V roku 2008 MO SR plánuje otvoriť kurzy v apríli a septembri, pričom od roku 2009 plánuje otvoriť 3 jedenásťtýždňové kurzy. Jedná sa o spoločný projekt s Holandským kráľovstvom. Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a na rokovanie BR SR je predkladaný bez rozporu. V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril. BR SR schválila uznesenie č. 210, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v rámci projektu Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10) Koncepcia organizácie rozvoja civilnej ochrany do roku 2015
Prerokovanie materiálu bolo preložené na najbližšie rokovanie BR SR po dohode s predkladateľom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11) Návrh na zabezpečenie účasti Slovenskej republiky na cvičení krízového manažmentu NATO CMX 08 16. – 22. apríla 2008
Materiál predložil a uviedol minister obrany SR. Konštatoval, že cieľom materiálu je v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 491 zo 6. júna 2007 k organizácii prípravy Slovenskej republiky na cvičenia krízového manažmentu NATO plánované v rokoch 2007 a 2008, vytvoriť podmienky pre komplexnú prípravu a úspešné vykonanie cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 08 v Slovenskej republike. Cvičenie má za cieľ precvičiť systémy krízového manažmentu SR, členských krajín aliancie, partnerských krajín a prizvaných krajín v kontexte operácií medzinárodného krízového manažmentu. Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a na rokovanie BR SR je predkladaný bez rozporu. V rozprave riaditeľ NBÚ poukázal na skutočnosť, že NBÚ nebol prizvaný na zabezpečenie činnosti cvičenia tak ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Požiadal o doplnenie materiálu o participáciu NBÚ pri plnení úloh predmetného cvičenia. Predkladateľ akceptoval návrh riaditeľa NBÚ, s tým že bude zapracovaný v texte. BR SR schválila uznesenie č. 211, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na zabezpečenie účasti Slovenskej republiky na cvičení krízového manažmentu NATO CMX 08 16. – 22. apríla 2008“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12) Návrh zoznamu opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie
Materiál predložil a uviedol minister obrany SR. Uviedol, že ministerstvo prevzalo na seba úlohu neoficiálneho koordinátora implementácie NCRS do podmienok Slovenskej republiky. V roku 2007 predložilo na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky materiál „Postup pri implementácii systému reakcie NATO na krízy NCRS v podmienkach Slovenskej republiky“, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením č. 499 zo 6. júna 2007. Následne bola vymenovaná medzirezortná pracovná skupina, ktorej úlohou bolo určiť zodpovednosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy za jednotlivé opatrenia NCRS a spracovať rezortné analýzy krízových opatrení vo vzťahu ku krízovým opatreniam NATO a legislatívnym podmienkam nevyhnutným na ich realizáciu a navrhnúť opatrenia na ich implementáciu do činnosti jednotlivých ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších štátnych orgánov zúčastnených na krízovom manažmente. Výsledky týchto analýz sú zohľadnené v Zozname opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie (NSRKS), ktorý je prílohou tohto materiálu. Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a na rokovanie BR SR je predkladaný bez rozporu. V rozprave predseda BR SR poukázal na nedostatky v krízovom riadení pri výbuchu munície v Novákoch a položil dôraz na nevyhnutnosť praktických cvičení so zapojením čo najviac zodpovedných pracovníkov. BR SR schválila uznesenie č. 212, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh zoznamu opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie“ a odporučila vláde SR jeho schválenie“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13) Rôzne
V predmetnom bode sa do rozpravy nik neprihlásil.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR SR