15.04.2008

Záznam z 26. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 9. apríla 2008

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico.
Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia Bezpečnostnej rady SR, okrem prizývaného p. Mariána ČAKAJDU, predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu služobného zaneprázdnenia. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Počas schvaľovania programu 26. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR požiadal tajomník Bezpečnostnej rady SR o vypustenie bodu č. 4 z programu rokovania. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií požiadal o zaradenie materiálu „Návrh projektového zámeru realizácie systému núdzových komunikácií v Slovenskej republike“ na rokovanie. Takto upravený program rokovania bol schválený. Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia bezpečnostnej rady sa navzájom informovali o aktuálnych otázkach bezpečnosti.
Bezpečnostná rada vzala informácie na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Informácia o návrhu mechanizmu pre identifikáciu ekonomických príležitostí pre slovenský obranný priemysel v zahraničí a pre aktívnu podporu vládnych predstaviteľov SR slovenskému obrannému priemyslu pri súťažení o zahraničné zákazky
Materiál uviedol minister obrany. Prítomní boli aj zástupcovia MO SR Ing. Robert RADIČ a Ing. Jozef KOVÁČIK.
Uviedol, že materiál bol spracovaný v súčinnosti s Ministerstvom hospodárstva SR a Združením obranného priemyslu SR, za participácie Ministerstva zahraničných vecí SR. V úvodných kapitolách materiálu je stručne vo všeobecnej rovine poukázané na význam a úlohy domáceho obranného priemyslu vo vyzbrojovaní a ekonomike štátu, rámcovo zhodnotený doterajší proces reštrukturalizácie slovenského obranného priemyslu a jeho súčasná štruktúra. V kapitole 5 je uvedený prehľad cieľov, nástrojov a opatrení proexportnej politiky štátu doplnený o špecifiká exportu obranného priemyslu týkajúce sa najmä nutnej diskrétnosti, ako aj reštrikcií v súvislosti s povinnosťou štátu kontrolovať jeho export. V oblasti kontroly obchodovania s vojenským materiálom sú zákonom uložené nezastupiteľné povinnosti, ktoré majú najmä MH SR a MZV SR. Odporúčal, aby rokovanie o tomto bode bolo vedené v duchu pripomienok MZV SR a MH SR.
BR SR konsenzuálne schválila doplnené uznesenie č. 213, ktorým materiál „Informácia o návrhu mechanizmu pre identifikáciu ekonomických príležitostí pre slovenský obranný priemysel v zahraničí a pre aktívnu podporu vládnych predstaviteľov SR slovenskému obrannému priemyslu pri súťažení o zahraničné zákazky“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR, aby predmetnú informáciu vzala na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Koncepcia organizácie rozvoja civilnej ochrany do roku 2015
Materiál predložil a uviedol podpredseda vlády a minister vnútra.
Uviedol, že nutnosť predloženia koncepcia vychádza z potreby novelizovať starú koncepciu civilnej ochrany ktorá bola schválená do roku 2005. Hlavným cieľom koncepcie je zvýšenie pripravenosti orgánov krízového riadenia a jednotiek civilnej ochrany na riešenie mimoriadnych udalostí, na vytvorenie jednotného informačného systému pre účely vyhodnocovania mimoriadnych udalostí , udržiavanie úkrytového fondu, skvalitnenie opatrení evakuácie a včasné varovanie. Skonštatoval, že materiál prešiel riadnym medzirezortným konaním a na rokovanie sa predkladá bez rozporov.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 214, ktorým súhlasila s materiálom „Koncepcia organizácie a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh Smernice Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia členov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, ďalších osôb a zamestnancov Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a pre prípad mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
Materiál stiahnutý z rokovania na žiadosť tajomníka BR SR.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR.
Konštatoval, že materiál bol spracovaný na základe podkladov ministra obrany. Zdôraznil, že u navrhovaného kandidáta nie sú v súčasnosti známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s jeho vymenovaním.
BR SR prijala uznesenie č. 215, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku, členov výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie“.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Návrh projektového zámeru realizácie systému núdzových komunikácií v Slovenskej republike
Materiál predložil a uviedol minister dopravy, pôšt a telekomunikácií.
Konštatoval, že predložený projektový zámer berie do úvahy aj odporúčania EÚ a NATO v oblasti núdzových komunikácií. Cieľom materiálu je začať proces realizácie systému núdzových komunikácií v SR, ktorého konečným cieľom je zabezpečenie prioritného spojenia určených orgánov štátnej správy a ďalších orgánov v súvislosti so vznikom a riešením krízových situácií a mimoriadnych situácií v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Riešenie navrhované v materiáli je v zabezpečení spojenia prostredníctvom bežného mobilného telefónu, ale aj prostredníctvom pevnej telefónnej siete. Navrhovaný systém, špeciálne vyvinutý software, ktorý pracuje na akomkoľvek telekomunikačnom zariadení. Systém bude fungovať najskôr na mobilnej sieti, neskôr aj na pevnej sieti a bude ho možné využívať aj mimo krízovej situácie na zabezpečenie prednostného spojenia. Systém bude pracovať 24 hodín denne a bude naň možné implementovať systém včasného varovania obyvateľstva prostredníctvom zasielania sms správ.
BR SR prijala uznesenie č. 216, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh projektového zámeru realizácie systému núdzových komunikácií v Slovenskej republike“ a odporučila vláde jeho schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utajované materiály:

I. Súhrnná výročná správa o obchode s vojenským materiálom za rok 2007
Stupeň utajenia Vyhradené.
Materiál predložil a uviedol minister hospodárstva SR.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 217, ktorým materiál „Súhrnná výročná správa o obchode s vojenským materiálom za rok 2007“ vzala na vedomie a uložila ministrovi hospodárstva predložiť ho na rokovanie vlády SR.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

II. Interoperabilita Slovenskej republiky s NATO v oblasti kybernetickej ochrany
Stupeň utajenia Vyhradené.
Materiál predložil a uviedol riaditeľ Národného bezpečnostného úradu. Prítomný bol pán Oravec, riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu NBÚ.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 218, ktorým materiál „Interoperabilita Slovenskej republiky s NATO v oblasti kybernetickej ochrany“ vzala na vedomie a určila NBÚ ako národnostnú autoritu pre riadenie kybernetickej ochrany.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9) Rôzne
V predmetnom bode sa do rozpravy prihlásil minister obrany a ponúkol situačne centrum zriadené na MO SR, ktoré by mohlo byť využívané aj ako národné situačné centrum pre riadenie krízového manažmentu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR