Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
05.06.2008

Záznam z 28. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 28. mája 2008

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico.
Konštatoval, že sú prítomní členovia Bezpečnostnej rady SR, okrem p. Ivana VALENTOVIČA ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste. Z prizývaných sa ospravedlnili: p. Jozef MAGALA - riaditeľ SIS, p. František BLANÁRIK - riaditeľ NBÚ a p. Ján REPA - predseda výboru BRSR pre civilné núdzové plánovanie, z dôvodu zahraničných pracovných ciest. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Navrhovaný program rokovania bol schválený. Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Žiadny z predkladateľov neoznámil požiadavku utajovať prednesené informácie.
Minister zahraničných vecí informoval, že v Srbsku prebehli voľby a kreuje sa nová vláda. Zatiaľ MZV nevie odhadnúť, či nová vláda bude radikálna, alebo proeurópska. Zdôraznil, že posledné odhady sú 50% na 50%.
Ďalej informoval, že:
- 15.6.2008 vstupuje do platnosti ústava Kosova;
- Gruzínsko – OSN v správe potvrdilo, že bezpilotný prostriedok bol zostrelený lietadlom štartujúcim z Ruskej federácie;
- je vidieť pozitívny vývoj v Libanone (zásluhou prezidenta, ktorý je stabilizujúcim prvkom situácie);
- prebieha konferencia o zákaze kazetovej munície.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2007 (informácia)
Materiál uviedol minister obrany. Prizvaný k materiálu bol vedúci oddelenia koncepcií a hodnotenia obrany MO SR Ing. Marian BOŽÍK.
Uviedol, že materiál bol spracovaný a je predložený v súlade s plánom práce BR SR na rok 2008. Materiál obsahuje zhodnotenie úrovne zabezpečenia obrany štátu, rozvoja spôsobilosti Ozbrojených síl SR a plnenia medzinárodných záväzkov za rok 2007. Z predloženého hodnotenia vyplýva, že obrana Slovenskej republiky v roku 2007, ako aj plnenie našich spojeneckých a ďalších medzinárodných záväzkov, bola zabezpečená.
Materiál bol predložený bez rozporov.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 220, ktorým materiál „Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2007“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR, jeho prerokovanie a vzatie na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Návrh vyhodnotenia pôsobenia ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2007 s výhľadom na roky 2008-2010
Materiál uviedol minister obrany. Prizvaní k materiálu zástupcovia MO SR, Ing. Milan KOVÁČ a por. Mgr. Eva KOVÁČOVÁ.
Uviedol, že Slovenská republika sa podieľala na prehlbovaní mieru a upevňovaní bezpečnosti v Európe a vo svete. Dokazuje to nielen politickými a diplomatickými aktivitami, ale aj účasťou svojich ozbrojených síl v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Zdôraznil, že na základe uznesenia vlády SR č. 497 zo 6. júna 2007 MO SR prehodnotilo účasť Ozbrojených síl v jednotlivých operáciách s cieľom zapájať sa prioritne do 2-3 oblastí v operáciách medzinárodného krízového manažmentu (MKM). Jedná sa o Balkán (KFOR, ALTHEA), Afganistan (ISAF) a Cyprus (UNFICYP).
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 221, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh vyhodnotenia pôsobenia ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2007 s výhľadom na roky 2008-2010“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Informácia o príprave ponukového listu o súčasných výrobných kapacitách v obrannom priemysle konkurenčne schopných výrobkov s cieľom ich vývozu do zahraničia
Materiál predkladali minister hospodárstva SR a minister obrany SR. K prerokúvaniu materiálu boli prizvaní Ing. Jozef VELEBNÝ – vedúci oddelenia z MH SR a Doc., Ing. Jozef MIHOK, PhD.- prezident združenia obranného priemyslu a poradca ministra hospodárstva SR.
Minister hospodárstva uviedol, že materiál bol pripravený a predkladá sa na základe uznesenia BR SR č. 213 z 9. apríla 2008. Zdôraznil, že cieľom spracovania ponukového listu je zhodnotenie súčasných možností vývojových, výrobných, opravárenských a skúšobných kapacít obranného priemyslu, ktoré sú schopné produkovať konkurencie schopné výrobky a služby pre zahraničných zákazníkov. Ponukový list by mal poskytnúť členom BR SR, resp. vlády SR súhrnné objektívne informácie na účely propagácie obranného priemyslu SR a jeho možností.
V rozprave sa k materiálu vyjadrili, minister zahraničných vecí a minister financií.
BR SR prijala opravené uznesenie č. 222, ktorým materiál „Informácia o príprave ponukového listu o súčasných výrobných kapacitách v obrannom priemysle konkurenčne schopných výrobkov s cieľom ich vývozu do zahraničia“ vzala na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR v zastúpení JUDr. Svatopluk RATUSKÝ.
Konštatoval, že materiál bol spracovaný na základe podkladov ministra obrany v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Uviedol, že sa jedná o zmenu člena výboru BR SR pre CNP zastupujúceho rezort obrany. Zdôraznil, že u navrhovaného kandidáta nie sú v súčasnosti známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s jeho vymenovaním.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 223, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR“.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utajované materiály:

I. Informácia o projekte realizácie zbraňového systému Zuzana 2 a zvýšenie jeho exportnej spôsobilosti
Stupeň utajenia Vyhradené.
Materiál predložil a uviedol minister hospodárstva SR a minister obrany SR.
Do rozpravy sa zapojili: MZV, MV, MF, MH, MDPT, prezident združenia obranného priemyslu a predseda BR SR.
Z hľadiska časovej tiesne prerušil predseda zasadnutie BR SR. Neprerokované utajované materiály odročil na nasledujúce zasadnutie Bezpečnostnej rady SR.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR