04.07.2008

Záznam z 29. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 2. júla 2008

Z poverenia predsedu Bezpečnostnej rady SR zasadnutie otvoril a viedol podpredseda Bezpečnostnej rady SR p. Robert KALIŇÁK.
Konštatoval, že z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti sú z členov Bezpečnostnej rady SR neprítomní jej predseda p. Robert FICO a minister financií p. Ján POČIATEK. Z prizývaných sa ospravedlnili: p. Jozef MAGALA - riaditeľ SIS, p. Marián ČAKAJDA - predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR, p. Stanislav SZABO - predseda výboru BRSR pre obranné plánovanie, z dôvodu zahraničných pracovných ciest a p. Marián ÁČ - náčelník vojenskej kancelárie prezidenta SR z dôvodu čerpania dovolenky. Podpredseda BR SR konštatoval, že Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
V úvode zasadnutia podpredseda Bezpečnostnej rady SR odovzdal p. MUDr. Richardovi RAŠIMU - ministrovi zdravotníctva SR menovací dekrét člena Bezpečnostnej rady SR.
Počas schvaľovania programu 29. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR nikto z prítomných nepožiadal o zmenu, alebo doplnenie programu rokovania. Navrhnutý program rokovania bol schválený. Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala navrhnutý bod programu s týmto záverom:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Návrh na zmenu mandátu, zmenu počtov príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a na ukončenie pôsobenia zdravotníckeho tímu ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane
Materiál predložil minister obrany SR. K prerokovaniu materiálu boli prizvané pani JUDr. Lenka AL – SHAFE´I - vedúca oddelenia medzinárodného práva SEOPMVL a Mgr. Zuzana LAŠÁKOVÁ - oddelenie multilaterálnych vzťahov ministerstva obrany SR.
Minister obrany SR uviedol, že materiál je výsledkom spoločných rokovaní medzi SR a partnermi z Kanady a Holandska. Ozbrojené sily Slovenskej republiky budú pôsobiť v úzkej spolupráci s ozbrojenými silami Holandského kráľovstva v operácii ISAF v Afganistane. V provincii Kandahár sa významným partnerom ozbrojených síl Slovenskej republiky stanú ozbrojené sily Kanady. Zdôraznil, že materiál reaguje na rozhodnutia ministerstva obrany a ministerstva zahraničných vecí o množstve aktivít v zahraničí (Balkán, Cyprus a Afganistan).
Ďalej konkretizoval jednotlivé zmeny jednotiek a zvýšenie počtov, ktoré sú uvedené v materiáli.
V závere uviedol, že finančné krytie zabezpečí ministerstvo obrany SR zo svojho rozpočtu.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 224, ktorým materiál „Návrh na zmenu mandátu, zmenu počtov príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a na ukončenie pôsobenia zdravotníckeho tímu ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane“ vzala na vedomie a odporučila vláde jeho schválenie.
Materiál bol následne predložený na rokovanie vlády SR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Podpredseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR