02.04.2003

Záznam z 3. rokovania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 2. apríla 2003

Záznam z 3. rokovania Bezpečnostnej rady SR konaného dňa 2. apríla 2003
Rokovanie otvoril a viedol, v zasadacej miestnosti č. 103 Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave, predseda Bezpečnostnej rady SR (ďalej len BR SR), pán Mikuláš Dzurinda. V úvode rokovania privítal členov BR SR.
Následne vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu rokovania. Návrhy k programu rokovania neboli vznesené. Predložený návrh programu rokovania 3. schôdze BR SR bol schválený.
Jednotlivé body programu prerokovala BR SR s týmito závermi:

K bodu : 1
NÁVRH NA PRISTÚPENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY K DOHOVORU O CEZHRANIČNÝCH VPLYVOCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ
Návrh dokumentu predložil a uviedol minister životného prostredia SR, pán L. Miklós. Pripomenul, že materiál predkladá na základe plánu rokovania vlády SR. K materiálu neboli vznesené žiadné pripomienky.
Cieľom dohovoru je napomáhať aktívnej spolupráci medzi štátmi pri priemyselných haváriách, pripravenosti na ne, pri ich efektívnom zdolávaní a obmedzovaní ich nepriaznivých účinkov, a to predovšetkým takých, ktoré môžu presiahnuť hranice štátov.
Číslo predloženého materiálu: 40-79/2002-min
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 7, v ktorom odporučila vláde SR materiál schváliť.

K bodu : 2
NÁVRH PREHODNOTENIA ÚLOH Z UZNESENIA RADY OBRANY ŠTÁTU Z OBDOBIA ROKOV 1993 – 2002
Návrh predložil a uviedol vedúci Úradu vlády SR, pán Hudec. Pripomenul, že materiál predkladá na základe úloh uložených 46. schôdzou Rady obrany štátu (ROŠ).
Cieľom materiálu je vypracovať prehľad o naďalej platných úlohách z uznesení ROŠ a tým zachovať kontinuitu plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a obrany štátu po nadobudnutí účinnosti Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Z rozpravy BR SR k predloženému materiálu, na podnet ministra obrany, bola „Dočasná smernica ...“ ponechaná v platnosti do vypracovania „Komplexného plánu výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému SR na roky 2004 – 2010“. Ostatné vznesené pripomienky boli akceptované a budú zapracované do materiálu na rokovanie vlády SR.
Číslo predloženého materiálu: ÚV-5-2/2003-KBR
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 8, v ktorom odporučila vláde SR materiál schváliť.

K bodu : 3
NÁVRH SMERNICE NA PRÍPRAVU A PREDKLADANIE MATERIÁLOV NA ROKOVANIE BEZPEČNOSTNEJ RADY SR
Návrh predložil a uviedol vedúci Úradu vlády SR, pán Hudec. Iniciatívny materiál predložil v súlade s čl.5 Rokovacieho poriadku BR SR.
Cieľom uvedeného dokumentu je upraviť zásady a termíny predkladania materiálov na rokovanie BR SR.
Číslo predloženého materiálu: ÚV-5-3/2003-KBR
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 9.
(Poznámka: Smernica je uvedená na internetovej stránke BR SR)

K bodu : 4
NÁVRH ...
Návrh predložil a uviedol minister obrany SR, pán Šimko. Vzhľadom k charakteru utajovaných skutočností nie je materiál zverejnený. Predkladaný materiál bol odporučený vláde SR na schválenie.
Číslo predloženého materiálu: ÚV-PT-1/2003-KBR

K bodu : 5
NÁVRH AKTUALIZÁCIE STRATÉGIE PREVENCIE KRIMINALITY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA ROKY 2003-2006
Návrh predložil a uviedol minister vnútra, pán Palko. Konštatoval, že návrh sa opiera o najdôležitejšie medzinárodné dokumenty, ktoré bude potrebné v budúcnosti implementovať do našej legislatívy, ale aj praxe. Návrh obsahuje teoreticko-praktické východiská stratégie prevencie, systém prevencie v SR, hlavné úlohy rady, ústredných orgánov štátnej správy, krajských úradov a miest v prevencii kriminality.
Cieľom je vytvoriť legislatívne podmienky národnej stratégie pre prevenciu kriminality a jej realizáciu.
Číslo predloženého materiálu: ZV-26-1/BR-2003
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 10 a odporučila vláde SR materiál schváliť.

K bodu : 6
NÁVRH KONCEPCIE USPORIADANIA MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
Návrh predložil a uviedol minister vnútra SR, pán Palko.
„Návrh…“ obsahuje jeden variant usporiadania miestnej štátnej správy. Tento návrh akceptuje základné zámery vlády SR a výsledky plánovanej decentralizácie štátnej správy, v rámci čoho sa navrhuje organizovať miestnu štátnu správu ako všeobecnú a špecializovanú, založenú na zrušení okresných úradov (OÚ) a reorganizácii krajských úradov (KÚ).
Orgánmi všeobecnej štátnej správy sú KÚ, v ktorých zostávajú úseky štátnej správy v pôsobnosti MV SR, MO SR (na úseku bezpečnosti štátu), MH SR (vo veciach hospodárskej mobilizácie) a MF SR (vo veciach správy majetku štátu). Na zabezpečovanie pôsobnosti ostatných úsekov štátnej správy sa navrhuje sústava orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy. Územne by mali byť vybudované jednotne, t. j. s územnou pôsobnosťou terajších 8 krajov. Výnimkou je návrh na zriadenie 4 oblastí zabezpečujúcich vodné hospodárstvo.
Rovnako, ako v špecializovanej miestnej štátnej správe, sa na prvostupňový výkon štátnej správy zriaďujú obvodné úrady, ktoré zostávajú v pôsobnosti KÚ. Navrhuje sa 44 územných obvodov.
Z rozpravy k predloženému materiálu vyplynulo, že „Koncepcia ...“ nie je navrhovaná vo variantoch a neboli rešpektované riešenia splnomocnenca vlády SR, p. Nižňanského. BR SR sa uzniesla, že materiál zoberie na vedomie a MV SR predbežný „Návrh ...“ dopracuje v spolupráci s p. Nižňanským pre ďalšie rokovania a následne do vlády SR.
Číslo predloženého materiálu: KM-1-41/VI-2003
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 11.

K bodu : 7
RÔZNE:

A) PÍSOMNÁ INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAVY MATERIÁLU „KOMPLEXNÝ PLÁN VÝSTAVBY A ĎALŠIEHO ROZVOJA BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2004-2010“
Informáciu o plnení úloh „Komplexného plánu výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému SR na roky 2004-2010“ podal p. Lipšic. Pripomenul, že práce sa dostali do časového sklzu, najmä vymenovanie vedúcich spracovateľských skupín. Na pracovnej porade s delegovanými funkcionármi spracovateľských skupín došlo k dohode, že harmonogram prác je potrebné predĺžiť cca o 2 mesiace tak, že termín predloženia „Komplexného plánu…“ na rokovanie vlády SR sa nemení. K navrhovaným posunom termínov neboli vznesené pripomienky.
Číslo predloženého materiálu: ÚV-5-6/2003-KBR.
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 12.

B) ÚSTNA INFORMÁCIA PREDSEDOV VÝBOROV BR SR O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH VÝBOROV BR SR
Predsedovia informovali prítomných, že výbory sú ustanovené, všetky majú vypracované a vládou SR schválené rokovacie poriadky a začali svoju činnosť. Ustanovujú sa odborné pracovné skupiny pre prípravu podkladov na vypracovanie „Komplexného plánu výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky na roky 2004-2010.“
V závere požiadal o slovo predseda Správy ŠHR SR, p. Rajec, informoval BR SR o zabezpečení našich núdzových zásob ropy a jej dennej spotrebe. Zdôraznil, že situácia sa pravidelne monitoruje. Európskou úniou je pre Slovenskú republiku stanovená norma zásob ropy a ropných produktov, ktorú plníme. V súčasnosti Správa ŠHR SR vykonáva aktualizáciu potrebných skladových kapacít.

V závere rokovania p. Dzurinda poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil o 15.30 hod.

KBR SR