09.07.2008

Záznam z 30. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 2. júla 2008

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico. Konštatoval, že sú prítomní členovia Bezpečnostnej rady SR, okrem podpredsedu p. Roberta KALIŇÁKA, ktorý sa zúčastnil rokovania NR SR. Z prizývaných sa ospravedlnili: p. Marián ČAKAJDA – predseda S ŠHR SR a p. Marián ÁČ – riaditeľ vojenskej kancelárie prezidenta SR, z dôvodu čerpania dovolenky, p. Ľubomír BULÍK – náčelník GŠ OS SR a p. JUDr. Roman BUŽEK - predseda výboru BRSR pre zahraničnú politiku, z dôvodu zahraničných pracovných ciest. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Z navrhovaného program rokovania bol vypustený utajovaný bod pod označením I. na návrh predsedu Bezpečnostnej rady SR a takto upravený program rokovania bol schválený. Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
V rozprave sa nik neprihlásil, nakoľko pred rokovaním Bezpečnostnej rady SR bolo rokovanie výboru pre koordináciu spravodajských služieb, kde kľúčoví členovia Bezpečnostnej rady SR boli informovaní o bezpečnostnej situácii.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Návrh Zámeru výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010
Materiál uviedol predseda vlády. Prizvaní k materiálu boli GR SKMO a CO MV SR Mgr. Roman ŠMAHOVSKÝ a hlavný štátny radca KM a CO MV SR Ing. František ŠTEVKOV.
Predseda vlády uviedol, že cieľom zámeru bezpečnostného systému je vytvoriť obsahové, vecné a procesné východiská pre vytvorenie novej všeobecne akceptovanej Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky vrátane rozvoja jeho inštitucionálnych, funkčných, štrukturálnych a sektorových aspektov. V predkladanom materiáli sa navrhuje predovšetkým transformácia ústredného krízového štábu a hlavného miesta riadenia obrany štátu na jednotný „Krízový štáb Slovenskej republiky“, vybudovanie „Centra krízového manažmentu Slovenskej republiky“, právnu úpravu v krízovom riadení, postavenie bezpečnostných rád, krízových štábov a útvarov krízového manažmentu.
Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol predložený bez rozporov.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 225, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh Zámeru výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010“ a odporučila vláde SR, jeho prerokovanie a schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Správa o Bezpečnosti Slovenskej republiky
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. Prizvaný k materiálu hlavný štátny radca Kancelárie BR SR, Ing. Milan STRÁŇAVA.
Pán Urban uviedol, že predkladaný materiál bol vypracovaný pod gesciou medzirezortnej pracovnej skupiny (MV SR, MO SR, MH SR, MZV SR, MDPT SR, OKMBŠ ÚV SR, SIS, KBR ÚV SR), podľa uznesenia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky č. 198 z 9. januára 2008. Správa bola vypracovaná podľa metodiky na vypracúvanie ,,Správy...“ z podkladov, ktoré pripravili a predložili príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie vybrané orgány štátu. Cieľom „Správy...“ bolo celkovo zhodnotiť stav bezpečnosti Slovenskej republiky. Dokument v nadväznosti na platnú Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky hodnotí stav zabezpečenia SR voči súčasným a predpokladaným hrozbám a ich možným dosahom na Slovenskú republiku. Materiál bol prerokovaný vo všetkých výboroch Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky s odporúčaním prerokovať ho v Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky. Materiál bol na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky predložený bez rozporov. Pripomienky, ktoré vzišli z rokovania výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb budú zapracované.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 226, ktorým materiál „Správu o Bezpečnosti Slovenskej republiky“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR jej schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh na zrušenie úloh z uznesení ROŠ z obdobia rokov 1993–2002 ponechaných v platnosti po roku 2003
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. Prizvaný k materiálu štátny radca Kancelárie BR SR, Ing. František HRONČO.
Podnetom na vypracovanie materiálu boli skutočnosti, že Rada obrany štátu (ROŠ) a Bezpečnostná rada Slovenskej republiky majú rozdielne postavenie v legislatíve. Od zrušenia ROŠ (1. 5. 2002 prijatím ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu) uplynulo už 6 rokov, čo je dostatočná doba na vypracovanie nových legislatívnych noriem a zapracovania potrebných úloh do nich a návrhy rezortov na zrušenie väčšiny úloh uznesení ROŠ z dôvodu dnes už neaktuálnosti úlohy, alebo z dôvodu vzniku nového legislatívneho prostredia. Napriek uvedeným dôvodom boli niektoré úlohy žiadané ponechať v platnosti aj naďalej. Do pripomienkového konania sa predkladal materiál, s návrhom ponechať v platnosti naďalej 4 úlohy. Po jeho vyhodnotení ostala v platnosti len jedna úloha (SIS) a ostatné boli doporučené na zrušenie. Odporúčal predložený materiál v BR SR schváliť.
BR SR prijala uznesenie č. 227, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na zrušenie úloh z uznesení ROŠ z obdobia rokov 1993–2002 ponechaných v platnosti po roku 2003“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR.
Konštatoval, že materiál bol spracovaný na základe podkladov ministra zahraničných vecí v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Uviedol, že sa jedná o zmenu člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku zastupujúceho rezort zahraničných vecí. Zdôraznil, že u navrhovaného kandidáta nie sú v súčasnosti známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s jeho vymenovaním.
BR SR prijala uznesenie č. 228, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR“.
===================================================================

Utajované materiály:

I. Informácia o projekte realizácie zbraňového systému Zuzana 2 a zvýšenie jeho exportnej spôsobilosti
Stupeň utajenia Vyhradené.
Materiál na návrh predsedu BR SR bol z rokovania vypustený.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

II. Informácia z kontroly plnenia prijatých opatrení na boj s terorizmom v Slovenskej republike
Stupeň utajenia Dôverné.
Materiál predložil a uviedol predseda Bezpečnostnej rady SR. Prizvaný k materiálu hlavný štátny radca OKMBŠ Ing. František FARKAŠ.
BR SR prijala uznesenie č. 229, ktorým materiál „Informácia z kontroly plnenia prijatých opatrení na boj s terorizmom v Slovenskej republiky“ vzala na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

III. Koncepcia šifrovej ochrany informácií na roky 2009 – 2013
Stupeň utajenia Dôverné.
Materiál predložil a uviedol riaditeľ NBÚ. Prizvaný k materiálu riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu NBÚ Ing. Peter ORAVEC.
BR SR konsenzuálne prijala uznesenie č. 230, ktorým materiál „Koncepciu šifrovej ochrany informácií na roky 2009 - 2013“ schválila a odporučila aj vláde SR jej schválenie.
===================================================================

6) Rôzne
- nebolo prerokúvané
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR