02.12.2008

Záznam z 32. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 26. novembra 2008

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico. Konštatoval, že z rokovania BR SR sa ospravedlnili: minister financií a minister dopravy pôšt a telekomunikácií z dôvodu účasti na zasadnutí NR SR. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Navrhovaný program rokovania bol schválený. Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR sa vzájomne informovali o aktuálnych otázkach v oblasti bezpečnosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Návrh tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2009 - 2010
Materiál uviedol predseda správy štátnych hmotných rezerv. K materiálu bol prizvaný riaditeľ odboru mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob SŠHR SR PharmDr. Patrik REIPRICH.
Predseda správy štátnych hmotných rezerv uviedol, že materiál „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2009-2010“ sa predkladá na základe zákona č. 82/1994 o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a v súlade s úlohou vyplývajúcou z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 28 zo 16. januára 2008 k Návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2008. Jeho súčasťou je aj informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu. Cieľom predkladaného materiálu je doplnenie a zvýšenie počtu položiek určených na zabezpečenie prežitia postihnutého obyvateľstva a pre záchranné zložky integrovaného systému v období krízovej situácie pre 5 000 osôb vo výške 5 000 tis. Sk, vrátane obmien a vyčlenení na likvidáciu exspirovaných položiek. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol predložený bez rozporov.
BR SR konsenzuálne schválila upravené uznesenie č. 235, ktorým súhlasí s „Návrhom tvorby pohotovostných zásob na roky 2009-2010“ a odporučila vláde SR jeho prerokovanie a schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Správa z kontroly stavu zabezpečenia vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva v oblasti ohrozenia atómových elektrárni V-1 a V-2 Jaslovské Bohunice
Materiál uviedla zástupkyňa vedúceho Úradu vlády SR. K materiálu boli prizvaní vedúci oddelenia kontroly ÚV SR Ing. František Farkaš a Ing. Ján Valko - generálny riaditeľ JAVYS, a.s.
Konštatovala, že správa je predkladaná v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a jej obsah je výslednou realizáciou uznesenia Bezpečnostnej rady SR. Z kontrolných zistení vyplýva, že varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v prípade havárie jadrového zariadenia Jaslovské Bohunice, spojeného s únikom rádioaktívnych látok do okolia, nie je zabezpečené v zmysle platnej vyhlášky Ministerstva vnútra SR
číslo 388/2006 Z. z.. Prevádzkovatelia atómových elektrární V-1 a V-2 Jaslovské Bohunice, ktorým zákon o civilnej ochrane obyvateľstva ukladá toto varovanie a vyrozumenie zabezpečiť vlastným autonómnym systémom, prevádzkujú systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v oblasti ohrozenia daný do prevádzky v decembri 1993. Tento nezodpovedá súčasným požiadavkám. Príčinou tohto stavu je nedohoda oboch prevádzkovateľov, týkajúca sa vybudovania nového autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb. Pre odstránenie zistených nedostatkov prijali obaja prevádzkovatelia opatrenia, ktoré sú súčasťou predkladaného materiálu. Z nich vyplýva, že Slovenské elektrárne, a.s. sa rozhodli vybudovať tento systém z vlastných zdrojov, pretože ohrozenie atómovými elektrárňami V-1 a V-2 Jaslovské Bohunice sa dotýka oblasti s cca 343 000 obyvateľmi. Odporúča sa Bezpečnostnej rade SR sledovať plnenie harmonogramu realizácie nového autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb zo strany oboch prevádzkovateľov. Toto odporúčanie je konkretizované v navrhovanom uznesení. Materiál bol predmetom pripomienkového konania dotknutých subjektov, a títo k nemu nemali pripomienky.
V rozprave sa k materiálu vyjadril predseda BR SR a minister hospodárstva SR.
BR SR konsenzuálne schválila upravené uznesenie č. 236, ktorým vzala na vedomie materiál „Správa z kontroly stavu zabezpečenia vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva v oblasti ohrozenia atómových elektrárni V-1 a V-2 Jaslovské Bohunice“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2009
Materiál uviedla zástupkyňa vedúceho Úradu vlády SR. K materiálu bol prizvaný vedúci oddelenia kontroly ÚV SR Ing. František Farkaš.
Zdôvodnila, že návrh sa predkladá v súlade s uznesením 24. schôdze Bezpečnostnej rady zo dňa 9. januára 2008. V zameraní kontrolnej činnosti sa navrhujú vykonať štyri kontroly, ktoré smerujú do oblasti plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, plnenia úloh z príslušných všeobecne záväzných predpisov a plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR. Ako prvá je zaradená kontrola týkajúca zabezpečenie ochrany a obrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, ktorá je pokračovaním rovnomennej kontroly z tohto roku, druhá smeruje do oblasti boja proti terorizmu, tretia do oblasti ochrany života a majetku obyvateľstva v oblasti ohrozenia atómovými elektrárňami Mochovce a štvrtá tematicky postihuje činnosť orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového riadenia. Výkon vybraných kontrol sa navrhuje za spoluúčasti prizvaných osôb z vecne príslušných rezortov.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 237, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2009“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh metodiky na vypracúvanie správy o bezpečnosti Slovenskej republiky
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. K materiálu bol prizvaný Ing. Milan STRÁŇAVA, hlavný štátny radca Kancelárie Bezpečnostnej rady SR.
Konštatoval, že predkladaný materiál bol vypracovaný medzirezortnou pracovnou skupinou (MV SR, MO SR, MH SR, MZV SR, MDPT SR, OKMBŠ ÚV SR, SIS, KBR ÚV SR, podľa uznesenia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky č. 193 z 9. januára 2008. V zmysle záverov 30. rokovania BR SR vyplynula úloha doplniť metodiku o nové bezpečnostné rizika, upraviť štruktúru správy a postupy na jej vypracovanie. Cieľom metodiky je určiť praktický metodický postup vypracovania správy o bezpečnosti SR, ktorá vyplýva z ustanovenia § 2 písm. a) bod 3 zákona č. 110/2004 o fungovaní BR SR. Návrh metodiky bol vypracovaný z podkladov, ktoré pripravili a predložili ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie vybrané orgány štátu. Cieľom správy je celkové zhodnotenie stavu bezpečnosti SR. Materiál bol prerokovaný vo všetkých výboroch BR SR s odporúčaním prerokovať ho v BR SR. Materiál sa predkladá na rokovanie BR SR bez rozporov. Všetky pripomienky boli zapracované.
V rozprave sa k materiálu vyjadril minister obrany.
BR SR prijala uznesenie č. 238, ktorým schválila materiál „Návrh metodiky na vypracúvanie správy o bezpečnosti Slovenskej republiky“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6) Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2009
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR.
Konštatoval, že cieľom materiálu je naplánovať činnosť Bezpečnostnej rady SR na rok 2009. Predmetný návrh bol vypracovaný na základe zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a v súlade s Plánom práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2008. Návrh plánu bol spracovaný na základe zaslaných podkladov od všetkých členov Bezpečnostnej rady SR a prizývaných. Bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, v rámci ktorého neboli vznesené zásadné pripomienky. Materiál sa predkladá na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bez rozporov. Predložený návrh plánu je potrebné považovať za otvorený dokument, ktorý môže byť upravovaný na základe žiadostí členov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Po jeho odsúhlasení v Bezpečnostnej rade SR bude predložený na schválenie vláde SR. V závere vystúpenia navrhol v pláne práce BR SR zmeniť prerokovanie správy o bezpečnosti SR z apríla 2009 na máj 2009, z dôvodu schválenia novej metodiky na prípravu správy o bezpečnosti SR.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 239, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2009“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7) Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady SR
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR.
Konštatoval, že materiál bol spracovaný na základe podkladov ministra hospodárstva SR v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Uviedol, že sa jedná o zmenu člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie zastupujúceho rezort hospodárstva. Zdôraznil, že u navrhovanej kandidátky nie sú v súčasnosti známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s jej vymenovaním.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 240, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady SR“.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utajované materiály
8) Aktualizácia zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany
Materiál uviedol minister obrany. K materiálu boli prizvaní vedúci oddelenia podpory obrany hospodárskej mobilizácie, odboru obranného plánovania SEOPMZ p. Kristián MATOUŠEK a hlavný štátny radca MO SR Ing. Peter MARCHEVKA.
Minister obrany uviedol, že materiál je spracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 1078 z 12. decembra 2007, ktorým vláda rozhodla o zaradení stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti, alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu. Cieľom predkladaného materiálu, ktorý bol vypracovaný v spolupráci so zainteresovanými rezortmi je vykonať aktualizáciu zoznamu zaradených stavieb a budov do jednotlivých kategórií so stavom k 31. novembru 2008. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol predložený bez rozporov.
V rozprave sa k materiálu vyjadril minister hospodárstva.
BR SR prijala uznesenie č. 241, ktorým súhlasila s materiálom „Aktualizácia zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9) Informácia o aktuálnej politike ochrany utajovaných skutočností Severoatlantickej aliancie a Európskej únie
Materiál uviedol riaditeľ NBÚ.
Riaditeľ NBÚ odôvodnil predloženie iniciatívneho návrhu nutnosťou pripravovaných zmien pri ochrane utajovaných skutočností v NATO a EÚ. Ide o reakciu na pokračujúci vývoj bezpečnostného prostredia, ktoré sa naďalej mení aj po skončení studenej vojny, ako aj po redefinovaní bezpečnostných rizík po 11. septembri 2001. Rastúci význam informačných technológií a rizík s tým spojených si vynucuje venovať bližšiu pozornosť ochrane kybernetického priestoru. Druhým dôvodom je zmena počtu členských krajín NATO aj EÚ a pôvodný systém ochrany utajovaných skutočností bol dimenzovaný pre nižší počet členských krajín.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 242, ktorým vzala na vedomie „Informácia o aktuálnej politike ochrany utajovaných skutočností Severoatlantickej aliancie a Európskej únie“ .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10) Rôzne
Minister zahraničných vecí informoval BR SR o konaní cvičenia krízového manažmentu EÚ v dňoch 24. 11.– 5. 12. 2008. SR sa pridala k tomuto cvičeniu a pod záštitou MZV SR je vytvorený koordinačný riadiaci štáb cvičenia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Kancelária BR SR