01.04.2009

Záznam z 33. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 24. marca 2009

Záznam z 33. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 24. marca 2009

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico. Konštatoval, že z rokovania rady sa ospravedlnili: minister financií a minister dopravy pôšt a telekomunikácií z dôvodov zahraničnej pracovnej cesty a nemoci. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Navrhovaný program rokovania bol schválený s tým, že body 3-6 budú prerokované v jednom bloku. Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR sa vzájomne informovali o aktuálnych otázkach v oblasti bezpečnosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2008
Materiál uviedol minister obrany. K materiálu bol prizvaný generálny riaditeľ SEOPMVL Ing. Július Demetrian a Mgr. Michal Kohút zástupcovia MO SR.
V úvode minister obrany uviedol, že cieľom materiálu je zhodnotiť úroveň zabezpečenie obrany štátu, rozvoja spôsobilosti OS SR a plnenia medzinárodných záväzkov.
Ďalej konštatoval, že komplexné hodnotenie sa prednostne zaoberá hodnotením plnenia úloh vyplývajúcich so všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení vlády a Národnej rady SR, obrannej stratégie a programového vyhlásenia vlády SR. S predloženého komplexného hodnotenia vyplýva, že obrana SR v roku 2008 ako aj plnenie spojeneckých a ďalších medzinárodných záväzkov boli zabezpečené.
Na záver minister obrany zdôraznil, že na základe racionalizácie plánovacích a hodnotiacich procesov rezortu obrany vykonaných v roku 2008 sú v predloženom komplexnom hodnotení po prvý krát určené kľúčové úlohy na rok 2009.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 243, ktorým materiál Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2008 vzala na vedomie a odporučila vláde SR jeho prerokovanie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Návrh plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2009
Materiály č. 3-6 uviedol predseda BR SR ako jeden blok, nakoľko sa jedná o jednoduché a priechodné plány práce výborov BR SR, ktoré vychádzajú zo schváleného plánu práce BR SR na rok 2009.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 244, ktorým schválila materiál Návrh plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2009.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2009
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 245, ktorým schválila materiál Návrh plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2009.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2009
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 246, ktorým schválila materiál Návrh plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

6) Návrh plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2009
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 247, ktorým schválila materiál Návrh plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2009.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu a člena výboru Bezpečnostnej rady SR
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. Konštatoval, že materiál bol spracovaný na základe podkladov ministra obrany SR v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Uviedol, že sa jedná o zmenu predsedu a člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie zastupujúcich rezort obrany. Zdôraznil, že u navrhovaných kandidátov nie sú v súčasnosti známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s ich vymenovaním.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 248, ktorým schválila materiál Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu a člena výboru Bezpečnostnej rady SR.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Návrh na zmenu pôsobnosti a úloh Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky za rok 2008
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. Konštatoval, že predkladá iniciatívny materiál v záujme zjednotenia termínov používaných v oblasti krízového riadenia, zjednotenia výkladu odborných termínov a ustálenia odbornej terminológie v oblasti krízového riadenia. BR SR schválila vytvorenie medzirezortnej terminologickej komisie ako svoju odbornú pracovnú skupinu v súlade s čl. 5 ods. 3 Štatútu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. V súlade s čl. 7. ods. 1 dokumentu Pôsobnosť a úlohy Medzirezortnej termino-logickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky sa terminologická komisia schádza podľa potreby, najmenej však dva razy do roka. Pretože prax minulého obdobia nepreukázala dôvodnosť stretávania sa terminologickej komisie najmenej dva razy do roka, navrhuje sa predmetnú časť ustanovenia vypustiť. Uvedený návrh bol prerokovaný na zasadnutí terminologickej komisie dňa 18. decembra 2008 so súhlasným stanoviskom. V prípade schválenia navrhovanej zmeny sa terminologická komisia bude stretávať vždy podľa potreby.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 249, ktorým schválila materiál Návrh na zmenu pôsobnosti a úloh Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky za rok 2008.

Utajované materiály (9 a 10)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9) Súhrnná výročná správa o obchode s vojenským materiálom za rok 2008
Materiál uviedol minister hospodárstva. K materiálu bol prizvaný Ing. Ľubomír VACHO hlavný štátny radca z odboru riadenia obchodovania s citlivými tovarmi MH SR.
BR SR prijala uznesenie č. 242, ktorým vzala na vedomie „Informácia o aktuálnej politike ochrany utajovaných skutočností Severoatlantickej aliancie a Európskej únie“ .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10) Návrh celkových početných stavov vojakov a zamestnancov, počtov hlavných druhov vojenských zbraní a vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2009
Materiál uviedol minister obrany. K materiálu boli prizvaní riaditeľ odboru obranného plánovania SEOPMZ p. Ing. Ivan MÁČOVSKÝ, vedúci oddelenia obranných spôsobilostí odboru obranného plánovania SEOPMZ Ing. Ján SZOLNOK a plk. Ing. Jozef POKORNÝ zástupca GŠ OS SR.
BR SR prijala uznesenie č. 251, ktorým súhlasila s materiálom Návrh celkových početných stavov vojakov a zamestnancov, počtov hlavných druhov vojenských zbraní a vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2009 a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10) Rôzne
Informácia o činnosti Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky za rok 2008
BR SR prijala uznesenie č. 252, ktorým materiál Informácia o činnosti Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky za rok 2008 vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Kancelária BR SR