07.01.2010

Záznam z 34. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 9. decembra 2009

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico. Konštatoval, že členovia Bezpečnostnej rady SR sú prítomní. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Z prizývaných bol neprítomný predseda výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie p. Ján Repa z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej cesty.
Navrhovaný program rokovania bol schválený s tým, že bod 3 bol vypustený na návrh predkladateľa - podpredsedu vlády a ministra vnútra SR p. Roberta Kaliňáka. Riaditeľ NBÚ požiadal o doplnenie programu v bode rôzne o Informáciu o budovaní strategického telekomunikačného systému. Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR sa vzájomne informovali o aktuálnych otázkach v oblasti bezpečnosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2008
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. K materiálu bol prizvaný Ing. Milan STRÁŇAVA hlavný štátny radca Kancelárie Bezpečnostnej rady SR.
Pán Urban uviedol, že predkladaný materiál bol vypracovaný pod gesciou medzirezortnej pracovnej skupiny (MV SR, MO SR, MH SR, MZV SR, MDPT SR, OKMBŠ ÚV SR, SIS, KBR ÚV SR), podľa uznesenia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky č. 198 z 9. januára 2008. Správa bola vypracovaná podľa metodiky na vypracúvanie ,,Správy...“ z podkladov, ktoré pripravili a predložili príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie vybrané orgány štátu. Cieľom „Správy...“ bolo celkovo zhodnotiť stav bezpečnosti Slovenskej republiky. Dokument v nadväznosti na platnú Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky hodnotí stav zabezpečenia SR voči súčasným a predpokladaným hrozbám a ich možným dosahom na Slovenskú republiku. Materiál bol prerokovaný vo všetkých výboroch Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky s odporúčaním prerokovať ho v Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky. Materiál bol na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky predložený bez rozporov.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 253, ktorým materiál Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky vzala na vedomie a odporučila vláde SR materiál prerokovať a zobrať na vedomie a podpredsedovi a ministrovi vnútra odporučila využiť Správu o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2008 v procese vypracovania Koncepcie Bezpečnostného systému Slovenskej republiky.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Koncepcia Bezpečnostného systému SR
Materiál stiahnutý z rokovania na návrh podpredsedu vlády a ministra vnútra SR.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2010
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. K materiálu bol prizvaný Ing. Vladimír KÚDELA hlavný štátny radca Kancelárie Bezpečnostnej rady SR.
Cieľom materiálu je naplánovať činnosť Bezpečnostnej rady SR na rok 2010. Predmetný návrh bol vypracovaný na základe zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a v súlade s Plánom práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2009. Návrh plánu bol spracovaný na základe zaslaných podkladov od všetkých členov Bezpečnostnej rady SR a prizývaných. Bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, v rámci ktorého neboli vznesené zásadné pripomienky. Materiál sa predkladá na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bez rozporov. Predložený návrh plánu je potrebné považovať za otvorený dokument, ktorý môže byť upravovaný na základe žiadostí členov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Po jeho odsúhlasení v Bezpečnostnej rade SR bude predložený na schválenie vláde SR.
Pripomienka, ktorá vzišla z rokovania výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb o doplnenie uznesenia vlády SR aj pre predsedov OÚOŠS SR bola zapracovaná.
BR SR prijala uznesenie č. 254, ktorým materiál Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2010 vzala na vedomie a odporučila vláde SR jeho schválenie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2010
Materiál uviedol vedúci Úradu vlády SR. K materiálu boli prizvaní Ing. Tibor STRAKA riaditeľ OKMBŠ a Ing. František FARKAŠ hlavný štátny radca OKMBŠ.
Pán Federič uviedol, že na základe predloženého návrhu zamerania kontrolnej činnosti ÚV SR na rok 2010 sú naplánované 3 kontroly: na MV SR, MO SR a MH SR. Ďalšiu kontrolu je schopný ÚV SR vykonať podľa operatívnych požiadaviek.
BR SR prijala uznesenie č. 255, ktorým súhlasila s materiálom Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu
Materiál uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR.
Cieľom materiálu je informovať Bezpečnostnú radu o realizácii projektu pohotovostných zásob štátu pre reakciu na živelné pohromy a na priemyselné havárie so stavom k 30. 6. 2009. Doplňovanie pohotovostných zásob bolo v súlade s Návrhom tvorby pohotovostných zásob na roky 2009 – 2010 a v zhode s Koncepciou rozvoja štátnych hmotných rezerv.
BR SR prijala uznesenie č. 256, ktorým materiál Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utajovaný materiál:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7) Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany.
Materiál uviedol minister obrany. K materiálu boli prizvaní vedúci oddelenia podpory obrany hospodárskej mobilizácie, odboru obranného plánovania SEOPMZ Ing. Kristián MATOUŠEK a hlavný štátny radca MO SR Ing. Peter MARCHEVKA.
Minister obrany uviedol, cieľom predkladaného materiálu, ktorý bol vypracovaný v spolupráci so zainteresovanými rezortmi je vykonať aktualizáciu zoznamu zaradených stavieb a budov do jednotlivých kategórií. Zoznam bol aktualizovaný a rozšírený o objekt NBÚ SR a dva objekty muničných skladov. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bol predložený bez rozporov.
BR SR prijala uznesenie č. 257, ktorým súhlasila s materiálom Aktualizácia zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Rôzne
Informácia o budovaní strategického telekomunikačného systému NATO
Informáciu predložil riaditeľ NBÚ.
Pán Blanárik uviedol, že sa jedná o iniciatívny materiál, ktorého cieľom je informovať o príčine budovania telekomunikačného systému NATO určeného na prenos hlasových informácií, nakoľko došlo k zmene rozsahu systému, a tým aj k prehodnoteniu zoznamu telefónnych staníc.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Kancelária BR SR