19.01.2010

Záznam z 35. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 28. decembra 2009

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico.
Navrhol, aby programom rokovania boli informácie o zabezpečení ropy a zemného plynu pre potreby Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body navrhnutého programu s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Informácia o zabezpečení dodávok ropy

Materiál predložil a uviedol minister hospodárstva. Uviedol, že minister energetiky Ruskej federácie 27. decembra informoval zástupcu Európskej komisie (komisára pre energetiku Piebalgsa) o možnom zastavení dodávok ropy ropovodom Družba, čo by mohlo zasiahnuť hlavne Maďarskú, Slovenskú a Českú republiku. Ďalej zdôraznil, že krízový štáb na ministerstve hospodárstva zasadal 28. decembra v dopoludňajších hodinách, kde podrobne rozobral stav jestvujúcich zásob ropy a ropných derivátov, čo do množstva a miesta uloženia.
Svojimi vystúpeniami v rozprave podporili a spresnili prednesený návrh minister obrany, riaditeľ SIS, riaditeľ NBÚ a predseda výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie.
Predseda BR SR zdôraznil, že niekoľko dní spoločnosť sleduje vývoj situácie medzi RF a Ukrajinou, kde problémom nie je nedostatok ropy, ale neschopnosť ruskej a ukrajinskej strany dohodnúť sa na podmienkach tranzitu ropy cez ukrajinské územie do Európy a zhrnul problém do nasledovných záverov:
- existuje určitá možnosť, že v prípade, ak sa sporné strany nedohodnú, bude od 1. januára 2010 dodávka ropy prerušená,
- BR SR posúdila možnosti a potreby Slovenskej republiky z hľadiska zabezpečenia dodávok ropy,
- SR má zásoby ropy cca na 100 dní.
BR SR vzala informáciu na vedomie a zdôraznila, že bude očakávať ďalšie informácie o vývoji situácie..
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Informácia o zabezpečení dodávok zemného plynu

Materiál predložil a uviedol minister hospodárstva. Konštatoval, že Ukrajinská strana má stále problém s financovaním nákupu plynu pre vlastné zásobovanie, ktoré sa snaží pokryť z poplatkov za tranzit. Zdôraznil, že Ukrajina predáva doma plyn lacnejšie ako ho nakupuje. Uviedol, že predpokladá problémy vo financovaní nákupov plynu od 1. januára 2010.
Pán minister zdôraznil, že krízový štáb na ministerstve hospodárstva zasadal 15. decembra v dopoludňajších hodinách, kde podrobne rozobral stav jestvujúcich zásob zemného plynu čo do množstva a miesta uloženia a zhrnul problém do nasledovných záverov:
- zásobníky plynu na Slovensku sú naplnené na 100%,
- je vyskúšaný reverzný chod čerpadiel v rámci Slovenskej republiky a z Českej republiky na Slovensko,
- je podpísaný kontrakt s EON-om a s Gaz de France,
Predseda konštatoval, že BR SR bude očakávať ďalšie informácie o vývoji situácie.
BR SR vzala informáciu a uvedené závery na vedomie a konštatovala, že prispievajú takmer k istote, že prípadné výpadky by SR prekonala bez obmedzenia výroby..
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Kancelária BR SR