13.10.2010

Záznam z 36. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 6. októbra 2010

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Bezpečnostnej rady SR Iveta RADIČOVÁ. Konštatovala, že z členov Bezpečnostnej rady SR sú neprítomní páni Mikuláš DZURINDA a Juraj MIŠKOV, ktorí sú na zahraničnej pracovnej ceste. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Z prizývaných boli neprítomní pán Marián ÁČ, pán František BLANÁRIK a pán Ľubomír BULÍK.
Navrhovaný program rokovania bol schválený s tým, že v bode 4 (Rôzne) bude prerokovaná Informácia k vydaniu varovania spravodajských služieb USA s možnosťou teroristických útokov v Európe.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Predstavenie členov Bezpečnostnej rady SR, odovzdanie vymenúvacích dekrétov ďalším členom Bezpečnostnej rady SR, predstavenie tajomníka Bezpečnostnej rady SR,
predstavenie trvalo prizývaných na zasadnutie Bezpečnostnej rady SR

Predsedníčka BR SR predstavila tajomníka BR SR pána Pavla ZAJACA. Odovzdala vymenovacie dekréty prezidenta SR pre členov Bezpečnostnej rady SR: pánovi Rudolfovi CHMELOVI, pánovi Jánovi FIGEĽOVI a pánovi Ivanovi UHLIARIKOVI.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu a členov výborov Bezpečnostnej rady SR
Materiál predložil tajomník BR SR pán Pavel ZAJAC. Uviedol, že cieľom materiálu je doplniť personálne obsadenie výborov BR SR, a tak zabezpečiť ich uznášaniaschopnosť. Predmetný návrh bol vypracovaný na základe žiadostí jednotlivých rezortov v súlade so zákonom č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Odporúčal Bezpečnostnej rade SR navrhované zmeny schváliť.
V rozprave sa k materiálu vyjadril pán Ľubomír GALKO, ktorý navrhol odvolať doterajšieho predsedu výboru BR SR pre obranné plánovanie pána Miroslava SIMA a vymenovanie nového predsedu výboru BR SR pre obranné plánovanie pána Róberta RADIČA – generálneho riaditeľa sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov a národného riaditeľa pre vyzbrojovanie (SEOPMZ a NrPV) MO SR. Menovaný je držiteľom bezpečnostnej previerky 3. stupňa.
Pán Ján FÍGEĽ predniesol návrh na zmenu člena výboru BR SR pre zahraničnú politiku, a to pani Silviu KUNCOVÚ odvolať a na jej miesto ustanoviť pána Jána KRAKA - generálneho riaditeľa sekcie záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov MDPT SR. Menovaný je držiteľom bezpečnostnej previerky 2. stupňa.
BR SR prijala uznesenie č. 258, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu a členov výborov BR SR“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Zoznámenie so základnými dokumentmi Bezpečnostnej rady SR
Materiál uviedol tajomník BR SR pán Pavel ZAJAC. Poukázal, že procedurálnu činnosť Bezpečnostnej rady SR upravujú aj interné normy:
- Štatút BR SR
- Rokovací poriadok BR SR
- Smernica na predkladanie materiálov na rokovanie BR SR
Požiadal prítomných členov BR SR a prizývaných o spoluprácu v súlade s predloženými dokumentmi, pričom výsledným efektom by malo byť kvalitné plnenie úloh kancelárie a tým aj BR SR.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utajovaný materiál:
I. Informácia o uzatvorení memoranda medzi Národným bezpečnostným úradom a Úradom špeciálnych technológií a aplikácií Federálneho úradu pre vyšetrovanie USA. Materiál je Vyhradený
Materiál uviedol riaditeľ kancelárie NBÚ, pán Ivan GOLDSCHMIDT, za prítomnosti pána Ivana HLUBOCKÉHO - zástupcu riaditeľa sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu. Materiál sa týkal uzatvorenia memoranda medzi NBÚ a špecializovaným útvarom FBI.
V rozprave sa k materiálu vyjadrili pani Iveta RADIČOVÁ, pán Ivan MIKLOŠ a pán Ivan GOLDSCHMIDT.
BR SR prijala doplnené uznesenie č. 259, ktorým materiál „Informácia o uzatvorení memoranda medzi Národným bezpečnostným úradom a Úradom špeciálnych technológií a aplikácií Federálneho úradu pre vyšetrovanie USA“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Rôzne
Informácia k vydaniu varovania spravodajských služieb USA pre občanov USA s možnosťou teroristických útokov v Európe.
Členovia Bezpečnostnej rady SR sa vzájomne informovali o zistených skutočnostiach k varovaniu spravodajských služieb USA pre občanov USA a z toho plynúcich opatrení, ktoré konkrétny rezort či služba zabezpečí.

Pán Ivan UHLIARIK v súvislosti s ekologickou haváriou v Maďarsku informoval, že ak by sa potvrdila rádioaktivita kalu, SR má možnosť požičať 100 tisíc balení neutralizačného prostriedku pre Maďarskú stranu, ak o to požiadajú.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predsedníčka BR SR poďakovala za účasť a ukončila rokovanie.

Kancelária BR SR