22.12.2010

Záznam z 37. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 24. novembra 2010

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Bezpečnostnej rady SR Iveta RADIČOVÁ. Konštatovala, že z členov Bezpečnostnej rady SR boli neprítomní páni Rudolf CHMEL, ktorý bol pracovne zaneprázdnený a Mikuláš DZURINDA, ktorý bol na zahraničnej pracovnej ceste. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Z prizývaných bol neprítomný pán Róbert RADIČ z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste.
Program rokovania bol schválený v navrhovanom znení.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR sa vzájomne informovali o aktuálnych otázkach v oblasti bezpečnosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky z .......... o zrušení Vojenského obvodu Javorina
Materiál predložil, minister obrany, pán Ľubomír GALKO. Uviedol, že návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zrušení Vojenského obvodu Javorina sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 548 z 29. mája 2002. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zrušiť Vojenský obvod Javorina, ktorý sa nachádza v okrese Kežmarok, rozdeliť a začleniť jeho územie do území susedných obcí podľa hraníc pôvodných katastrálnych území obcí, z ktorých bol vojenský obvod zriadený. Zdôraznil, že úlohy obrany štátu plnené na území Vojenského obvodu Javorina sa už v súčasnosti zabezpečujú na územiach ostatných vojenských obvodov a na územiach určených pre potreby obrany štátu, prípadne sú zabezpečované v zahraničí. Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a na rokovanie sa predkladá bez rozporov.
V rozprave sa k materiálu vyjadril náčelník vojenskej kancelárie prezidenta, p. Marián ÁČ, ktorý vyjadril názor p. prezidenta k materiálu.
Ďalej sa vyjadril minister obrany a p. Pagáč za spracovateľa materiálu.
BR SR prijala uznesenie č. 260, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky z .......... o zrušení Vojenského obvodu Javorina“ a odporučila vláde jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Návrh medzirezortného programu 06E - Podpora obrany na roky 2011 až 2016
Materiál uviedol minister obrany pán Ľubomír GALKO. Uviedol, že vecným obsahom medzirezortného programu sú úlohy, ktoré vyplývajú z Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015. Návrh cieľov a úloh medzirezortného programu bol spresnený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ktoré ako gestor programu vydalo: „Usmernenie medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2011 až 2016“. Úlohy, ktoré predmetné usmernenie obsahuje vyplývajú najmä zo záväzkov Slovenskej republiky v rámci členstva v NATO. Na plnení medzirezortného programu - jeho zámerov a cieľov sa podieľalo viacero ministerstiev a Správa ŠHR SR. Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a na rokovanie sa predkladá bez rozporov.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 261, ktorým schválila materiál „Návrh medzirezortného programu 06E - Podpora obrany na roky 2011 až 2016“ a odporučila vláde jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh - Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2009
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Pavel ZAJAC. Uviedol, že predkladaný materiál bol vypracovaný podľa § 2 ods.3 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru, pod gesciou medzirezortnej pracovnej skupiny. Správa bola vypracovaná z podkladov, ktoré pripravili a predložili príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie vybrané orgány štátu. Cieľom „Správy...“ bolo celkovo zhodnotiť stav bezpečnosti Slovenskej republiky. Materiál má nielen informatívny, ale aj analytický charakter. Správa charakterizuje bezpečnostné prostredie hrozby a faktory ovplyvňujúce bezpečnostnú situáciu. Súčasťou správy je krátky návrh opatrení na zachovanie bezpečnosti SR. Materiál bol prerokovaný vo všetkých výboroch Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky s odporúčaním prerokovať ho v Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky. Materiál bol na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky predložený bez rozporov.
V rozprave bol prejavený súhlas s materiálom.
BR SR prijala uznesenie č. 262, ktorým vzala na vedomie materiál „Návrh - Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2009“ a odporučila vláde jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh - Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2011
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Pavel ZAJAC. Uviedol, že predmetný návrh bol vypracovaný na základe zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a v súlade s Plánom práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2010. Návrh plánu bol spracovaný na základe zaslaných podkladov od všetkých členov Bezpečnostnej rady SR a prizývaných. Bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, v rámci ktorého neboli vznesené zásadné pripomienky. Ostatné pripomienky boli zapracované a materiál sa predkladá na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bez rozporov.
V rozprave sa k materiálu už nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 263, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2011“ a odporučila vláde jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu
Materiál uviedla predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR pani Eva HRINKOVÁ. Uviedla, že cieľom predkladaného materiálu je poskytnúť Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky informáciu o realizácii Projektu pohotovostných zásob štátu ako reakciu na živelné pohromy a na priemyselné havárie. Zdôraznila, že materiál je informatívny.
V rozprave sa k materiálu vyjadril riaditeľ NBÚ, ktorý poukázal na niektoré druhy materiálov, ktoré by správa nemusela držať.
Pani Hrinková poukázala na skutočnosť, že na správe prebieha inventarizácia materiálu, v rámci ktorej budú prehodnocovať sortiment, ale aj množstvo jednotlivých položiek.
BR SR prijala uznesenie č. 264, ktorým materiál „Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v nadväznosti na zmenené podmienky, ktoré vyplynú z novej smernice Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a ropných výrobkov
Materiál uviedla predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR pani Eva HRINKOVÁ. Uviedla, že cieľom materiálu je informovať o zabezpečení núdzových zásob v roku 2010. Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov SR sú budované a udržiavané za účelom ochrany základných záujmov Slovenskej republiky ako členskej krajiny Európskeho spoločenstva v oblasti zabezpečenia ropnej bezpečnosti štátu, riešenia stavu ropnej núdze a plnenia medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná voči Európskej únii a Medzinárodnej energetickej agentúre.
V rozprave sa k materiálu vyjadrili p. Miškov a p. Mitrík, ktorí niektoré skutočnosti spresnili.
BR SR prijala uznesenie č. 265, ktorým materiál „Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v nadväznosti na zmenené podmienky, ktoré vyplynú z novej smernice Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a ropných výrobkov“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 - 2012
Materiál uviedla predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR pani Eva HRINKOVÁ. Zdôraznila, že cieľom predkladaného materiálu je poskytnúť Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky informáciu o priebežnom doplnení položiek pohotovostných zásob štátu.
V rozprave k materiálu p. Mikloš informoval, že MF SR zaslalo zásadnú pripomienku listom zo dňa 10. 11. 2010, ktorá nebola zapracovaná a MF SR trvá na tejto pripomienke. Poukázal aj na možnosť hľadania riešenia tvorby pohotovostných zásob, ktoré budú menej náročné na verejné zdroje.
Predsedníčke SŠHR SR bolo po rozprave odporučené materiál prepracovať v súlade s pripomienkami MF SR a so Stanoviskom výboru BR SR pre CNP.
BR SR k predloženému materiálu navrhované uznesenie neprijala.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9) Návrh - Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2011
Materiál uviedol vedúci Úradu vlády SR pán Viktor NIŽŇANSKÝ. Predkladaný materiál rieši zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti na rok 2011 a predstavuje pre Bezpečnostnú radu SR možnosť usmerniť výkon kontrolnej činnosti v predmetnej oblasti.
Materiál bol schválený bez rozpravy.
BR SR prijala uznesenie č. 266, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2011“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utajovaný materiál:
I. Informácia o postupe budovania Nosnej siete na prenos utajovaných informácií Materiál je Vyhradený
Materiál uviedol riaditeľ Národného bezpečnostného úradu, pán František BLANÁRIK.
Po širokej rozprave bolo predkladateľovi odporučené skoordinovať postup plnenia predmetnej úlohy s MF SR tak, aby sa zohľadnili všeobecne záväzné právne predpisy ako aj pripravované legislatívne návrhy.
BR SR k predloženému materiálu navrhované uznesenie neprijala.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10) Rôzne
Návrh na odvolanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR.
Materiál bol spracovaný na základe návrhu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a návrhu riaditeľa SIS.
V rozprave návrhu na odvolanie členov výborov nik neoponoval.
BR SR prijala uznesenie č. 267, ktorým schválila „Návrh na odvolanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predsedníčka BR SR poďakovala za účasť a ukončila rokovanie.

Kancelária BR SR