15.03.2011

Záznam z 38. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 8. marca 2011

Zasadnutie otvorila a viedla, predsedníčka Bezpečnostnej rady SR, pani Iveta Radičová. Konštatovala, že z členov Bezpečnostnej rady SR boli neprítomní páni Rudolf Chmel a Juraj Miškov. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Program rokovania Bezpečnostná rada SR schválila v navrhovanom znení.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR sa vzájomne informovali o aktuálnych otázkach v oblasti bezpečnosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011-2012
Materiál predložila, predsedníčka správy štátnych hmotných rezerv SR. Uviedla, že cieľom predkladaného materiálu je poskytnúť Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky informáciu o priebežnom doplnení položiek pohotovostných zásob štátu a predložiť Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky na prerokovanie Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 – 2012. Zdôraznila, že materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a na rokovanie sa predkladá bez rozporov.
BR SR prijala uznesenie č. 268, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011-2012“ a odporučila vláde jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Návrh plánu práce Výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2011
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. Konštatoval, že pri tvorbe plánu sa vychádzalo z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2011 a z podkladov členov výboru. K návrhu materiálu sa vyjadrili všetci členovia výboru s odporúčaním jeho schválenia v BR SR. Materiál bol predložený na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bez rozporov. Zdôraznil, že predložený návrh plánu je potrebné považovať za otvorený dokument, ktorý môže byť upravovaný na základe žiadostí členov výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb.
BR SR prijala uznesenie č. 269, ktorým schválila materiál „Návrh plánu práce Výboru BR SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2011“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh plánu práce Výboru BR SR pre zahraničnú politiku na rok 2011
Materiál za neprítomného predsedu výboru uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. Konštatoval, že pri tvorbe plánu sa vychádzalo z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2011 a z podkladov členov výboru. Zdôraznil, že predložený návrh plánu je potrebné považovať za otvorený dokument, ktorý môže byť upravovaný na základe žiadostí členov výboru.
BR SR prijala uznesenie č. 270, ktorým schválila materiál „Návrh plánu práce Výboru BR SR pre zahraničnú politiku na rok 2011“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh plánu práce Výboru BR SR pre obranné plánovanie na rok 2011
Materiál uviedol predseda výboru. Uviedol, že predmetný návrh plánu bol spracovaný na základe zaslaných podkladov od všetkých členov výboru. Zdôraznil, že predložený návrh plánu je potrebné považovať za otvorený dokument, ktorý môže byť upravovaný na základe žiadostí členov výboru.
BR SR prijala uznesenie č. 271, ktorým schválila materiál „Návrh plánu práce Výboru BR SR pre obranné plánovanie na rok 2011“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Návrh plánu práce Výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2011
Materiál uviedol predseda výboru. Uviedol, že pri tvorbe plánu sa vychádzalo z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2011 a z podkladov členov výboru. K návrhu materiálu sa vyjadrili všetci členovia výboru s odporúčaním jeho schválenia v BR SR. Zdôraznil, že materiál bol na rokovanie Bezpečnostnej rady SR predložený bez rozporov. Uviedol, že predložený návrh plánu je potrebné považovať za otvorený dokument, ktorý môže byť upravovaný na základe žiadostí členov výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie.
BR SR prijala uznesenie č. 272, ktorým schválila materiál „Návrh plánu práce Výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2011“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Návrh na vymenovanie predsedu a členov výborov Bezpečnostnej rady SR
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe podnetov, ministra zahraničných vecí SR, ministra vnútra SR a riaditeľa SIS v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Jedná sa o zmenu predsedu a členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku. Zdôraznil, že u navrhovaných kandidátov na vymenovanie za predsedu a členov výboru v súčasnosti nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s ich vymenovaním.
V rozprave minister obrany navrhol odvolať predsedu výboru pre obranné plánovanie p. Róberta Radiča z dôvodu personálnych zmien na rezorte obrany. Do funkcie predsedu výboru BR SR pre OP navrhol vymenovať doterajšieho člena výboru p. Ivana Máčovského. Za člena výboru BR SR pre OP navrhol vymenovať p. Mariána Koleka, ktorý p. Ivana Máčovského ako člena výboru nahradí.
BR SR prijala doplnené uznesenie č. 273, ktorým schválila materiál „Návrh na vymenovanie predsedu a členov výborov Bezpečnostnej rady SR“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utajovaný materiál:
I. Návrh, ktorým sa upravujú minimálne limity, orientačné cieľové stavy, zmena skladby a doplnenie položky hmotných rezerv v časti potravinárske komodity - Materiál je stupňa VYHRADENÉ
Materiál uviedla predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR. Zdôraznila, že materiál prešiel pripomienkovým konaním povinne pripomienkujúcich subjektov bez pripomienok.
V rozprave k materiálu neboli pripomienky.
BR SR prijala uznesenie č. 274, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh, ktorým sa upravujú minimálne limity, orientačné cieľové stavy, zmena skladby a doplnenie položky hmotných rezerv v časti potravinárske komodity“ a odporučila vláde SR materiál schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Rôzne

K uvedenému bodu sa nikto nevyjadril.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predsedníčka BR SR poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie.

Kancelária BR SR