15.06.2011

Záznam z 39. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 2. júna 2011

Zasadnutie otvorila a viedla, predsedníčka Bezpečnostnej rady SR, pani Iveta Radičová. Konštatovala, že z členov Bezpečnostnej rady SR boli neprítomní páni Rudolf Chmel a Ivan Mikloš. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Program rokovania Bezpečnostná rada SR schválila v navrhovanom znení.
Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR sa vzájomne informovali o aktuálnych otázkach v oblasti bezpečnosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR, pán Pavel Zajac. Uviedol, že na základe ustanovenia § 2 písmeno a) odsek 3 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru Bezpečnostná rada pri vytváraní a realizácii bezpečnostného systému Slovenskej republiky posudzuje a raz ročne predkladá vláde na prerokovanie správu o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2010 bola vypracovaná medzirezortnou pracovnou skupinou v gescii predsedu Bezpečnostnej rady SR podľa Metodiky na vypracúvanie správy o bezpečnosti Slovenskej republiky, schválenej uznesením Bezpečnostnej rady SR č. 238 z 26.11. 2008, v súlade s termínmi uvedenými v tejto metodike. Materiál má nielen informatívny, ale aj analytický charakter. Zaoberá sa krátkym vyhodnotením plnenia opatrení vyplývajúcich zo správy o bezpečnosti SR za rok 2009, následne charakterizuje bezpečnostné prostredie hrozby a faktory ovplyvňujúce bezpečnostnú situáciu. Hlavnou časťou správy o bezpečnosti je analyticko-štatistická časť venujúca sa implementácii Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky, rozdelená do piatich (5) hlavných podkapitol. V poslednej časti správy sa poukazuje na predpokladané trendy vývoja bezpečnostnej situácie. Súčasťou správy je krátky návrh opatrení na zachovanie bezpečnosti SR.
BR SR prijala uznesenie č. 275, ktorým materiál „Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2010“ vzala na vedomie a odporučila vláde ho prerokovať a schváliť navrhnuté uznesenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok
Materiál uviedol minister obrany SR pán Ľubomír Galko. Konštatoval, že Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2010 (ďalej len „komplexné hodnotenie obrany SR“) sa predkladá na rokovanie BR SR na základe Plánu práce BR SR na rok 2011 ako súčasť národných a rezortných plánovacích a hodnotiacich procesov s cieľom skvalitniť poznávacie a rozhodovacie činnosti vedenia rezortu obrany a ďalších ústavných orgánov štátu a viesť otvorený dialóg s verejnosťou o dôležitých otázkach, potrebách a problémoch zaručovania obrany štátu. Uviedol, že táto úloha bola tiež akcentovaná aj novým Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014. Zdôraznil, že predložené komplexné hodnotenie obrany SR potvrdzuje základné zistenia z analytickej fázy strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky ako aj hodnotiacej správy obranných plánov Slovenskej republiky a ich finančného zabezpečenia vypracúvanej orgánmi NATO. Potvrdil, že komplexné hodnotenie obrany SR potvrdzuje nepriaznivé tendencie v zaručovaní obrany SR a plnenia medzinárodných záväzkov. Skokové zníženie výdavkov na obranu SR oproti roku 2009 ďalej prehĺbilo nerovnováhu medzi úlohami a pridelenými zdrojmi a znamenalo podstatné obmedzovanie plnenia úloh obrany štátu. V roku 2010 sa to najviac prejavilo v nenaplnení cieľov transformácie OS SR s dôrazom na procesy modernizácie úrovne prípravy personálu a výcviku, kde vo všetkých uvedených oblastiach došlo od roku 2009 ku zhoršeniu. To sa automaticky premietlo do prehĺbenia zaostávania v dosahovaní požadovaných spôsobilostí OS podľa záväzkov nášho štátu vo vzťahu k NATO, kde už je stav kritický. Vývoj v roku 2011 je ešte horší. Rozhodujúce problémy sú kompatibilné so základnými vystúpeniami analytickej fázy strategického hodnotenia obrany a hodnotiacej správy NATO.
V rozprave sa k materiálu vyjadrili:
- p. Radičová skonštatovala, že so situáciou v rezorte obrany je veľmi dobre zoznámená a víta, že bude predložený strategický materiál na rokovanie vlády SR. Zdôraznila, že postupnosť jednotlivých krokov je dohodnutá a na základe zhodnotenia strategického materiálu môže kompetentne vláda rozhodnúť o potrebách, podporovaní a financovaní rezortu obrany.
- p. Dzurinda ocenil spoluprácu nielen na príprave predkladaného dokumentu, ale aj spoluprácu oboch rezortov pri plnení úloh. Zdôraznil, že SR bola schopná navŕšiť náš kontingent zastúpený v Afganistane, čo vyvolalo dobrú politickú odozvu v zahraničí. Ďalej ocenil skutočnosť, že úlohy v misiách a operáciách sú plnené na požadovanej úrovni.
- p. Galko v rozprave zdôraznil, že na vycvičenosť vojakov má vplyv nielen samotný výcvik, ale aj stav techniky a zabezpečenie jej prevádzky. Ďalej uviedol, že ak v tomto procese niečo chýba, potom nastávajú problémy.
BR SR prijala uznesenie č. 276, ktorým materiál „Návrh plánu práce Výboru BR SR pre zahraničnú politiku na rok 2011“ vzala na vedomie a odporučila vláde jeho vzatie na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Informácia o činnosti príslušníkov Policajného zboru v rámci medzinárodných misií a operácií civilného krízového manažmentu
Materiál uviedol minister vnútra SR pán Daniel Lipšic. Konštatoval, že materiál sumarizuje činnosť príslušníkov Policajného zboru v rámci medzinárodných misií a operácií medzinárodného krízového manažmentu. Prevažne sa jedná o poradenstvo pri transformácii pri budovaní hraničnej polície, špeciálnych útvarov boja proti organizovanej kriminalite. Nie sú v priamom styku výkonu služby s výnimkou Bagdadu, kde pôsobí jednotka útvaru osobitného určenia. Vyčlenení príslušníci PZ sa zapájajú do misií organizovaných EÚ, pod hlavičkou OSN a OBSE.
BR SR prijala uznesenie č. 277, ktorým materiál „Informácia o činnosti príslušníkov Policajného zboru v rámci medzinárodných misií a operácií civilného krízového manažmentu“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Materiál uviedol minister vnútra SR pán Daniel Lipšic. Konštatoval, že zmeny zlepšujú priamy stav v oblasti plnenia úloh a opatrení CO. Hlavne zavádzajú určité pravidlá pre poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci osobám pre zmiernenie následkov mimoriadnych udalostí, ako sú povodne a iné.
BR SR prijala uznesenie č. 278, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov“ po zapracovaní pripomienky p. Miškova a odporučila vláde jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR
Materiál uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Pavel Zajac. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe podnetov, ministra hospodárstva SR, ministra zahraničných vecí SR a ministra životného prostredia SR v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Jedná sa o zmenu členov výborov Bezpečnostnej rady SR.
BR SR prijala doplnené uznesenie č. 279, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utajovaný materiál:
I. Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany - Materiál je stupňa VYHRADENÉ
Materiál uviedol minister obrany SR pán Ľubomír Galko. Konštatoval, že návrh bol vypracovaný v súčinnosti so zainteresovanými rezortmi. Pripomienka vznesená na zasadnutí bola akceptovaná a zapracovaná do uznesenia a materiálu.
BR SR prijala uznesenie č. 280, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany“ aj so vznesenou pripomienkou a odporučila vláde SR materiál schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Rôzne

K uvedenému bodu sa nik nevyjadril.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predsedníčka BR SR poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie.

Kancelária BR SR