11.03.2013

Záznam z 50. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 27. februára 2013

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Na zasadnutí boli prítomní všetci jej členovia. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Bezpečnostná rada SR rokovala o jednotlivých bodoch programu s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Tajomník Bezpečnostnej rady SR informoval o stratégii pre kybernetickú bezpečnosť a o návrhu smernice o bezpečnosti sietí a informácií, ktoré uverejnila Európska komisia spolu s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
Podpredseda vlády a minister vnútra informoval:
- o povodňovej situácii na území Slovenskej republiky, kde následkom topenia snehu a zrážkovej činnosti došlo k zvýšeniu hladín vodných tokov najmä v trnavskom, trenčianskom, bratislavskom, nitrianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji. Toho času už dochádza k poklesu najmä na rieke Morave a v nitrianskom kraji.
- o snehovej kalamite, ktorá sa v Slovenskej republike prejavila v dvoch vlnách 5.-16.2. a 23.-27.2. a celkovo došlo v 61 obciach k vyhláseniu mimoriadnej situácie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Návrh na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl Slovenskej republiky do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. apríla 2013 do 31. decembra 2013
Materiál predložil minister obrany spolu s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Minister obrany uviedol, že v dôsledku rekonfigurácie operácie EUFOR ALTHEA došlo k 1. septembru 2012 k zníženiu počtu síl nasadených priamo v Bosne a Hercegovine. Toto zníženie je kompenzované poskytnutím okamžitých záloh, ktoré sú dislokované na území vysielajúceho štátu a v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie v Bosne a Hercegovine môžu byť nasadené do priestoru operácie.
Zdôraznil, že v predloženom materiáli sa navrhuje vláde Slovenskej republiky schváliť vyčlenenie príspevku ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA, pričom finančné prostriedky na pokrytie nákladov na jedno prípadné vyslanie, pôsobenie a stiahnutie príspevku vyčlení Ministerstvo obrany SR.
Konštatoval, že vyčlenenie príspevku si nevyžiada zmenu súčasne platných uznesení Národnej rady Slovenskej republiky pre pôsobenie príslušníkov OS SR v operácii EUFOR ALTHEA. Prípadné nasadenie tohto príspevku bude zabezpečené vyslovením súhlasu vlády Slovenskej republiky a následne Národnej rady Slovenskej republiky, čo bude riešené samostatným materiálom.
Uviedol, že materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR sa predkladá bez rozporov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 326, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl Slovenskej republiky do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. apríla 2013 do 31. decembra 2013“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Návrh na vyslanie, predĺženie času vyslania a ukončenie času vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF
Materiál predložil minister obrany spolu s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Minister obrany uviedol, že Slovenská republika sa prihlásila k úsiliu medzinárodného spoločenstva o stabilizáciu Afganistanu s cieľom aktívne prispievať k tomuto úsiliu spolu so spojencami a partnermi a od roku 2004 sa podieľa na vojenskej operácii International Security Assistance Force (ďalej len ISAF). Zároveň sa SR prihlásila k pokračovaniu v podpore Afganistanu aj po skončení operácie ISAF v roku 2014, a to nie len formou rozvojovej, ale aj vojenskej pomoci, avšak vždy iba na základe medzinárodného mandátu.
Zdôraznil, že cieľom predkladaného materiálu je posilniť výcvik, poradenstvo a podporu afganských národných bezpečnostných síl nasadením jednotky špeciálnych operácií (Special Operations Task Group, ďalej len „SOTG“) od januára 2014, predĺžiť čas vyslania a navýšiť počet strážnej jednotky na vojenskej základni Kandahar do konca roku 2014 vzhľadom na požiadavku vrchného veliteľa spojeneckých síl v Európe. Obsahom materiálu je aj návrh na ukončenie času vyslania príslušníkov Vojenskej polície SR vo Wardaku.
Konštatoval, že materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR sa predkladá bez rozporov.
V rámci rozpravy predseda Bezpečnostnej rady SR poukázal na niektoré súvislosti spojené s prípravou misie a požiadal ministra obrany, aby na tieto súvislosti bolo prihliadané v procese jej ďalšieho schvaľovania.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 327, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh na vyslanie, predĺženie času vyslania a ukončenie času vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Rôzne
V bode rôzne neboli vznesené žiadne pripomienky.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR