25.03.2013

Záznam z 51. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 20. marca 2013

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Na zasadnutí boli prítomní všetci jej členovia. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Z návrhu programu bol predkladateľom – podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR stiahnutý bod 3. Takto upravený program bol schválený a Bezpečnostná rada SR rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Podpredseda vlády a minister vnútra informoval o zhoršení poveternostných podmienok v 11. týždni, následkom čoho došlo k vyhláseniu 16 mimoriadnych situácií v Slovenskej republike. Vyzdvihol činnosť všetkých zložiek IZS a poukázal na efektívnu spoluprácu s dobrovoľnými hasičmi a dobrovoľnými záchranármi.
Podpredseda vlády a minister financií informoval prítomných o stave finančnej kríze na Cypre a analyzoval aktuálnu situáciu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu v roku 2012
Materiál predložil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a bol vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 539/2012. K prerokovaniu správy bol prizvaný PhDr. Martin Sklenár, riaditeľ odboru bezpečnostnej politiky ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Podstatou správy je vyhodnotiť angažovanie sa Slovenskej republiky v medzinárodnom krízovom manažmente a poukázať na efektívne využívanie prostriedkov, ktoré Slovenská republika vynakladá za účelom dosiahnutia vysokej úrovne spolupráce v oblasti politickej, bezpečnostnej, rozvojovej a humanitárnej ako aj v oblasti uplatňovania práva a dodržiavania ľudských práv. Správa tiež naznačuje ambície Slovenskej republiky zapájať sa do aktivít post-konfliktnej rekonštrukcie. Spôsob a oblasť pomoci Slovenskej republiky bude závisieť od vývoja bezpečnostnej situácie.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 328, ktorým súhlasila s materiálom „Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu v roku 2012“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Hodnotenie zabezpečenia ochrany prvkov kritickej infraštruktúry
Materiál bol predkladateľom stiahnutý z programu rokovania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Odvolanie a vymenovanie predsedu a členov výborov Bezpečnostnej rady SR
Návrh predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe podnetov podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podnetu ministra obrany SR, ministra spravodlivosti SR a riaditeľa Národného bezpečnostného úradu v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru.
Pán tajomník Bezpečnostnej rady SR konštatoval, že predložený návrh rieši zmenu vo funkcii predsedu Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a zmeny vo funkciách členov Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie a Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku. Taktiež zdôraznil, že o navrhovaných kandidátoch nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s ich vymenovaním do predmetných funkcií.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 329, ktorým schválila materiál „Odvolanie a vymenovanie predsedu a členov výborov Bezpečnostnej rady SR“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Rôzne
Informácia o vykonaní previerky spojenia
Informáciu predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR. Uviedol, že na základe splnomocnenia predsedom Bezpečnostnej rady SR bola Kanceláriou Bezpečnostnej rady SR, v súčinnosti so Sekciou integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR, dňa 31. januára 2013 vykonaná previerka spojenia.
Pri vykonávaní previerky spojenia boli zistené nedostatky, ktoré u niektorých subjektov poukázali na neznalosť zamestnancov o rozsahu úloh spojených s vykonávaním vyrozumenia a na potrebu aktualizácie uvedenej smernice vlády SR v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. K odstráneniu zistených nedostatkov sa navrhujú opatrenia uvedené v predloženej písomnej informácii.
Bezpečnostná rada SR vzala informáciu na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR