06.05.2013

Záznam z 52. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 24. apríla 2013

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Z členov Bezpečnostnej rady SR zo zasadnutia ospravedlnení podpredseda vlády a minister vnútra SR, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ministerka zdravotníctva SR. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Návrh programu bol schválený a Bezpečnostná rada SR rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)

Na rokovaní Bezpečnostnej rady SR neodzneli žiadne skutočnosti, ktoré by mali negatívny vplyv na bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Návrh zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Materiál predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR JUDr. Kajetán Kičura.
Bezpečnostná rada SR následne prijala uznesenie č. 330, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Rôzne

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR