10.07.2013

Záznam z 53. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 26. júna 2013

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Zo zasadnutia bola ospravedlnená ministerka zdravotníctva SR pani Zuzana Zvolenská. Bezpečnostná rada bola uznášania schopná.
Z návrhu programu boli predkladateľmi - podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR stiahnuté materiály k bodom 6. a 7. a ministrom obrany stiahnutý materiál k bodu 2. Na doplnenie programu rokovania bol navrhnutý ministrom obrany SR utajovaný materiál „Informácia o aktuálnej situácii vo Vojenskom spravodajstve po medializovanom úniku informácií“ – bod 12., ktorý bol z dôvodu časového vyťaženia prizvaných osôb prerokovaný po bode 1. Takto upravený program bol schválený a Bezpečnostná rada SR rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spresnil informácie o teroristickom útoku na horolezeckú výpravu v Pakistane, kde boli, na základe telefonátu so slovenským konzulom v Iráne, oficiálne potvrdené ako obete aj dvaja slovenskí občania. Taktiež informoval o krokoch, ktoré budú podniknuté na zabezpečenie prevozu tiel späť na Slovensko.
Predseda Bezpečnostnej rady SR uviedol, že Slovenská republika bola po prvýkrát priamo dotknutá terorizmom vo vzťahu k ľudským obetiam a poukázal na význam účasti Slovenskej republiky v misiách medzinárodného krízového manažmentu v boji s terorizmom. Následne podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informoval o rokovaní s generálnym tajomníkom NATO.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12. Informácia o aktuálnej situácii vo Vojenskom spravodajstve po medializovanom úniku informácií
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako utajovaná skutočnosť stupňa utajenia VYHRADENÉ.
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu materiálu boli prizvaní riaditeľ Vojenského spravodajstva pán Ľubomír Skuhra a prezident Policajného zboru pán Tibor Gašpar.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 331, ktorým predložený materiál vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2012
Materiál bol predkladateľom stiahnutý z programu rokovania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Biela kniha o obrane Slovenskej republiky
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K materiálu boli prizvaní náčelník Generálneho štábu OS SR pán Peter Vojtek a pán Marián Božík, zamestnanec Ministerstva obrany SR.
Predkladaný materiál je zásadným výsledkom procesu hodnotenia obrany, ktorý popisuje súčasný stav ozbrojených síl a obrany samotnej, reakciu na požiadavky programového vyhlásenia vlády a obsahuje projekciu dlhodobého rozvoja obranného potenciálu štátu s dôrazom na ozbrojené sily. Navrhované opatrenia sú v súlade s ekonomickou situáciou verejných financií a ich dôkladným implementovaním sa dospeje k rozvoju ozbrojených síl SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 332, ktorým predložený materiál vzala na vedomie a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu
Materiál predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR pán Kajetán Kičura. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný zamestnanec SŠHR SR pán Viliam Marušinec.
Materiál je predkladaný v zmysle uznesenia vlády SR č. 569/2012 Bezpečnostnej rade SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 333, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR vziať materiál na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Materiál predložil podpredseda Úradu jadrového dozoru SR pán Karol Janko.
Správa, ako iniciatívny materiál sa na základe zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie raz ročne predkladá na prerokovanie do vlády SR a do Národnej rady SR. Predkladaný materiál podáva prehľadné informácie o činnosti úradu a o stave jadrových zariadení nachádzajúcich sa na území SR, ktoré boli v roku 2012 prevádzkované bezpečne a spoľahlivo.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 334, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR materiál vziať na vedomie. Bezpečnostná rada SR požiadala predsedníčku ÚJD SR, aby každoročne predkladala aktualizovanú správu na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Hodnotenie zabezpečenia ochrany prvkov kritickej infraštruktúry
Materiál bol predkladateľom stiahnutý z programu rokovania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. Vyhodnotenie plnenia úloh zo smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike v roku 2012
Materiál bol predkladateľom stiahnutý z programu rokovania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2012
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka.
Predkladaný materiál bol vypracovaný na základe zákona 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Predkladaná správa hodnotí bezpečnostné prostredie SR s ohľadom na jednotlivé aspekty a vo svojom závere navrhuje konkrétne opatrenia na zachovanie bezpečnosti SR so stanovením nosných cieľov a termínov ich plnenia.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 335, ktorým predložený materiál vzala na vedomie a odporučila vláde SR materiál vziať na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov BR SR
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe podnetu podpredsedu vlády a ministra vnútra SR v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru.
Tajomník Bezpečnostnej rady SR konštatoval, že predložený návrh rieši zmenu zástupcov Ministerstva vnútra SR vo Výbore Bezpečnostnej rady pre obranné plánovanie a vo Výbore Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 336, ktorým prerokúvaný materiál schválila.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Dodatok č. 1 k Štatútu Národného bezpečnostného analytického centra
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako utajovaná skutočnosť stupňa utajenia VYHRADENÉ.
Materiál predložil riaditeľ SIS pán Ján Valko.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 337, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11. Aktualizácia zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako utajovaná skutočnosť stupňa utajenia VYHRADENÉ.
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K materiálu boli z Ministerstva obrany SR prizvaní pán Eduard Grescho, a pán Kristián Matoušek.
Predkladaný materiál aktualizuje zaradenie stavieb a budov do jednotlivých kategórií.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 338, ktorým súhlasila s predloženým materiálom a odporučila vláde SR jeho schválenie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13. Rôzne


Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR