04.09.2013

Záznam z 54. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 21. augusta 2013

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Zo zasadnutia boli ospravedlnení minister hospodárstva SR pán Tomáš Malatinský a minister spravodlivosti SR pán Tomáš Borec. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR zhodnotili súčasnú bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete. Bezpečnostná rada SR vzala tieto informácie na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2014
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu materiálu bola z ministerstva obrany prizvaná pani Mária Poláčková.
Materiál bol predložený ako iniciatívny materiál po schválení plánovacieho procesu cvičenia NATO CMX 2014. Cieľom materiálu je vytvoriť podmienky úspešného zapojenia sa Slovenskej republiky do cvičenia krízového manažmentu, ktoré sa uskutoční na jar 2014. Stanovuje koordinátora prípravy tohto cvičenia, jeho úlohy ako aj úlohy pre účastníkov cvičenia z ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a Slovenskej informačnej služby. Navrhovaným koordinátorom cvičenia je minister obrany SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 339, ktorým s predloženým materiálom súhlasila a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2013
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu materiálu boli z ministerstva obrany prizvaní pani Lenka Al´Shafei a pán Daniel Bednár.
Návrh bol predložený ako iniciatívny materiál. Materiál upravuje vyslanie ozbrojených síl SR a prítomnosť zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v rámci plnenia medzinárodných zmlúv. Návrh umožňuje v určenom rozsahu aj prechod zahraničných ozbrojených síl cez Slovenskú republiku, vrátane preletu.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 340, ktorým s predloženým materiálom súhlasila a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu materiálu boli z ministerstva obrany prizvaní pán Ľubomír Tokár a pán Dalibor Pavelka.
Návrh bol predložený ako iniciatívny materiál za účelom prerokovania zmeny mandátu príslušníkov ozbrojených síl SR v operácii ISAF v Afganistane. Cieľom materiálu je ukončiť pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl SR, ktoré je v súlade s postupným ukončením operácie ISAF. Zároveň navrhuje vyslanie zdravotníckeho tímu do poľnej vojenskej nemocnice v spolupráci s armádou Českej republiky.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 341, ktorým s predloženým materiálom súhlasila a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia kybernetickej ochrany NATO CC 13
Materiál predložil riaditeľ NBÚ pán Jozef Magala. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný námestník riaditeľa NBÚ pán Roman Konečný.
Materiál bol predložený ako iniciatívny materiál. Základným cieľom cvičenia je preveriť schopnosť aktívne pôsobiť v rámci NATO pri riešení kybernetických útokov. V rámci cvičenia bude precvičená súčinnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako aj spolupráca s NATO. Koordinátorom cvičenia je Národný bezpečnostný úrad. Účastníkmi sú Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo financií SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 342, ktorým s predloženým materiálom súhlasila a odporučila vláde SR materiál prerokovať a schváliť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Rôzne
Neboli žiadne pripomienky.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utajované materiály:
I. Informácia o prešetrovaní úniku utajovaných skutočností z prostredia vojenského spravodajstva
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako utajovaná skutočnosť stupňa utajenia DÔVERNÉ.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 343, ktorým materiál „Informácia o prešetrovaní úniku utajovaných skutočností z prostredia vojenského spravodajstva“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR