05.11.2013

Záznam z 55. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 23. októbra 2013

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Zo zasadnutia bol ospravedlnený riaditeľ SIS pán Ján Valko, ktorý je trvale prizývaný. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Z návrhu programu bol predkladateľom stiahnutý z programu bod č. 3 ,,Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov´´. Bezpečnostná rada súhlasila s takto upraveným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR zhodnotili súčasnú bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete. Bezpečnostná rada SR vzala tieto informácie na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014 za rok 2012
Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák. K prerokovaniu materiálu bol prizvaný z Prezídia PZ pán Pavol Kocan.
Podpredseda vlády stručne informoval o obsahu správy vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 379 z 8. júna 2011, ktoré stanovilo niekoľko úloh v tejto oblasti. Drvivá väčšina týchto úloh sa plní. Situácia vo vývoji v oblasti extrémizmu sa stabilizovala v porovnaním s rokom 2011, kde bolo 237 trestných činov a za rok 2012 to bolo 104 trestných činov. Prevažujú snahy extrémistov, predovšetkým politicky motivované, smerom k rómskej marginalizovanej skupine. Podpredseda skonštatoval, že postupujeme podľa plánu a výsledky sú lepšie v porovnaní s Českou republikou. Na záver ocenil snahu kolegov z policajného zboru venujúcim sa tejto oblasti.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 344, ktorým s materiálom „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie proti extrémizmu na roky 2011-2014 za rok 2012“ súhlasila a uložila podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra SR predložiť materiál na rokovanie vlády SR a odporučila vláde SR materiál vziať na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov
Materiál bol predkladateľom stiahnutý z programu zasadnutia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov
Materiál predložil tajomník BR SR pán Tibor Straka. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe podnetu riaditeľa NBÚ, ministra školstva, vedy, výskumu a športu a ministra životného prostredia v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru.
Tajomník Bezpečnostnej rady SR konštatoval, že predložený návrh rieši zmenu zástupcov Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva životného prostredia SR vo Výbore Bezpečnostnej rady pre obranné plánovanie a vo Výbore Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie. O kandidátoch na členov výborov nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli prekážkou ich vymenovania.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 345, ktorým materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Rôzne
Bez príspevkov.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utajované materiály:
I. Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2012
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako utajovaná skutočnosť stupňa utajenia VYHRADENÉ.
Materiál predložil minister obrany pán Martin Glváč. K prerokovaniu boli prizvaní z Generálneho štábu OS SR pán Josef Pokorný a z ministerstva obrany pán Marián Božík a pán Michal Kohút.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 346, ktorým vzala materiál „Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2012“ na vedomie, uložila ministrovi obrany predložiť materiál na rokovanie vlády SR a odporučila vláde SR vziať na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR