17.12.2013

Záznam z 56. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 27. novembra 2013

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Zo zasadnutia boli ospravedlnení podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Miroslav Lajčák, minister hospodárstva pán Tomáš Malatinský a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pán Ján Počiatek. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Minister obrany pán Martin Glváč požiadal o doplnenie navrhovaného programu o materiál „Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia“. Bezpečnostná rada SR súhlasila s takto upraveným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia Bezpečnostnej rady SR zhodnotili súčasnú bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete. Predseda Bezpečnostnej rady SR požiadal relevantné subjekty o postupovanie informácií o reálnej bezpečnostnej situácii v SR a vo svete. Členovia Bezpečnostnej rady SR vzali tieto informácie na vedomie a konštatovali, že bezpečnosť Slovenskej republiky nebola ohrozená.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka. Uviedol, že materiál bol predložený v súlade so zákonom č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady v čase mieru a Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2013.
Predložený návrh plánu bol vypracovaný na základe zaslaných podkladov od všetkých členov BR SR, trvalo prizvaných na rokovanie Bezpečnostnej rady SR, ďalej Správy štátnych hmotných rezerv SR a Úradu jadrového dozoru SR. Po odsúhlasení návrhu plánu v Bezpečnostnej rade SR bude materiál predložený na schválenie vláde SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 347, ktorým s materiálom „Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Medzirezortný program 06E – Podpora obrany štátu na roky 2014 až 2019
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu bol prizvaný z ministerstva obrany pán Kristián Matoušek. Pán minister predložil materiál v súlade s Plánom práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2013.
Obsahovou náplňou predkladaného materiálu sú úlohy, ktoré vyplývajú z Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja obrany štátu s výhľadom do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 105, zo dňa 7. februára 2007. Materiál má nadrezortný charakter. V rámci prípravy materiálu na rokovanie vlády SR, bol materiál predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a relevantné pripomienky boli primerane zapracované do materiálu.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 348, ktorým materiál „Medzirezortný program 06E – Podpora obrany štátu na roky 2014 až 2019“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Materiál predložil tajomník BR SR pán Tibor Straka. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe podnetu riaditeľa NBÚ, ministra školstva, vedy, výskumu a športu a ministra životného prostredia v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru.
Tajomník Bezpečnostnej rady SR konštatoval, že predložený návrh rieši zmenu zástupcov Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva životného prostredia SR vo Výbore Bezpečnostnej rady pre obranné plánovanie a vo Výbore Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie. O kandidátoch na členov výborov nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli prekážkou ich vymenovania.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 345, ktorým materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Návrh Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2014
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR pán Igor Federič. K prerokovaniu bol prizvaný z Úradu vlády SR pán František Farkaš. Pán vedúci úradu vlády uviedol, že návrh zamerania predkladá v súlade s uznesením Bezpečnostnej rady SR č. 316 z roku 2012.
V návrhu zamerania sa odporúčajú vykonať štyri kontroly nasmerované do oblasti plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej služby a efektívnosti jej výkonu. Všetky štyri kontroly budú vykonané v spolupráci s príslušnými rezortmi.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 350, ktorým s materiálom „Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2014“ súhlasila.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov za rok 2013
Materiál predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR pán Kajetán Kičura. K prerokovaniu bol prizvaný zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pán Vladimír Lačok.
Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov sú budované a udržiavané za účelom ochrany základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Cieľom predkladaného materiálu je informovať Bezpečnostnú radu SR o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v nadväznosti na zmenené právne podmienky. Zmena sa týka najmä metodiky výpočtu tvorby núdzových zásob, jej vykazovania a núdzovej pripravenosti. V rozprave vystúpil pán predseda Bezpečnostnej rady SR a pán podpredseda vlády a minister financií SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 351, ktorým materiál „Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov za rok 2013“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR

Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe podnetu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru.
Predložený návrh rieši zmenu zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo Výbore Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku a Výbore Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie a zmenu zástupcu Správy štátnych hmotných rezerv SR vo Výbore Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie. Bolo konštatované, že o kandidátoch na členov výborov nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli prekážkou ich vymenovania.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 352, ktorým materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR“ schválila.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu boli prizvaní z ministerstva obrany pán Daniel Bednár a z Generálneho štábu OS SR pán kpt. Matej Blažek.
Materiál reaguje predovšetkým na zmeny jednotlivých štruktúr NATO, v rámci ktorých pôsobia príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dôvodom zmeny týchto štruktúr sú racionalizačné a organizačné zmeny najmä vo veliteľskej štruktúre NATO, na základe ktorých boli zrušené niektoré prvky velenia a znížený celkový počet pozícií.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 353, ktorým s materiálom „Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovanú aktualizáciu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. Rôzne
Bez príspevkov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utajovaný materiál:
I. Návrh – Vykonanie spravodajskej činnosti
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako utajovaná skutočnosť stupňa utajenia Tajné.
Materiál predložil riaditeľ SIS pán Ján Valko.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 354.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR