14.01.2014

Záznam z 57. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR (formou Per-rollam)

Návrhy plánov práce výborov Bezpečnostnej rady SR na rok 2014 boli predložené na schválenie Bezpečnostnej rade SR v súlade s jej plánom práce na rok 2013. Predkladané materiály boli spracované na základe schváleného Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014. Na základe rozhodnutia predsedu Bezpečnostnej rady SR v súlade s čl. 5 ods. 10 Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady SR bolo ich prerokovanie vykonané formou „Per-rollam“.
Všetci členovia Bezpečnostnej rady SR zaslali Kancelárii Bezpečnostnej rady SR súhlasné stanoviská bez pripomienok. Podľa čl. 5 ods. 10 Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady SR sa predmetné materiály považujú za schválené.

Kancelária BR SR