29.01.2014

Záznam z 58. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 15. januára 2014

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Zo zasadnutia bol ospravedlnený podpredseda vlády a minister financií SR pán Peter Kažimír. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s navrhovaným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
V prvom bode programu postupne ústnou formou informovali o súčasnej situácii riaditeľ SIS, pán Ján Valko, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán Miroslav Lajčák a podpredseda vlády a minister vnútra, pán Robert Kaliňák. Informácie boli prerokúvané ako utajované skutočnosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Návrh na vyslovenie súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu boli prizvané z ministerstva obrany pani Lenka Al Shafe´i a pani Petra Kasanová. Pán minister predložil návrh na vyslovenie súhlasu na základe článku 119, písmena o) Ústavy Slovenskej republiky.
Účasť ozbrojených síl SR na vojenských cvičeniach mimo územia SR a účasť zahraničných ozbrojených síl na vojenských cvičeniach na území SR je významnou formou medzinárodnej spolupráce ozbrojených síl SR, ktorý upravuje § 11 ods. 2 zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predmetný návrh ďalej upravuje, v jeho určených častiach, aj prechod zahraničných ozbrojených síl vrátane preletov. Finančné prostriedky na realizáciu vojenských cvičení budú hradené z rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 359, ktorým s materiálom „Návrh na vyslovenie súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z 2. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu SR za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a 3. aktualizované znenie Schengenského akčného plánu
Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák. K prerokovaniu bola prizvaná z ministerstva vnútra pani pplk. Katarína Keratová.
Predložená správa je štandardný materiál, ktorý aktualizuje úlohy SR. V tomto roku prešlo Slovensko šesťročnou evaluáciou všetkých zariadení a systémov, ktoré plnia úlohy vyplývajúce zo schengenského acquis. Slovensko v hodnotení obstálo výborne. V ďalších rokoch je plánované zdokonaľovanie našich systémov ochraňujúcich vonkajšie hranice Európskej únie.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 360, ktorým s materiálom „Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z 2. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu SR za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a 3. aktualizované znenie Schengenského akčného plánu“ súhlasila a odporučila vláde SR vziať na vedomie navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh akčného plánu realizácie záväzkov SR vyplývajúcich z Dohovoru o kazetovej munícii
Materiál predložil minister obrany SR pán Martin Glváč. K prerokovaniu boli prizvaní z ministerstva obrany pán pplk. Rastislav Tomajko a pán mjr. Zsolt Pastorek. Pán minister uviedol, že návrh zákona bol vypracovaný v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Predmetná téma sa v uplynulom čase dostala do pozornosti medzinárodného spoločenstva a Slovenská republika považuje dohovor za významný prvok medzinárodného humanitárneho práva.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 361, ktorým s materiálom „Návrh akčného plánu realizácie záväzkov SR vyplývajúcich z Dohovoru o kazetovej munícii“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Koncepcia komplexného civilno-vojenského pôsobenia SR v medzinárodnom krízovom manažmente
Materiál predložil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí. K prerokovaniu bol prizvaný z ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (ďalej len ,,ministerstvo zahraničia) pán Ľubomír Macko. Pán podpredseda uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe uznesenia vlády č. 539/2012 z októbra 2012.
Na príprave koncepcie spolupracovalo ministerstvo zahraničia s ministerstvom vnútra, obrany, spravodlivosti, financií a s Generálnou prokuratúrou SR. Materiál reaguje na zmeny v bezpečnostnom prostredí a na základe platných strategických a koncepčných dokumentov SR rozpracúva komplexný prístup k civilno-vojenskému pôsobeniu SR v medzinárodnom krízovom manažmente. Koncepcia kladie dôraz aj na proces reformy bezpečnostného sektora ako základného predpokladu pre postkonfliktnú obnovu spoločnosti.
Cieľom dokumentu je zdôrazniť potrebu koordinovaného úsilia civilných a vojenských aktérov na národnej a medzinárodnej úrovni pri zvyšovaní efektívnosti využitia dostupných zdrojov a prostriedkov pri prevencii riešenia a odstraňovania následkov konfliktov. Koncepcia potvrdzuje zámer a potenciál Slovenska naďalej zotrvať v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu organizácií, ktorých je členom - EÚ, NATO, OSN, OBSE. Materiál sa predkladá bez rozporov a nemá dopad na verejné financie.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 362, ktorým s materiálom „Koncepcia komplexného civilno-vojenského pôsobenia SR v medzinárodnom krízovom manažmente“ súhlasila a odporučila vláde schváliť navrhovanú koncepciu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Vyhodnotenie plnenia úloh zo smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike v roku 2012
Materiál predložil podpredseda vlády a minister vnútra pán Robert Kaliňák. K prerokovaniu bol prizvaný z ministerstva vnútra pán plk. Miloslav Ivica.
Materiál bol predložený na základe uznesenia vlády SR č. 4/2011 k návrhu smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike. Predkladaný materiál spracoval sekretariát Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie. Materiál bol aj predmetom rokovania tohto výboru.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 363, ktorým materiál „Vyhodnotenie plnenia úloh zo smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike v roku 2012“ schvaľuje a odporučila vláde vziať materiál na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Návrh na vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR

Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka. Uviedol, že materiál bol vypracovaný na základe podnetu podpredsedu vlády a ministra vnútra v zmysle zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru.
Predložený návrh vymenúva zástupcu ministerstva vnútra vo Výbore Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie. Bolo konštatované, že o kandidátovi na člena výboru nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli prekážkou jeho vymenovania.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 364, ktorým materiál „Návrh na vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Rôzne
Minister obrany pán Martin Glváč informoval členov o tragickej udalosti, ktorá sa stala 27. decembra 2013 v Afganistane, kde zahynuli aj dvaja slovenskí vojaci.


Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR