26.02.2014

Záznam z 59. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 21. januára 2014

Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR zvolal predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Zasadnutie otvoril a viedol predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili ministerka zdravotníctva pani Zuzana Zvolenská a náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta pán genpor. Marián Áč. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná. Na zasadnutie boli prizvaní prezident Policajného zboru pán gen. Tibor Gašpar, riaditeľ Vojenského spravodajstva pán plk. Ľubomír Skuhra a 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky pán genpor. Peter Gajdoš.

Na úvod predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico požiadal podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len ,,minister zahraničných vecí“) pána Miroslava Lajčáka o informácie o situácii na Ukrajine a o výsledkoch mimoriadneho rokovania ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Bruseli.

Minister zahraničných vecí informoval o ďalšom stupňovaní nepokojov na Ukrajine. Prímerie, na ktorom sa dohodla opozícia s vládou, vydržalo len chvíľu.
K uvedenej situácii mimoriadne zasadali ministri zahraničných vecí Európskej únie, ktorí prijali rozhodnutie o zavedení individuálnych sankcií voči konkrétnym osobám, zodpovedným za porušovanie ľudských práv, za násilie a za používanie nadmernej sily. Sankcie sa týkajú zmrazenia európskych bankových účtov týchto osôb, zákazu ich vstupu na územie Európskej únie a zastavenia vydávania exportných licencií na výstroj, ktorá môže byť použitá na vnútornú represiu. Experti už pripravujú zoznam osôb, ktorým sa obmedzí vstup na územie EÚ a zmrazia európske bankové účty.
Minister zahraničných vecí uviedol, že v súvislosti s nepokojmi prebiehajú intenzívne rokovania. Priamo na Ukrajine rokujú zástupcovia Nemecka, Francúzska, Poľska, ale aj Ruska. Výsledkom ich rokovania je predbežná dohoda, z ktorej vyplýva, že budú obmedzené kompetencie prezidenta, dôjde k zmene ústavy a mala by byť vytvorená inkluzívna vláda aj s predstaviteľmi opozície. Zároveň dôjde k skráteniu funkčného obdobia prezidenta a vlády.
Minister zahraničných vecí vo svojom vystúpení informoval aj o riešení bezpečnostnej situácie našich občanov. Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zasadá krízový štáb, ktorý monitoruje situáciu a vzhľadom na jej vývoj ministerstvo vydáva odporúčania na pohyb našich občanov.
Minister zahraničných vecí zároveň informoval o poskytovaní humanitárnej pomoci zo strany Poľska a Litvy a navrhol, aby Slovenská republika ponúkla Ukrajine zdravotnícku pomoc. Počas rokovania Bezpečnostnej rady SR minister zahraničných vecí niekoľkokrát vstúpil do rokovania na základe prijatých aktuálnych informácií o situácii.

Podpredseda vlády a minister vnútra SR a podpredseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Kaliňák informoval o situácii na slovenskom úseku schengenskej hranice s Ukrajinou. Na hranici neboli zaznamenané žiadne incidenty a situácia nevybočuje z normálu. V prípade potreby vyvolanej náhlou migračnou vlnou má Slovenská republika pripravený plán na okamžité prijatie do 1 000 osôb vo vlastných zariadeniach. Ak to však bude potrebné, tento počet je možné po prijatí ďalších opatrení zvýšiť až do 10 000 osôb. V prípade prudkého zhoršenia krízy je Slovenská republika v koordinácii so susednými krajinami Poľskom a Maďarskom pripravená tieto počty osôb podstatne zvýšiť. Podpredseda Bezpečnostnej rady SR ďalej informoval, že osobne skontroluje situáciu na východnej hranici.

Minister obrany SR pán Martin Glváč a riaditeľ Slovenskej informačnej služby pán Ján Valko predniesli analýzy bezpečnostnej situácie na Ukrajine v rámci svojich kompetencií. Informáciu o aktuálnej situácii v Slovenskej republike doplnil prezident Policajného zboru pán generál Tibor Gašpar.

Na základe vyhodnotenia bezpečnostnej situácie na Ukrajine a na Slovensku predseda Bezpečnostnej rady SR sformuloval uznesenie, ktoré Bezpečnostná rada SR konsenzuálne prijala.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR